Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Текст с ошибкой:


Комментарий:


IAESTE шығыс филиалы және аударма бөлімшесі

Аудармашыларды дайындау бөлімі 2002-2003 оқу жылы «Кәсіптік коммуникация саласындағы аудармашы» қосымша білім беру бағдарламасын іске асыру үшін құрылды, ол ҚДжәне ББЖТИ құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Аудармабөлімшесінбасқарады: 

Попкова Елена Владимировна.

Методист - Валькова Елена Васильевна.

Байланысуақпараты: тел. +7 (723)2-540-028,e-mail: ZhZhaxibayeva@ektu.kz.

ҮштілдібілуҚазақстанРеспубликасының бас стратегиялық даму бағыттарыныңбіріболыптабылады, үштілдібілуарқылыҚазақстанәлемдікдеңгейдебәсекегеқабілетті бола алады.

«Техникалықсаладағыжақсыкәсібидайындықөндірісэкономикасы мен оны басқарусаласындағысенімдібілімгенегізделуіқажет. Соныменқатар, шетелтілдерінмеңгерукерек...» (Н.А.Назарбаев).

 

АталғанқағидалардыіскеасырудаД.СерікбаеватындағыШҚМТУ «Кәсіптік коммуникация саласындағыаудармашы» бағдарламасынәзірлеп, оны енгізуде, бұлбағдарламанегізгітехникалықмамандықбойыншасөздікқордыкеңейтудіқалыптастырып, шетелтілін 1200 сағаткөлеміндетереңдетіпзерделеудіұйғарады.

 

Шетелтілібойыншаекіншібіліктілікалубағдарламасыненгізужоғарыоқуорынүшінхалықаралықынтымақтастықтыдамытудыңнақтыалғышарттарынқалыптастырып, студенттерге де, университетке де төмендегідейартықшылықбереді:
• осы бағдарламабойыншаоқудыаяқтағанжоғарыоқуорынныңбітірушілеріжұмысберушілердіңүлкенсұранысынаиеболып, университеттіңбеделінкөтеругежәрдемдесуде;
• жоғарыоқуорнында «Болашақ» шәкіртақысынаүміткеркандидаттардыіріктеумәселелерітабыстышешілуде;
• жоғарыоқуорнышетелтілінжақсымеңгергенмамандарданжасоқытушыларкадрларынжинақтаумүмкінідігінеие, бұлхалықаралықынтымақтастыққұрудыжәнеәртүрліхалықаралықбағдарламаларғабелсенеқатысудыкеңейтудеоныңәлуетінарттырады;
• IAESTE желісібойыншашетелде практика өтуге, сондай-ақакадемиялықұтқырлықбағдарламасынақатысуғақабілеттістуденттер, магистранттар мен докторанттар саны көбеюде;
техникалықжоғарыоқуорындарытілдікбейіндегігимназиялардыңтүлектеріүшін де беделдіболуда, өйткеніолараудармашыларбөлімшесі бар жоғарыоқуорындарынатүсіп, біруақыттатехникалықмамандықтарбойыншаоқып, шетелтілінзерделеудіжалғастырумүмкіндігінеиеболады, және де негізігібіліктілікалуменқатар, оларқосымшааудармашыбіліктілігін ала алады, бұлшетелтіліненбастапқыжақсыбілімі бар талапкерлердіңтехникалықжоғарыоқуорындарынакөпкөлемдекеліпоқуғатүсуінежәрдемдеседі.