«Аспап жасау» білім беру бағдарламасы

050716 – «Прибор жасау» мамандығы

5В071600 «Аспап жасау» және 6М070200 «Аспап жасау» білім беру бағдарламасы инновациялық дамуды және келешегі бар, әр түрлі аспап жасау кешендері мен аппараттарды жобалау мен құрастыруға қатысты, ақпаратты-өлшеу техникасы мен электронды көлік жасау, жүйелер мен кешендердің, аспап күйлерін талдау және олардың өндірісте және жөңдеуден өткізу кезінде тиімділігін арттыру үшін жұмысының сапасының тұрақтылығын анықтау, саласында жаңартпалауды қамтамасыз ететін кадрларды дайындауға бағытталған.

Бакалавриат білім беру бағдарламасын жақсы меңгерген түлектерге «Аспап жасау бағыты бойынша техника және технология бакалавры» академиялық дәрежесі тағайындалады.
6М070200 «Аспап жасау» мамандығының магистратура түлектеріне «Техникалық ғылым магистрі» академиялық дәрежесі тағайындалады.

БАКАЛАВРИАТ

5B071600 «Аспап жасау» - бакалавриат мамандығының кәсіптік қызмет саласы өндірістің барлық салалары: әскери-өнеркәсіп, индустрия, транспорт және байланыс, ауылдық және коммуналдық шаруашылық, медицина, білім беру және тұтыну саласы болып табылады 

Кәсіптік қызмет объектісі болып барлық саланың кәсіпорындары мен ұйымдары, ғылыми және жобалық, әр түрлі жекеменшік түрдегі фирмалар.

5B071600 «Аспап жасау» - бакалавриат мамандығының кәсіптік қызмет білім аясы физикалық тәсілдер мен басқару құралдары және заттар мен бұйымның анализі; электронды, электронды-механикалық, магниттық, электромагнитты, акустикалық және акустикаоптикалық аспаптар мен жүйелер; аспап жасау мен машина жасау электронды база элементі, электронды технологиялар, автоматтандыру жүйесінің аспаптары, автоматтандыру өндірісінің технологиясының элементтері, аспаптары мен жүйелері болып табылады.

5B071600 «Аспап жасау» -мамандығының бакалаврлары келесі кәсіптік қызмет түрін орындай алады:
- есептеу-жобалық;
- өндірістік-технологиялық;
- тәжірібиелік-зерттеушілік;
- ұыймдастырушы-басқарушылық;
- білім беру (педагогикалық).Бітірушілердің кәсіптік қызмет функциясы:
- ақпаратты-өлшеу техникасы және электронды машин жасау, медициналық, авиациялық аспаптарды және басқа қызмет саласындағы аспаптарды, аспап жасау кешендері мен аппараттарның әртурлі түрлерін жобалау және құрастыру;
- өлшеу, сынау және басқару құралдары мен аспаптарын жөндеу және профилактикалық тексеруді ұйымдастыру және қызмет көрсету;
- конструкторлы, технологиялық және эксплуатациялық құжаттарды әзірлеу;
- аспап, жүйе және кешендер күйін талдау, олардың өндірісте және жөңдеуден өткізу кезінде тиімділігін арттыру үшін жұмысының сапасының тұрақтылығын анықтау;
- тәжірібиелер, өлшеулер, бақылаулар жүргізу.

5B071600 «Аспап жасау» -мамандығының түлектері келесі құзырларға ие:

а) жалпы құзырлар:
- жалпы білімділігімен,
- әлеуметтік-этикалық,
- экономикалық және ұйымдастырушы-басқаушылық;
б) арнайы құзырлар:
- ғылыми-зерттеу жұмыстар саласы,
- жобалық-конструкциялау қызмет саласы,
- өндірістік-технологиялық қызмет саласында,
- ұйымдастырушы-басқаушылық қызмет саласында.

