Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M06104 - Математические методы защиты информации
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қатаң математикалық аппаратты және заманауи ақпараттық-аппараттық құралдарын пайдаланудың негізінде кәсіби іс-әрекет нысаналарында ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді ұйымдастыруда сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілігін көрсететін маманның кәсіби дамуы мен интеллектуалды дамуы үшін білім беру ортасын қалыптастыру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- атом өнеркәсібі мен халық шаруашылығының басқа секторларындағы сыни ақпараттық жүйелерді қоса алғанда, ақпараттық жүйелерді әзірлейтін немесе басқаратын ұйымдардағы ақпаратты қорғау бойынша ресми міндеттерді орындау;
- жүйелі және ғылыми көзқараста кәсіби қызмет орындарында ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастыру;
- ақпаратты қорғаумен айналысатын ұйымдарда ақпаратты қорғаудың криптографиялық әдістерін дамыту;
- ақпаратты және есептеу техникасын қорғаудың криптографиялық әдістерін қолдану саласындағы қолданбалы есептерді шешу.
Кәсіби қызмет объектісі:

- ұйымдар мен кәсіпорындардағы құпия ақпарат;
- ақпаратты криптографиялық қорғау әдісі;
- деректерді шифрлау және деректерді қауіпсіз беру үшін қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз ету;
- аппараттық ақпараттарды қорғау;
- кванттық деректер беру арналары;
- ақпараттық қауіпсіздікті басқару саласындағы нормативтік-құқықтық актілер;
- математикалық және компьютерлік модельдеу әдістері;
- әртүрлі процестерді басқару үшін цифрлық жүйелер мен автоматтардың типтік схемаларын орнату.
Кәсіби қызмет түрлері:

- жобалық;
- өндіріс пен технология;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық;
- кәсіби;
- ғылыми;
- инновациялық;
- білім беру.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- ақпараттық жүйелерді әзірлейтін немесе басқаратын ұйымдарда ақпаратты қорғауды қамтамасыз ету;
- криптографиялық жүйелерді, шифрлерді және криптографиялық хаттамаларды құру бойынша жұмыстарды орындау;
- қазіргі заманғы аппараттық-бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғауды ұйымдастыру;
- ақпаратты шифрлау және деректерді беруді қамтамасыз ету үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану;
- физикалық, химиялық және басқа процестерді математикалық және компьютерлік моделдеу;
- сандық жүйелер мен автоматтардың типтік схемалық элементтерін конфигурациялауға негізделген процестерді басқару.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ақпараттық технологиялар көмегімен өз бетінше сатып алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен біліктерді, оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысы жоқ жаңа білім салаларын пайдалану, өзінің ғылыми дүниетанымын кеңейту және тереңдету қабілеті; Қолданыстағы концепцияларды, үрдістер мен құбылыстарды талдаудың теориялары мен тәсілдемелерін сыни талдау, ақпараттық-аналитикалық жұмыс жүргізу
Ғылыми зерттеулерді жүргізудің заманауи әдістерін білу, есептерді шешуде өзіндік ерекшеліктерін, өз бетімен жұмыс істеуді, шығармашылық ойды көрсете білу
2. Криптография есептерін шешу үшін алгебра, анализ, алгоритмдер теориясы әдістерін қолдана отырып, формальды модельдерді әзірлеу қабілеті; Алгоритмдердің және тиімді алгоритмдердің уақытша қиындықтарын талдау әдістерінде бағдарлау, күрделілігі бойынша жүзеге асырудың түрлі тәсілдерін салыстыру
Ғылыми-зерттеу қолданбалы есептер, тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар тақырыбы бойынша қарастырылатын процестер үшін математикалық әдістерді қолдану;
3. Жүйелер, ақпараттық инфрақұрылымдарды бағдарламалық қосымшалар, өнімдер мен математикалық қамтамасыз ету қабілеті; Жүйелерді, процестерді математикалық болжау және жүйелік талдау әдістерімен, аналитикалық әдістермен зерттеу;
Бағдарламалау, алгоритмдер, кітапханалар және бағдарламалар пакеттері, жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету өнімдері тілінде өнім әзірлеу;
4. Математикалық пәндердің ғылыми қамтымды аппаратын, математикалық әдістерді кәсіптік есептерді шешуде дәйекті қолдану қабілеті; Криптографиялық әдістерді қолдану, криптографиялық талдаудың алгебралық, теориялық-сандық және алгоритмдік есептерін шешу;
Криптографиялық жүйелерді, шифрларды, хаттамаларды және криптографиялық жүйелердің сенімділігін есептеу әдістерін құрудың математикалық негіздері мен әдістерін қолдану;
5. Кәсіби, зерттеу және қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық әдістерді қолдана отырып, ақпаратты орнықты шифрлеу құрастыру қабілеті; Криптографиялық әдістерді қолдану, криптографиялық талдаудың алгебралық, теориялық-сандық және алгоритмдік есептерін шешу;
Криптографиялық жүйелерді, шифрларды, хаттамаларды және криптографиялық жүйелердің сенімділігін есептеу әдістерін құрудың математикалық негіздері мен әдістерін қолдану;
6. Ақпаратты қорғаудың заманауи және перспективалық математикалық әдістерін ескере отырып, салыстырмалы талдау жүргізу және бағдарламалау тілдері мен жүйелерін, ақпаратты қорғаудың аспаптық құралдарын негізді таңдауды жүзеге асыру қабілеті; нақты есептер мен қосымшаларда арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және криптографиялық технологияларды қолдану;
Ақпараттық жүйелерді қорғаудың бағдарламалық және аппараттық құралдары жұмысының ұйымдастырылуы мен принциптерін сипаттау және ұсыну;
7. Ақпаратты қорғаудың қазіргі математикалық әдістерін іске асыратын есептеу алгоритмдерін әзірлеу қабілеті; Бейнелерді сандық өңдеу, компьютерлік графика құралдары арқылы ақпаратты қорғаудың тұрақты дәрежесін бағалау;
Таңдалған математикалық әдістер мен модельдердің тиімділігін негіздеу және зерттеу тақырыбы бойынша алынған нәтижелермен салыстыру;
8. ақпаратты орнықты шифрлеуды қамтамасыз ету үшін өз беітімен және ғылыми ортада ғылыми зерттеулер жүргізу, жаңа ғылыми және қолданбалы нәтижелер алу қабілеті; Диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау.
кәсіби салада криптология есептерін шешудің жаңа нәтижелерін көрсету және зерттеу нәтижелерін практикалық қызметке енгізу;
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері