Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Өндіріс мамандарын қайта дайындау орталығы

Қазақстан Республикасы кәсіпорындары мамандары мен жетекшілерін қайта дайындау негізгі міндет болып табылатын, кәсіпорын қызметкерлерін қайта дайындау орталығы ҚД және ББЖТИ құрамына кіреді.

Байланысақпараты: тел. +7 (723)2-540-028

e-mail: GAbdullina17@mail.ru

Негізгімақсат:

• Кәсіпорын, ұжымдар қызметкерлері мен меншікті, жекеәртүрлітұлғалардықайтадайындау мен біліктіліктерінкөтеруарқылыақылыбілімдікқосымшақызметкөрсету.
• Университеттің кадр потенциалын, оқу-зертханалық, ғылыми-зерттеубазасынтиімдіпайдалану.
• Профессор-оқытушыларқұрамы мен университет қызметкерлерінеқосымша жұмысорнынжасау.
• Университеттіңөткенжылдартүлектеріменбайланысынкеңейту.
• ЖОО-ныңматериалдық-техникалықбазасыннығайту.
Орталыққызметініңміндеті
• Интелектуалдыжәнеадамгершіліктідамытудақосымша білімқызметіқажетінтарату.
• Мамандардыңкәсіптікөсуі мен жекетұлғаныжетілдіруүшінжағдайжасау.
• Әртүрлідеңгейдегібарлықмамандықтың халықшаруашылығысалалары,жекекәсіпорындар, мекемелер мен әртүрліұйымдардыңқажеттілігінқанағаттандыру.

Қазіргіуақыттақайтадайындаубағытыбойынша 100-ден астам 18, 24, 40, 72 сағаттық бағдарламаларжасалған. Оқытудың мақсаты тыңдаушылардыңөзмамандықтарыбойынша, менеджмент және маркетинг,техника қауіпсіздігі, ақпараттық технология бойыншажаңабілімалу,облыскөлеміндегіалдыңғықатардағыкәсіпорындарда экскурсиямен тәжірибеалмасуды ұйымдастыру,жаңажабдықтарда, дербес компьютерлерде жұмысістеудепрактикалықдағды алып, оларды өздерінің жұмыстарында қолдану.

Оқубітіргенсоңбелгіленгенүлгідегі сертификат жәнекуәлікберіледі.

Төмендеқайтадайындаубағдарламасыныныңқысқашааннотациясыменжоспар-кесте, өткізетін күнтізбелікжоспар, типтікелісім, тапсырыстүріберілген.

2016 жылға арналған мамандарды қайта даярлау бойынша жоспар-кестесінің қысқаша аңдатпа бағдарламасы.

2016 жылға арналған Авто-жол саласындағы оқу орталығының мамандарын қайта даярлау бойынша жоспар-кестесінің қысқаша аңдатпа бағдарламасы

Оқу орталығының жолкөлік шаруашылығын даярлау бойынша жоспар-кестесінің қысқаша аңдатпа бағдарламасы.
Оқыту үшін төлем-ақы топ құрамының санына және мұғалімдердің біліктіліне байланысты есептеледі.