Бакалавриатта оқу мақсаты:
Мақсат 1. Техникалық үдерістерді автоматтандыру жүйесін бақылау және пайда болу аумағының өлшенуі өндірістік жұмысқа мамандар даярлау
Мақсат 2. Мақсаттардың шешілуі үшін ғылыми ізденіс,автоматты басқару жүйесінің инновациялық тәсілдерде мәліметтерді дайындаумен байланысты мамандар дайындау.
Мақсат 3. Пәнаралық жобалардың жоғарылауына соның ішінде нәсіларалық топ жұмыстарына мамандарды даярлау.
Мақсат 4. Өзіндік даму үзіліссіз кәсіби мамандарды даярлау.
Мақсат 5. Кәсіби мәдениеттің жоғарғы деңгейін, өз бетімен даму және жоғарылау икемі бар мамандарды даярлау.

Осы білім беру бағдарламасын жақсы меңгерген түлектерге «Аспап жасау бағыты бойынша техника және технология бакалавры» академиялық дәрежесі тағайындалады.

МАГИСТРАТУРА

Магистратурада мамандарды екі бағытта дайындайды:
- профилды (1,5 жыл);
- ғылыми-педагогикалық (2 жыл).
Магистратура бітірушілердың кәсіптік қызмет объектісі болып:
- профилды дайындауда - экономика, өндіріс пен тұтынуші саласы, әр түрлі жекеменшік түрдегі фирмалардың барлық саласындағы ұйымдар мен кәсіпорындар;
- ғылыми-педагогикалық дайындауда - ғылыми және білім беру ұйымдары.

6М071600 - Аспап жасау мамандығының магистрі жұмыс істей алады:
профилды дайындауда - экономика, өндіріс пен тұтынуші саласы, әр түрлі жекеменшік түрдегі фирмалардың барлық саласындағы ұйымдар мен кәсіпорындар маманы ретінде;
ғылыми-педагогикалық дайындауда - экономика, өндіріс пен тұтынуші саласы, әр түрлі жекеменшік түрдегі фирмалардың барлық саласындағы ұйымдар мен кәсіпорындар және ғылыми және білім беру ұйымдарында маманы ретінде.

Кәсіптік қызмет түрі:
профилды дайындауда:
- ұйымдастырушы-басқаушылық;
- жобалық-конструкциялау;
- жобалық-технологиялық.
ғылыми-педагогикалық дайындауда:
- ғылыми-зерттеушілік;
- білім беру (педагогикалық).

Магистратурада оқу мақсаты:
Мақсат 1. Жоғары кәсіби мәдениеті бар маман дайындау, соның ішінде: қазіргі заманғы ғылыми және практикалық проблемаларды тұжырымдап практикалық түрде шешуге, ғылыми-зерттеу жұмысын сәтті жасауға қабылетті азаматтық тұрғыдан кәсіби қатынасу мәдениеті.
Мақсат 2. Түлекті ой-толғау спектрі шартында басқарушылық шешім қабылдауға, коллективті жұмысты ұйымдастыру үшін кәсіби қатынасудың жоғары мәдени деңгейін меңгеруге дайындау.
Мақсат 3. Түлекті автоманттандыру құралдарын қолдана проектіні жасау мен орындау үшін, проектілеуден өтетін өнім құралын және іске асыру принципінің сипаттамасын құру үшін, сонымен қатар техникалық құжаттандыруды іске асыру үшін проектілі іс-шараға дайындау.
Мақсат 4. Түлекті аспапжасау аясында ғылыми зерттеулер мен эксперименттер жүргізу үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайындау.
Мақсат 5. Түлекті орта кәсіби, жоғары оқу орнында сабақ беру үшін, оқушылар арасында тәрбие жұмыстарын жүргіщу мен әдістмелік құрал жасау үшін педагогикалық қызметке дайындау.
Мақсат 6. Түлекті өз бетімен оқуға, жаңадан кәсіби білім мен өнерді меңгеруге және үздіксіз кәсіби өзін-өзі дамытуға дайындау.

«Аспап жасау» мамандығы бойынша бакалавриат және магистратура білім беру бағдарламалары Тәуелсіз агенттігі Аккредиттеу және рейтингтің (НААР) 2020 жылға дейін аккредитацияланды.

 

priborostroenie priborostroenie1