PhD докторантура

6D071200 – «Машинажасау»

Диссертациялық зерттеулердiң ғылыми консультанттары бiздiң университет докторларымен  ғылым кандидаттары, сондай-ақалыс шетелдiң ЖОО-ның ғалымдары болып табылады. Университеттің бiлiм және ғылым саласында шетел ЖОО-дарымен ғылыми орталықтар мен ынтымақтастық туралы ұзақ мерзiмдi келiсiмібар  және докторантураның бiлiмберетiнтiркелінгенбағдарламаларымен iскеасырады: Вроцлав Политехникалық университеті (Польша).

ЖОО қабырғаларындағыжылсайынөтетінәртүрлi деңгейдегіғылыми-практикалықконференциясы: халықаралық, республикалық, аймақтық, осында PhD докторанттарыдиссертациялықзерттеулердi таныстыруөткізеалады. Кафедралар, факультеттердiңғылымисеминарларыжұмыс iстейдi, мұндадокторлықдиссертациялардыңғылымизерттеулернәтижелерi талқыланады.

Әр докторантқа оқудың барлық мерзiмiне екi рет шетел ұйымдарында ғылыми сынау мерзiмiн өтуi үшiн,сонымен бiрге  ҚР мен бергi және алыс шетелдердегі халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларға қатысуға жағдай жасалады.