Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 7M06104 - Математические методы защиты информации
Білім беру бағдарламасының мақсаты

математикалық, бағдарламалық әдістер мен ашық телекоммуникациялық жүйелерде берілетін, сақталатын және өңделетін ақпаратты кедергінің, техникалық ағудың, рұқсатсыз көшірудің және тираждаудың әсерінен қорғау құралдары саласында жоғары білікті кадрларды даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

ақпаратты қорғаудың математикалық әдістерін әзірлеу және қолдану және өндірістік, шаруашылық, экономикалық, әлеуметтік, басқару қызметінде, ғылымда, техникада, медицинада, білім беруде құрылатын ақпараттық жүйелерде өңдеу
Кәсіби қызмет объектісі:

қазіргі ақпараттық қоғамның қалыптасу жағдайындағы ақпараттық қауіпсіздіктің іргелі мәселелері;
ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерін, құралдары мен технологияларын жобалау, модельдеу және эксперименттік өңдеу әдістері мен құралдары;
қорғалатын объектілердің ақпараттық қауіпсіздігін басқару процестері, басқару процестерін оңтайландыру әдістері мен құралдары;
осы объектілерде пайдаланылатын ақпараттық технологиялармен байланысты әр түрлі деңгейдегі объектілердің (жүйе, жүйе объектісі, объект компоненті) ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету технологиялары.
Кәсіби қызмет түрлері:

- жобалық;
- өндіріс пен технология;
- ұйымдастырушылық және басқарушылық;
- кәсіби;
- инновациялық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

берілген әдістеме бойынша эксперименттер жүргізу, нәтижелерді өңдеу және талдау;
стандартты бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, есептеу эксперименттерін жүргізу;
ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-аппараттық және техникалық құралдарын қолдану;
ақпаратты қорғау жүйелерін жобалау үшін бастапқы деректерді жинау және талдау, талаптарды анықтау, ақпараттық қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша кіші жүйелерді салыстырмалы талдау;
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Ақпараттық технологиялар көмегімен өз бетінше сатып алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен біліктерді, оның ішінде қызмет саласымен тікелей байланысы жоқ жаңа білім салаларын пайдалану, өзінің дүниетанымын кеңейту және тереңдету қабілеті; Қазіргі концепцияларды, процестер мен құбылыстарды талдау тәсілдерін сыни талдау, шет тілінде кәсіби сөйлеу дағдыларын меңгеру;
Кәсіби міндеттерді шешу үшін психикалық басқару және инновациялық менеджмент негіздерін білу, коммуникацияға бейімділігін, бірегейлігін, креативтілігін көрсету;
2. Криптография есептерін шешу үшін алгебра, анализ, алгоритмдер теориясы әдістерін қолдана отырып, формальды модельдерді әзірлеу қабілеті; Алгоритмдердің және тиімді алгоритмдердің уақытша қиындықтарын талдау әдістерінде бағдарлау, күрделілігі бойынша жүзеге асырудың түрлі тәсілдерін салыстыру;
Сандық өңдеу әдістері мен сандық, аналитикалық және оптимизациялық әдістермен процестерді, жүйелерді зерттеу;
3. Қатаң математикалық аппаратты, математикалық әдістерді, деректерді аналитикалық және граифкалық өңдеуді кәсіптік есептерді шешуде дәйекті қолдану қабілеті; Нақты есептер мен қосымшаларда арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді және криптографиялық технологияларды қолдану;
Ақпаратты қорғау тұрақтылығын бағалау үшін бейнелерді, компьютерлік графика құралдарын цифрлық өңдеуді қолдану туралы түсінікке ие болу;
4. Перспективалық математикалық әдістерін ескере отырып, талдау жүргізу және бағдарламалау тілдері мен жүйелерін, ақпаратты қорғаудың аспаптық құралдарын негізді таңдауды жүзеге асыру қабілеті; Ақпараттық жүйелерді қорғаудың бағдарламалық және аппараттық құралдары жұмысының ұйымдастырылуы мен принциптерін сипаттау және ұсыну;
Криптографиялық жүйелерді, шифрларды, хаттамаларды және криптографиялық жүйелердің сенімділігін есептеу әдістерін құрудың математикалық негіздері мен әдістерін кәсіптік есептерді шешуде қолдану;
5. Ақпаратты тұрақты шифрлауды қамтамасыз ету үшін өз бетінше және команда құрамында зерттеулер жүргізу және қолданбалы нәтижелерді алу қабілеті; Кәсіби салада криптология міндеттерін шешудің жаңа нәтижелерін көрсету және зерттеу нәтижелерін практикалық қызметке енгізу;
Модульдік оқу жоспары
Базалық пәндер Кәсіптік пәндер Қосымша оқу түрлері