Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M07106 - Технологические машины и оборудование (по отраслям)
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Білім алушыларға технологиялық машиналар мен жабдықтарды (салалар бойынша) өндіру мен қызмет көрсетуге бағытталған, жобалау әдістері, Технологиялық машиналар мен жабдықтарды жасау және пайдалану технологиялары бойынша білімді, іскерлікті және практикалық дағдыларды қамтитын жоғары сапалы білім беру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Технологиялық машиналар мен жабдықтар өндірісі (салалар бойынша);
Технологиялық машиналар мен жабдықтарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу (салалар бойынша);
Тау-кен, металлургия, құрылыс және басқа салалар үшін мамандар даярлау (салалар бойынша).
Кәсіби қызмет объектісі:

Өмір циклінің барлық сатыларындағы технологиялық машиналар мен жабдықтар.
Кәсіби қызмет түрлері:

Ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, технологиялық машиналар мен жабдықтарды құрастыру, жобалау, дайындау, сынау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу.
Кәсіби қызметінің функциялары:

1. Өндіріс директоры:
1.1. Стратегиялық басқару және кәсіпорын жұмысын басқару
1.2. Кәсіпорын қызметінің нәтижелерін ұйымдастыру және бақылау
2. Бас конструктор:
2.1. Технологиялық машиналар мен жабдықтарды құрастыруды және жобалауды басқару (салалар бойынша));
2.2. Тау-кен машиналарын өндіру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін технологиялық жабдықтарды, байыту фабрикалары мен Металлургиялық зауыттардың жабдықтарын және т.б. құрастыруды және жобалауды басқару(салалар бойынша).
3. Бас технолог:
3.1. Технологиялық машиналар мен жабдықтар өндірісінің технологиялық процестерін әзірлеуге басшылық ету (салалар бойынша));
3.2. Дайындау, іске қосу, баптау және басқару процестерін басқару
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Басқару мен басшылықтың негізгі функцияларын синтездеу қабілеті: жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау. Қойылған міндеттерге қол жеткізу мақсатында басқару қызметін жүзеге асыру үшін ақпаратты қабылдау және талдау дағдыларын меңгеру.
Кәсіпорынның өндірістік процесін басқару мәселелері бойынша өз пікірін дәлелдей білу.
2. Қазіргі заманғы коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру және кейіннен оларды жұмысқа, операцияларға және т. б. бөле отырып, басқару процестеріне функционалдық көзқарасты жүзеге асыру қабілеті. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін коммуникативтік қабілеттілікті меңгеру.
Мамандық бойынша мәтіндерді аудару дағдысын меңгеру. Инновациялық жобаларды басқару әдістерін талдау.
3. Инженерлік міндеттерді практикада шешу қабілеті Инженерлік әдістерді қолдана отырып практикалық міндеттерді шешу дағдыларын меңгеру
Инженерлік құрылымдарды есептеу және олардың жұмыс істеп тұрған жүктемелеріне байланысты олардың оңтайлы өлшемдерін анықтай білу.
4. Статикалық, динамикалық, жылулық, коррозиялық және басқа да әсер етулер кезінде технологиялық машиналардың мінез-құлқын математикалық модельдеу қабілеті. Әртүрлі табиғаттағы процестердің әсер етуі кезінде технологиялық машиналардың мінез-құлқының механика және есептеу математикасы әдістерін меңгеру.
Машиналардың беріктігі мен кернеулі жағдайы, динамикалық процестер, заңдылықтар мен байланыстар білімін қолдану.
5. Тау-кен өндірісін қамтамасыз ету үшін техникалық құралдарды таңдау қабілеті Технологиялық машиналар мен жабдықтардың сапасын қамтамасыз ету үшін талдау және синтездеу әдістерін меңгеру.
Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі үшін тау-кен шахталық жабдықтарды таңдай білу.
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері