Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 8D07102 - Машиностроение
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жоғары білікті ғылыми кадрларды даярлау: машина жасау саласының жүйелі түсінігін, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін көрсету; ғылыми зерттеулердің кешенді процесін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру және түзету; ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялануға лайық ғылыми облыстың шекарасын кеңейтуге өзіндік ерекше зерттеулермен үлес қосу; жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу; әріптестеріне, ғылыми қоғамдастыққа және қалың жұртшылыққа өз білімі мен жетістіктерін хабарлау, білімге негізделген қоғамның дамуына жәрдемдесу.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Ғылым, білім, өнеркәсіптің машина жасау саласы, бизнес.
Кәсіби қызмет объектісі:

Машина жасау өндірісі объектілерін жобалаумен, дайындаумен және пайдаланумен айналысатын кез келген меншік нысанындағы ұйымдар мен кәсіпорындар; техникалық прогресс, техникалық құрылғыларды іске асыру, жаңғырту, жетілдіру және өндірісті басқару мәселелері шешілетін Мемлекеттік басқарудың орталық және жергілікті органдары; ғылыми-зерттеу институттары мен ұйымдары; жоғары оқу орындары.
Кәсіби қызмет түрлері:

Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық, инженерлік( өндірістік), оқытушылық, ұйымдастырушылық және басқару (әкімшілік), кәсіпкерлік.
Кәсіби қызметінің функциялары:

Ғылыми таным, инновациялық-кәсіби қызмет саласында әдіснамалық білімдерді алу, ғылыми және практикалық салада күрделі инновациялық идеяларды генерациялау және іске асыру, күрделі өндірістік және ғылыми процестер мен жүйелерді жоспарлау, ұйымдастыру, басқару және басқару, инновациялық және кәсіби қызмет нәтижелерін талдау, бағалау және болжау, даму міндеттерін шешу, жаңа тәсілдерді әзірлеу, кәсіби және әлеуметтік саладағы өзгерістерді жүзеге асыру, стратегияны айқындау, процестер мен қызметті басқару, инновациялық және, кооперативтік қызмет және өзара іс-қимыл жүйелерін құру, жүйелі және стратегиялық ойлау, кәсіби қызмет үлгілерін құру және ойнату, ақпаратты талдау және өңдеу, кәсіби қызмет процестерін жоспарлау және әзірлеу, дайын өнімді өндіру және өткізу, кәсіби қызмет нәтижелеріне жауапкершілік, шет тілін меңгеру, Құзыретті қарым-қатынас, коммуникация және ғылыми және кәсіби қызмет саласындағы ынтымақтастық.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Жалпы кәсіптік және ғылыми-әдіснамалық қабілеттер. Кәсіптік сұрақтар мен мәселелердің жалпы кешенінде, ғылымның дамуының қазіргі тенденциялары, бағыттары мен заңдылықтарын түсінуді білу.
Әр түрлі ақпаратты табу (сатып алу), түсіну, сақтау, талдау жасай білу және қолдана білу, жүйелі ойлай білу.
2. Практикалық кәсіби және ғылыми қабілеттер. Кәсіби және ғылыми мәселелерді, теориялық және қолданбалы сипаттағы пәндік және пәнаралық міндеттерді шешу білігі мен дағдысы.
Жаңа техника мен технологияларды жасау шеберлігі мен дағдылары. Өзіндік бірегей идеяларды жасау, дамыту, қорғау және қолдану қабілеті.
3. Ақпаратты жинау және өңдеу, талқылау және қорытынды жасау қабілеті. Кәсіби қызмет саласындағы ақпаратты жинау, біріктіру, сыни талдау, бағалау, салыстыру және интерпретациялау білігі мен дағдысы.
Өз білімін қолдана отырып және шешім қабылдай отырып, кәсіби проблемалар бойынша қорытынды жасай білу негізінде шешімдерді қалыптастыру іскерліктері мен дағдылары.
4. Ғылыми және кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті. Кәсіби және ғылыми саладағы білімді, ақпаратты, идеяларды, мәселелерді, шешімдер мен қорытындыларды анық және дұрыс жеткізе білу білігі мен дағдысы.
Кәсіби қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, оны техникалық және технологиялық қамтамасыз ету білігі мен дағдысы.
5. Кәсіби және жеке өсу қабілеті. Кәсіби қызмет процесін және еңбек нәтижесін жетілдіру қабілеті, қиындықтарды жеңе білу.
Дербестік, өзін-өзі реттеу, автономдық негізінде тұрақты оқытуды және кәсіби дамытуды жоспарлау және жүзеге асыру қабілеті.
6. Жалпы кәсіби-басқарушылық қабілеттер. Кәсіби қызметті жоспарлау, ұйымдастыру және басқару, оны техникалық және технологиялық қамтамасыз ету білігі мен дағдысы.
Жұмыс нәтижелерін болжау, іске асыруды бақылау және бағалау және процесс нәтижесін және оның сапасын, қызметтің тиімділігін білу және дағдысы.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері