ҒЗЖ және халықаралық ынтымақтастық

Әлемдік деңгейдегі жоғарғы білім интеграциясы аясында «Сәулет және дизайн» кафедрасы халықаралық ынтымақтастық жүйесін дамытуға белсенді қатысуда. «СжД» кафедрасының оқытушылары түрлі халықаралық бағдарламалар мен жобаларды іске асыруға қабілетті, Айталық, халықаралық және республикалық деңгейдегі сәулет және дизайн саласындағы мамандарды шақыру,конкурстарға қатысу, түрлі көрмелер мен олимпиадаларға да қатысты.

Кафедра ҒЗЖ тақырыбы

«Қазақстанның сәулет және қала құрылысы мұрасы», «Қазақстанның сәулет және қала құрылысы мәдениетін дамытудың өңірлік аспектілері». «Сәулеттік стильдердің қалыптасуының сәулеттік және жоспарлы-композициялық ерекшеліктері», «Энергиялық тиімді сәулеттік шешімдерді қалыптастыру қағидалары», «Қазіргі заман сәулетінің типологиясы: пререквизиттер, тұжырымдар, үрдістер».


Лабораториялар тізімі


Жобалардың тізімі

«СжД» кафедрасының оқытушылары тәжірибелік жұмыстармен айналысады, ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстарының әртүрлі конкурстарына қатысады.

Оқытушылар Иноземцев Т.А., Козлов М.В, жобаға I дәрежелі диплом  Өскемен қаласында «Русская кухня» мейрамханасы мен Өскемен қаласында «Комендантка өзенінің каналын жақсарту жобасы» жобасының II дәрежелі дипломын алды.


СҒЗЖ тақырыптары

«Экологиялық қоныстандыруды жобалау: алғышарттар, тұжырымдамалар, үрдістер», «Батыс Еуропа сәулетінің дамуының тарихи аспектілері», «Тарихи және қазіргі архитектураның стилистикалық ерекшеліктері», «Түрлі типологиялардың сәулеттік объектілерін құрастырудың ерекшеліктері мен жоспарлау ерекшеліктері».

  • Халықаралық конференциялар мен олимпиадалар.

2017 жылдың 9 ақпанында «ҒЫЛЫМ,БІЛІМ, ИННОВАЦИЯЛАР: АПРОБАЦИЯ ЗЕРТТЕУ НАТИЖЕСІ» халықаралық ғылыми зерттеулік конференциясына ШҚМТУ (5В042000-сәулет мамандығы)бойынша 2 студент қатысты.

 

  • IAESTE бағдарламасы бойынша іс -тәжірибе

2016-2017 оқу жылында педагогтар мен студенттердің халықаралық кәсіби ынтымақтастығы бағдарламасы аясында Румыниядан келген студент Бянка Барабас сәулет және дизайн кафедрасында тәжірибеден өтті. Тәжірибенің негізгі мақсаты Қазақстанның сәулеттік мұрасын зерттеу болды. Бьянка Барабас Қазақстанның аумағында Қорған кешендерінің архитектуралық  жоспары мен орналасуын зерттеді. 2017-2018 оқу жылында Чехиядан Адела Хасманова және Сербиядан Марина Кукик оқу тәжірибеден өтті. Адела Қазақстанның аумағында бекініс қалаларының құрылысын зерттеп, Чехияның бекіністі қалаларының сәулетімен салыстырмалы талдау жүргізді. Марина Қазақстандағы кесенелердің эволюциясын зерттеді.

«СжД» кафедрасының оқытушылары мен студенттері ШҚМТУ шетел студенттерінің жайлы болуына ықпал етті, қызықты мәдени-сауықтыру бағдарламасын ұсынды. «СжД» кафедрасының қызметкерлері Ақ-Бауырдың табиғи-тарихи ескерткішіне сапар ұйымдастырды. Студенттер Адела мен Марина «СжД» кафедрасының қызметкерлері мен студенттеріне «Чехия мен Сербия архитектурасының даму ерекшеліктері» тақырыбында қызықты көрнекілік материал жасады.

  • Академиялық ұтқырлық

2016-2017 оқужылындаакадемиялықұтқырлықбағдарламасыбойынша GR.12-ARC-1 оқушысыАршыныңПольшада Вроцлав техникалықуниверситетіндеоқуыөтті. Вроцлавскийтехнологиялықуниверситетініңсәулетфакультеті 1945 жылданберіжұмысістепкеледіжәнееңбеделділердіңбіріболыпсаналады. Сәулетфакультеті 1950 жылданбастапСәулетдокторыатағыналды. Арзындыбілім беру лекциялар мен практиканықамтиды, барлықсыныптарағылшынтіліндежүргізілді. Практикалықсабақтарархитектуралық дизайн студиясында Франция, Испания, Бразилия, Корея, ҮндістанжәнеТүркиястуденттеріменбіргеөткізілді.

Вроцлав техникалықуниверситеті 300-ге жуықғимараттықамтиды. Кампус өтетартымдыкөркемаймақтаорналасқан. Оқушыларкітапхана мен компьютерлікзертханалардыпайдаланаалады. Қазіргіуақытта университет әлемнің 50 еліненкелгеншетелдікстуденттердіқосаалғанда, 35 мыңнанастамстуденттіқұрайды.

 

Ағылшын, поляк, неміс, жапон, испанжәнет.б. тілдеріндеоқуғадайындалатындайындықтілікурсындабіржылішіндеөздерініңтілдікдағдыларынжетілдіруіқажетоқушыларжазылуымүмкін. Бос уақытта бос уақытындастуденттерәртүрлітоптардан: AIESEC AIESEC, IAESTE, LUZ академиялықрадиосы, STYK академиялықтеледидар, академиялық хор, FOSA кинематографистердіңакадемиялық клубы, ISKRA BallroomDanceClubсияқтыкөптегенадамдарменәңгімелеседі.

 

Еуропадағыжәнеәлемдегіуниверситеттердеоқудыңеңтартымдыаспектілерініңбірі - басқақалалар мен елдерге бару мүмкіндігі. Аршин мен басқастуденттерЕуропаныңкөптегенастаналарында: Париж, Рим, Прага, Вена, Будапешт, Братислава, Амстердам, Берлин, Варшава жәнет.б.