Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Текст с ошибкой:


Комментарий:


Өндіріс мамандарын қайта дайындау орталығы

Қазақстан Республикасы кәсіпорындары мамандары мен жетекшілерін қайта дайындау негізгі міндет болып табылатын, кәсіпорын қызметкерлерін қайта дайындау орталығы ҚД және ББЖТИ құрамына кіреді.

Байланысақпараты: тел. +7 (723)2-540-028

e-mail: GAbdullina17@mail.ru

Негізгімақсат:

• Кәсіпорын, ұжымдар қызметкерлері мен меншікті, жекеәртүрлітұлғалардықайтадайындау мен біліктіліктерінкөтеруарқылыақылыбілімдікқосымшақызметкөрсету.
• Университеттің кадр потенциалын, оқу-зертханалық, ғылыми-зерттеубазасынтиімдіпайдалану.
• Профессор-оқытушыларқұрамы мен университет қызметкерлерінеқосымша жұмысорнынжасау.
• Университеттіңөткенжылдартүлектеріменбайланысынкеңейту.
• ЖОО-ныңматериалдық-техникалықбазасыннығайту.
Орталыққызметініңміндеті
• Интелектуалдыжәнеадамгершіліктідамытудақосымша білімқызметіқажетінтарату.
• Мамандардыңкәсіптікөсуі мен жекетұлғаныжетілдіруүшінжағдайжасау.
• Әртүрлідеңгейдегібарлықмамандықтың халықшаруашылығысалалары,жекекәсіпорындар, мекемелер мен әртүрліұйымдардыңқажеттілігінқанағаттандыру.

Қазіргіуақыттақайтадайындаубағытыбойынша 100-ден астам 18, 24, 40, 72 сағаттық бағдарламаларжасалған. Оқытудың мақсаты тыңдаушылардыңөзмамандықтарыбойынша, менеджмент және маркетинг,техника қауіпсіздігі, ақпараттық технология бойыншажаңабілімалу,облыскөлеміндегіалдыңғықатардағыкәсіпорындарда экскурсиямен тәжірибеалмасуды ұйымдастыру,жаңажабдықтарда, дербес компьютерлерде жұмысістеудепрактикалықдағды алып, оларды өздерінің жұмыстарында қолдану.

Оқубітіргенсоңбелгіленгенүлгідегі сертификат жәнекуәлікберіледі.

Төмендеқайтадайындаубағдарламасыныныңқысқашааннотациясыменжоспар-кесте, өткізетін күнтізбелікжоспар, типтікелісім, тапсырыстүріберілген.

2016 жылға арналған мамандарды қайта даярлау бойынша жоспар-кестесінің қысқаша аңдатпа бағдарламасы.

2016 жылға арналған Авто-жол саласындағы оқу орталығының мамандарын қайта даярлау бойынша жоспар-кестесінің қысқаша аңдатпа бағдарламасы

Оқу орталығының жолкөлік шаруашылығын даярлау бойынша жоспар-кестесінің қысқаша аңдатпа бағдарламасы.
Оқыту үшін төлем-ақы топ құрамының санына және мұғалімдердің біліктіліне байланысты есептеледі.