Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07302 - Геодезия
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Геодезия, инженерлік геодезия, Жерді қашықтықтан зондтау, картография саласындағы кәсіби, ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқарушылық, педагогикалық қызмет үшін магистрлерді даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Магистратура бітірушінің кәсіби қызмет саласы жер беті, оның жер қойнауы, ғарыш кеңістігінің объектілері туралы өлшеуіш кеңістіктік ақпаратты алумен байланысты ғылыми-зерттеу және жобалау-өндірістік, жер бетінің немесе оның жеке аумағының жоспарлар мен карталарда бейнеленуі; жер бетіндегі және қоршаған ғарыш кеңістігіндегі объектілерді, құбылыстар мен процестерді координаттық-уақытша байланыстыруды жүзеге асыру, жергілікті жердің сандық модельдерін құру.; инфрақұрылымды дамыту мақсатында Қазақстан Республикасының аумағында да, сондай-ақ оның жекелеген аймақтарында да кеңістіктік деректерді жинау және тарату жөніндегі жұмыстарды жүзеге асыруды ұйымдастыру.
Кәсіби қызмет объектісі:

Магистратура бағдарламасын игерген бітірушінің кәсіби қызметінің объектілері жер беті, басқа планеталар мен олардың серіктері, аумақтық және әкімшілік құрылымдар, жер беті мен ішіндегі жасанды және табиғи объектілер, сондай-ақ жер маңы ғарыш кеңістігі, геодинамикалық құбылыстар мен процестер, гравитациялық, электромагниттік және басқа Физикалық өрістер болып табылады.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ғылыми-зерттеу;
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастырушылық–басқарушылық қызмет;
- жобалау-іздестіру;
- педагогикалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- қазіргі заманғы технологиялар мен геодезиялық ақпараттық жүйелерді өндіріске енгізу бойынша жұмыстарды жүргізу;
- ғарыштық және аэрофотограмметриялық түсірілім материалдарын, дала журналдарын компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып өңдеу;
- геодезиялық ақпараттық жүйелер және графикалық бейнелерді өңдеуге арналған бағдарламалар көмегімен сандық түрде топографиялық карталарды құрастыру;
- сандық фотограмметриялық станцияның стерео-да аэрофотосуреттер бойынша жердің фотограмметриялық моделін құру;
- объектілерді, құрылыстарды, қатынас жолдарын, магистральды құбырларды салу, сондай-ақ пайдалы қазбаларды барлау мен өндіру, геофизикалық түсіру және барлау кезінде туындайтын әртүрлі инженерлік-техникалық міндеттерді шешу кезінде геодезиялық іздестірулерді жүзеге асыру.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Кәсіби саладағы және әлеуметтік-тұлғалық саладағы практикалық қызмет пен зерттеулердің тәжірибесін талдау, сын тұрғысынан бағалау және интеграциялау. Жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлау және шығармашылықпен қарау; таным, оқыту және өзін-өзі бақылау әдістері мен құралдарын өз бетінше қолдану
Жеке және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеу, орындаушылардың жекелеген топтарына басшылық ету дағдыларын көрсете отырып, жеке жауапкершілікті көрсете білу.
2. Ойлау мәдениетін, жалпылауға, талдауға, сын тұрғысынан ойлауға, жүйелендіруге, болжауға, мақсат қоюға және оларға қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті, ой-пікірлер мен пікірлердің логикасын талдай білу. Ғылыми танымның заманауи тенденциялары мен әдіснамасын, ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымын білу
Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні, оны түсінуді және жобалау-технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсете білу
3. Геоақпараттық жүйелерде, аэроғарыштық және геодезиялық жұмыстарда, мониторингте телекоммуникация және жаһандық спутниктік позициялау жүйелерін қолдануға қабілеті Геодезия, геодинамика және қашықтықтан зондтау саласында жоғары дәлдікті өлшеуді жүзеге асыруды істей білу
Ғылыми-зерттеу және өндірістік-технологиялық шешімдерді қабылдау үшін мультимедиялық, виртуалды, көп өлшемді сандық кеңістіктік модельдеудің технологияларын енгізу.
4. Картографиялау, ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстар мақсаттары үшін геодезиялық және аэроғарыштық ақпаратты өңдеу, синтездеу қабілеті. Сандық топографиялық-геодезиялық және тақырыптық ақпараттың базалары мен деректер банкін құруды істей білу.
Табиғи ресурстардың, табиғатты пайдаланудың, техногендік қауіп-қатер аумақтарының мониторингін жүзеге асыруды істей білу.
5. Ғылыми зерттеулер негізінде аумақтарды қашықтықтан зондтауға байланысты топографиялық-геодезиялық жұмыстар мен жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеуге қабілеті. Топографиялық-геодезиялық, аэроғарыштық және фотограмметриялық өнімнің сапасын басқару, техникалық бақылау жүргізудің әдістерін тәжірибеде қолдануды істей білу.
Инженерлік іздестірулер кезінде аумақтарды қашықтықтан зондтауға байланысты топографиялық-геодезиялық жұмыстар мен жұмыстарды жүргізу жобаларын құру.
6. Болашақ кәсіби қызметке қатысты нормативтік-техникалық құжаттарды дайындау және қолдану, қажетті ақпаратты іздеу дағдыларын меңгеру және жұмыстарды геодезиялық және картографиялық қамтамасыз ету кезінде қазіргі заманғы геодезиялық жабдықтарды пайдалану қабілеті. Зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда іскерліктер мен дағдыларды практикада қолдану.
Қазіргі заманғы жабдықтар мен аспаптарды кәсіби пайдалану.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері