Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 8D05301 - Техническая физика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Ұлттық және аумақтық салалық нарықтың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге және әлемдік өнеркәсіптік бизнес жағдайында интеграциялануға қабілетті заманауи өнеркәсіптік индустрияда озық ресурстық тиімді технологияларды меңгерген инновациялық ойлауға ие PhD докторларын даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

жоғары оқу орындары, ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми-зерттеу орталықтары, жобалау, технологиялық және конструктивтік ұйымдар, басқару органдары, білім беру мекемелері (педагогикалық училищелер, гимназиялар, лицейлер, колледждер, арнайы. физика-математикалық бағыттағы мектептер), өнеркәсіптік өндіріс және т. б.
Кәсіби қызмет объектісі:

- физика және механика, информатика ғылыми-зерттеу институттары және жаратылыстану-техникалық бейіндегі басқа да ұйымдар;
- мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік нысанындағы жоғары оқу орындары;
- білім беру және жаратылыстану ғылымдары саласындағы мемлекеттік басқару органдары;
-
өз жұмысында физикалық модельдерді пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар.
Кәсіби қызмет түрлері:

Докторантураның білім беру бағдарламалары даярлықтың ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша жүзеге асырылады және бітірушілерге кейіннен ғылыми, педагогикалық, басқарушылық және сараптамалық қызметпен табысты айналысуға мүмкіндік беретін тереңдетілген мамандандырылған кәсіптік дайындықты қамтамасыз етеді.
Кәсіби қызметінің функциялары:

Ғылыми және ғылыми-зерттеу қызметі:

- кәсіби қызмет объектісінің бейініне сәйкес жаңа ғылыми нәтижелерді, ғылыми әдебиетті немесе ғылыми-зерттеу жобаларын зерделеу;
-
физика саласындағы қолданбалы есептерді шешу үшін ғылымды қажетсінетін технологиялар мен бағдарламалар пакеттерін қолдану,
математикалық болжау және жүйелік талдау әдістерімен ақпараттық жүйелерді зерттеу;

- жоғары өнімді есептеуіш технологиялардың қазіргі заманғы әдістерімен үлкен жүйелерді зерттеу, жүргізілген зерттеулерде заманауи суперкомпьютерлерді қолдану;

- жүргізілетін ғылыми-зерттеу жобаларының тақырыбы бойынша математикалық модельдерді, алгоритмдерді, әдістерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді, аспаптық құралдарды зерттеу және әзірлеу;

- жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша ғылыми шолулар, рефераттар және библиография жасау;
ғылыми семинарлар, ғылыми-тақырыптық конференциялар, симпозиумдар жұмысына қатысу;

- ғылыми және ғылыми-техникалық Жарияланымдар дайындау;


Ұйымдастыру-басқару қызметі:

- ақпараттық жүйелерді құрумен және пайдаланумен байланысты өндірістік қызметтің сапасын басқару процестерін әзірлеу және енгізу;

- кәсіби этика кодексін сақтау;

- өндірістік процестерді іске асыру үшін қажетті ғылыми-зерттеу қызметі мен ресурстарын жоспарлау;

- ақпараттық жүйелерді құрумен және пайдаланумен байланысты өндірістік қызмет процестерінің сапасын бағалау және мониторингілеу әдістері мен тетіктерін әзірлеу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Біртұтас жүйенің ғылыми көзқарастарына негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау және басқару шешімдерін қабылдау мүмкіндігі Философия және ғылым әдістемесі мәселелерін ойлау қабілетін меңгеру
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
3. Макромирде болып жатқан процестер мен құбылыстар және олардың макросистеманы құрайтын микробөлшектердің қасиеттерімен өзара байланысы туралы тұтас түсінік Қазіргі заманғы зерттеу әдістерін пайдалана отырып, конденсацияланған күй физикасы саласындағы термодинамикалық көзқарас принциптері негізінде ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу
4. Қоршаған ортаны және табиғат құбылыстарын түсіну үшін әлемнің қазіргі физикалық бейнесі, Заттың құрылысы туралы білімді пайдалану қабілеті. Бұйымдарды жасау кезінде қолданылатын электронды-сәулелі өңдеу процестерін сандық үлгілеу әдістері мен нәтижелерін өңдеудің қазіргі заманғы әдістерін меңгеру
5. Зерттелетін техникалық объектілерге қойылатын негізгі техникалық-экономикалық талаптарды қалыптастыру және оларды іске асырудың ғылыми-техникалық құралдарын пайдалану қабілеті Қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістері негізінде ғылыми зерттеулер жүргізу және зерттеудің дәстүрлі және қазіргі заманғы әдістерін пайдалану
6. Зерттеулер жүргізу: тәжірибелік зерттеуді жоспарлау және жүргізу қабілеті Конденсирленген ортадағы құрылымдық-фазалық түрленудің әртүрлі типтері туралы білу.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері