«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» білім беру бағдарламасы

Специальность 5В071900 - Радиотехника, электроника и телекоммуникации

БАКАЛАВРИАТ

5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығын бітірген бакалавриат түлектеріне бакалавр академиялық дәрежесі беріледі.
Квалификациялық талаптарға сәйкес бакалаврлар, жұмыс істеу өтіліміне талапсыз, техник, техник-құрастырушы, жөндеу және сынақтан өткізу бойынша бірінші категориялы техник, ғылыми-зерттеу мекемелерінде техник лаборант, жобалау, құрастыру және басқа қызметтерге ие бола алады.

Мамандану қызметінің сферасы көпжелілі телефонды станциялар, ұялы байланыс, сандық теледидар, оптоталшықты желілі байланыс, спутникалық байланыс - сияқты электронды жабдықтар көмегімен ақпаратты түрлендіру, ара қашықтыққа ақпарат алмастыру жағдайларды жасауға арналған, адамзат әрекетінің әдістері мен тәсілдерінің, құрал жабдықтардың, технологиялардың жиынтығын қосатын ғылым және техника аясы болып табылады.

Түлектердің кәсіптік қызмет нысаны өткізгіштер арқылы оптикалық байланыс, радио, дыбыстарды, көріністерді, жазба мәтінді, белгілерді қабылдау және шығарғыш, әр түрлі берілісті қамтамасыз ететін, техникалық құралдар, пайдаланылатын технологиялық жүйелер бар білім беру ұйымдары, мекемелер, кешендер, кәсіпорындар және басқа да нысандар болып табылады.
5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының бакалавры келесі кәсіптік қызмет түрлерін жасай алады:

 • Өндірісті-технологиялық;
 • Сервисті-пайдалану;
 • Ұйымды-басқарушылық;
 • Құрастыру-жөндеу;
 • Есептеу-жобалық;
 • Экспериментті-зерттеу.

Жалпы мәдени компитенциялар 5В071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығының бакалавларын дайындау кезінде қоршаған орта туралы ғылыми білім жүйесінің бүтін негізінде, кешенді инженерлік қызметінде арнайы және базалық білімді қолдану зейінін қалыптастыру; ақпараттық технологиялар және заманауи техникалық жабдықтадың коммуникативті мәселелрді шешуді пайдаланып, құлықтылық, мәдени, интелектуалды, физикалық және кәсіптік өздігінен жетілу және өздігінен дамудын келешегін түсініп білу, оқу және өздігінен бақылау, тану жабдықтары мен әдістерін өздігінше қолдану.

Бакалаврларда кәсіптік компитенциялар келесі біліммен қалыптастырады

 • Интегралды орындауда жүзеге асыруды есепке алып принципиалды сызбаларды жасау және сызбатехникалық есептеулерді жүргізу, сандық және аналогты электронды қондырғылы сұлба тандауды жүргізу; 
 • Заманауи анализ және синтез әдістерін қолданып, қайта жетілдіретін түйіндер мен қондырғыларды эксперименталды және теориялық зерттеу, модельдеуді жүргізу;
 • Нысадар мен жүйелер тұралы ақпаратты түрлендіру және беру жүйелерінің құрылымы мен мүмкіндіктерін анализдеу;
 • Қажетті датчиктерді тандау, радиотехникалық, электронды және телекоммуникациялық қондырғыладың сұлба диагностикасын жүргізіп, сенімділік анализін жасау;
 • Компьютерлік технологияларды қолдана отырып элементтердің параметрлер мәндерін тандау, сол параметрлерді онтайландыру және жұмыс істеу режимдерін есептеп жасау;
 • Қондырғылар мен байланыс жүйелерін жобалау, электроника және телекоммуникация жабдықтардың құрылымын жасау;
 • Бағдарламалы телекоммуникация жабдықтары мен апаратты жұмыс жасау алгоритімі және құрамы, жергілікті және ғаламдық желіні ұйымдастыру принциптерін анализдеу;
 • Жобалау кезінде метрология және стандарттау талаптарын сақтау;
 • Жасалған жұмыс бойынша ғылыми-техникалық құжаттамаларды жасау.

Бакалавриатта оқу мақсаттары:

 • 1 мақсат.Топта жұмыс істей алатын, бастамасы бар, технологиялар мен жұмыс нарық талаптарының өзгерісі кезінде үйрену қабілеттілігі бар, кең іргетас білімімен жоғары мамандандырылған мамндарды дайындау. 
 • 2 мақсат. Өздігінен жетілу және өздігінен даму қабілеттілігі бар, мамндандырылған жоғары мәдениетті түлектерді дайындау.
 • 3 мақсат. Мамандандырылған білім беру бағдарламасымен қойылатын радиотехники, электроники және телекоммуникация бағытта тәжірибелі және теориялық дағдылы кешені бар түлектерді дайындау.
 • 4 мақсат. Радиотехника, электроника және телекоммуникация аумағында негізгі теория және тәжірибе даму тенденцияларын түсінетін, бір және одан да көп қызмет түрлерінің аясында мамандандырылған функцияларды жасау қабілеттілігі бар түлектерді дайындау. 
 • 5 мақсат. Басқарудың әдістері мен принциптерін, нарық экономика жағдайларында басқарудың мәні мен маңызын, радиотехника, электроника және телекоммуникация салалардың экономикалық инфраструтура сипаттамаларын білетін түлектерді дайындау.