Электроэнергетика

мамандығы 5B071800 - бакалавриат, 6M071800 - магистратура

мамандығы 5B071800 - бакалавриат, 6M071800 - магистратура

Бакалаврларды дайындау мамандығы 5B071800- Жылу энергетикасы.

Оқу түрлері бойынша мерзімдер:

  • Орта білім негізінде: күндіз - 4 жыл;
  • Орта арнайы білім негізінде: күндіз және сырттай -3 жыл;
  • Жоғары білім негізінде: сырттай - 2 жыл.

Оқуды аяқтағаннан кейін электр энергетикасы бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.

 

Магистрлік дайынау бағдарламасы  6M071800 – Жылу энергетикасы.

Дайындау бағыттары мен мерзімі:

  • Кәсіби - 1,5 жыл. Академиялық дәреже – «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша техника және технология магистрі;
  • ғылыми-педагогикалық - 2 жыл. Академиялық дәреже – «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша  техника ғылымдарының магистрі.

Оқу түрі - күндізгі.