Магистратура

6M070900 Металлургия Скачать жүктеу

6М070900 "Металлургия" дайындау бағыты бойынша магистрлердің кәсіби қызмет саласы ғылым және техника бөлімдерін қамтиды, ол түрлі-түсті металлургияның бәсекеге қабілетті өнімдерін жасауға бағытталған адами қызметтің құралдары, әдістері мен әдістері, ұнтақты металлургия, композициялық материалдар мен жабындар, минералды шикізатты өңдеудің перспективалы технологиялары және қазіргі заманғы жобалау әдістері мен құралдарын қолдануға, технологиялық процестерді математикалық және компьютерлік үлгілеуге негізделген.

Бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері

 • қара және түсті металлургияның өнеркәсіптік кәсіпорындары;
 • тау-кен өндіру саласының кәсіпорындары;
 • жобалау-конструкторлық және ғылыми-зерттеу ұйымдары, зауыттық зертханалар;
 • әртүрлі меншік формасындағы фирмалар.

6М070900 "Металлургия" дайындау бағыты бойынша Магистр кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындалады:

 • өндірістік-технологиялық;
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
 • есептік-жобалық.

Осы білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде түлекте келесі құзыреттер қалыптасуы тиіс:

а) жалпы мәдениетті

 • ойлау мәдениетін, ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау қабілетін меңгеру;
 • ауызша және жазбаша сөйлеуді қисынды, дәлелді және анық құра білу;
 • өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу;
 • өз артықшылықтары мен кемшіліктерін сын тұрғысынан бағалай білу, жолды белгілеу және кемшіліктерін жою және қадір-қасиетін дамыту құралдарын таңдау;
 • өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын сезіну, кәсіби қызметті орындауға Жоғары мотивацияға ие болу;
 • қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын түсіну, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді сезіну, ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын сақтау, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғау қабілеті;
 • ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру;
 • жаһандық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті;
 • жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта ойлау, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту қабілеті;
 • мемлекеттік тілді, ұлтаралық қарым-қатынас тілін және бір шет тілін еркін меңгеру;
 • әлеуметтік баламаларды жауапты таңдау қабілеті;
 • ұжымдық процестерді түсіне білу;
 • командада / ұжымда жұмыс істей білу;
 • қоғамның өркендеуіне өз үлесін қосу және металлургиялық өндірісті дамыту және тау-кен металлургиялық бағыттағы жаңа технологияларды әзірлеу бойынша қызмет салаларында жетекші орынға ие болу қабілеті;

Магистратурада оқу мақсаты:

 • Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 1 тамыздағы №874 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде өнеркәсіптік кәсіпорындарда өндірістік қызметке қолданбалы бағыттағы жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Бітірушіні технологиялық процестерді есептеудің стандартты әдістерін қолдануға, жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындауға және стандарттарға, техникалық шарттарға сәйкес жобалық және технологиялық құжаттаманы ресімдеуге дайын жобалау-конструкторлық және зерттеу қызметіне дайындау.
 • Бітірушіні ұйымдастыру-басқару қызметіне дайындау, персоналмен жұмыс істеу әдістері мен формаларын меңгерген, қызметкерлер тобын басқара алатын, басқару ұйымының қазіргі нысандарын талдай алатын, басқару процестерін моделдейтін, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейтін және негіздейтін.
 • Өз бетінше өзін-өзі дамытуға дайын, білімді біріктіре алатын, қиындықтарды жеңе алатын және осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, толық емес немесе шектеулі ақпарат негізінде пікір шығаруға қабілетті түлекті дайындау.

6М073700 Пайдалы қазбаларды байыту Скачать жүктеу

6М073700 - "пайдалы қазбаларды байыту" мамандығы бойынша магистрлердің кәсіби қызмет саласы тау-кен металлургия кешендерінің байыту фабрикаларында орта басшы буын лауазымында; салалық ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық ұйымдарда, зауыттық зертханаларда; біліктілік талаптарына сәйкес жоғары және орта кәсіптік оқу орындарында оқытушы лауазымында жұмыс істей алады.

"Пайдалы қазбаларды байыту" мамандығы бойынша магистратура түлектерінің кәсіби қызметі:

 • еңбекті қорғау ережелерінің сақталуын бақылау;
 • кіші орындаушылар ұжымдарының жұмысын ұйымдастыру;
 • жедел бастапқы өндірістік бөлімшелердің жоспарларын әзірлеу;
 • техникалық құжаттаманы жүргізу;
 • эксперименттік қызмет бойынша есептер, шолулар мен жарияланымдар дайындау;
 • ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу;
 • стандартты автоматтандырылған жобалар мен зерттеулер негізінде процестер мен объектілерді математикалық модельдеу және т. б.;
 • магистратура түлектері Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық құжаттарына сәйкес қызмет атқара алады.

Магистратурада оқу мақсаты:

 • Бітірушіні тау-кен металлургия кешені кәсіпорындарындағы өндірістік қызметке, минералды шикізатты өңдеу технологиясы саласындағы ғылыми және педагогикалық қызметке дайындау, кәсіптік қызмет негізінде жатқан терең білімі бар.
 • Бітірушіні ғылыми-зерттеу қызметіне дайындау, пайдалы қазбаларды байытуда инновациялық технологияларды құру саласында ғылым мен техниканың заманауи жетістіктерін қолдануға дайын, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдауға және ұсынуға қабілетті, ғылыми зерттеулерді пайдалану бойынша практикалық ұсыныстар белгілеу.
 • Бітірушіні ұйымдастыру-басқару қызметіне дайындау, қызметкерлермен жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін меңгерген, қызметкерлер тобын басқара алатын, басқару ұйымының қолданыстағы нысандарын талдай алатын, басқару процестерін моделдейтін, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейтін және негіздейтін.
 • Бітірушіні жобалау-конструкторлық қызметке дайындау, технологиялық әзірлемелердің нұсқаларын талдау әдістерін қолдануға дайын, техникалық тапсырмаларды қалыптастыра алатын оңтайлы жобалық шешімдердің критерийлерін таңдау, байыту өндірісінің процестерін жобалау кезінде автоматтандыру құралдарын пайдалану.
 • Өз бетінше өзін-өзі дамытуға дайын, пәнаралық және халықаралық ортада жұмыс істеу үшін коммуникативтік қабілеттерді меңгерген, ақпараттық технологиялардың көмегімен жаңа білім мен іскерлікті алуға және оларды практикалық қызметте пайдалануға қабілетті, еңбек нарығының өзгермелі жағдайында жеке және кәсіби жетілдіру жобаларын әзірлеуге және іске асыруға дайын түлекті даярлау.