Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07305 - Строительство
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Инновациялық ойлауға ие, қазіргі заманғы құрылыс индустриясындағы озық технологияларды меңгерген, әлемдік бизнес жағдайына ықпалдасуға және ұлттық және өңірлік нарықтың әлеуметтік маңызды міндеттерін шешуге қабілетті құрылыс саласындағы магистрлерді даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Азаматтық және өнеркәсіптік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға, салуға, пайдалануға байланысты ғылым мен техника саласы.
Кәсіби қызмет объектісі:

Жоғары және орта кәсіптік білім беру ұйымдары; ғылыми-зерттеу және жобалау мекемелері; бюролар; құрылыс бейіндегі компаниялар, фирмалар және ұйымдар (кәсіпорындар), фирмалар, экономиканың басқа инфрақұрылымдарындағы ұйымдар (кәсіпорындар), ҒЗИ.
Кәсіби қызмет түрлері:

- Есептік-жобалық және техникалық-экономикалық;
- Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;
- өндірістік-технологиялық және пайдалану;
- құқықтық, сараптамалық және консультациялық;
- ғылыми-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық).
Кәсіби қызметінің функциялары:

Геодезиялық, геологиялық, гидрологиялық және гидрометриялық жұмыстарды жүргізу; жобалау-іздестіру жұмыстарын орындау; стортиельді кешен объектілерін салу, жөндеу және ағымдағы күтіп ұстау технологиялық процестерін әзірлеу және жүзеге асыру; құрылыс өндірісін ұйымдастыру, жоспарлау және басқару.
Орта кәсіптік, жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру; мамандық бейіні бойынша оқу-әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу, жариялау, енгізу; білім алушылар арасындағы тәрбие жұмысы.
Ғылыми зерттеулер мен техникалық әзірлемелерді жүргізудің жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу, орындаушылар үшін жеке тапсырмаларды дайындау; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу, міндеттерді шешудің әдістері мен құралдарын таңдау; эксперименттер жүргізудің әдістемесін әзірлеу және ұйымдастыру, олардың нәтижелерін талдау; патенттік зерттеулер жүргізу; орындалған зерттеулер нәтижелері бойынша ғылыми-техникалық есептер, шолулар, Жарияланымдар дайындау; өнертабысқа өтінімдер дайындау; зияткерлік меншік объектілерін тіркеу және қорғау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ғылыми-әдістемелік бірегейлікті дүниетанымдық бағыттылықпен біріктіретін ғылымның негізгі проблемаларына, оның функциялары мен даму заңдарына бағдарлану қабілеті Философия саласындағы негізгі мәселелерді анықтау және ғылым әдіснамасының рөлін сипаттау
2. Кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде шет тілдерін еркін пайдалану қабілеті Шет тілін С1-С2 халықаралық стандарттар деңгейінде және ғылыми стильдің грамматикалық сипаттамаларында меңгеру; халықаралық ортада жұмыс істеуге қабілетті болу
3. Педагогикалық қызметке қатысу қабілеті Оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын психологиялық-педагогикалық талаптарды ескере отырып, Педагогикалық қызметті жүзеге асыру
4. Ғылыми-зерттеу қызметіне қатысу қабілеті Кәсіби қызмет шеңберінде зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру
Ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгеру
Зияткерлік меншікті қорғау және рәсімдеу ережелерін білу
Зерттеудің қажетті әдістерін таңдай білу, бар әдістерді түрлендіру және нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып жаңа әдістерді әзірлеу.
5. Жобалау-технологиялық қызметке қатысуға мүмкіндік Қабілетіне ие болуы керек орындауға қазіргі заманғы құрылыс конструкциялары мен инженерлік жүйелерді, бағдарламалық-есептеу кешендерін және автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып ғимараттар мен құрылыстарды жобалау
Құрылыс өндірісіндегі қазіргі заманғы технологияларды, ғимараттар мен құрылыстардың құрылыс процестері технологиясындағы жаңа әдістер мен тәсілдерді білу
6. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Ұйымның даму стратегиясын анықтау және бағалау, нарық жағдайында ұтқырлыққа және бәсекеге қабілеттілікке ықпал ететін технологиялық және ұйымдастырушылық шешімдерге бастамашылық жасау
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері