Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07205 - Дистанционные методы исследования Земли с использованием цифровых технологий
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Қазақстан Республикасының тау-кен металлургия секторы үшін жоғары білікті, бәсекеге қабілетті және еңбек нарығында сұранысқа ие, қашықтықтан зондтау және табиғи орта объектілері туралы мәліметтерді интерпретациялау міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы сандық технологияларды қолдануға қабілетті бакалаврларды дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Өндірістік: пайдалы қазбалар кен орындарын іздестіру және зерттеумен байланысты минералдық-шикізат кешені кәсіпорындары; инженерлік-құрылыс және гидрогеологиялық іздестіруді жүзеге асыратын ұйымдар.
Ғылыми-зерттеу: геологиялық ғылымдар саласында оқу бағдарламаларын іске асыратын ғылыми-зерттеу және жобалау институттары, колледждер.
Кәсіби қызмет объектісі:

- геологиялық барлау және өндіру өндірісінің барлық кезеңдерінде жер қойнауын пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындар;
- жер қойнауын пайдалану процесін басқару және сараптау органдары;
- - тау-кен өндіру саласының кәсіпорындары;
- жобалау-конструкторлық және ғылыми-зерттеу ұйымдары, зауыттық зертханалар;
- әртүрлі меншік формасындағы фирмалар.
Кәсіби қызмет түрлері:

- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану;
- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану;
- технологиялық процестің регламентін және алынатын өнімнің сапасын сақтауды қамтамасыз ету;
- жаңа өнім өндірісін дайындау барысында технологиялық процестерді жетілдіру және игеру бойынша жұмыстарға қатысу.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану;
- геологиялық барлау жұмыстарының әр түрлі кезеңдерінде материалдарды, жабдықтарды, арнайы өлшеу және тіркеу аппаратурасын, алгоритмдерді, бағдарламаларды, электронды-есептеу техникасын тиімді пайдалану;
- технологиялық процестің регламентін және алынатын өнімнің сапасын сақтауды қамтамасыз ету;
- жаңа өнім өндірісін дайындау барысында технологиялық процестерді жетілдіру және игеру бойынша жұмыстарға қатысу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Ақпаратты іздеу және өңдеу үшін заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолдану мүмкіндігі Қазіргі заманғы технологияларды меңгеру дағдыларын меңгеріп, кәсіби қызметтегі ақпараттық технологияларды пайдалана білу
Геологияның кәсіби мәселелерін шешу үшін ақпаратты алудың, өңдеудің және сақтаудың негізгі әдістерін меңгеру
5. Жаңа кәсіби білім мен дағдыларды өз бетінше меңгеру және меңгеру, еңбек нарығының өзгерген жағдайында үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру Заманауи ақпараттық ағындарға назар аудару және жаһандық экономикадағы қарқынды өзгеретін құбылыстар мен үдерістерге бейімделу
Кәсіби қызметте кәсіби және жеке өсуге ұмтылу
6. Геологиялық барлау ұйымдарының өндірісінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ұйымдық, басқарушылық және жобалық жұмыстарға арналған мүмкіндіктерді дамыту Жобалау жұмыстарын орындап, геологиялық зерттеулерді өз бетімен жасау, ұйымдастыру және өткізу
Қызметкер немесе топ жетекшісі ретінде тиімді жұмыс, жұмыс нәтижесі үшін жауапкершілікті көрсету
7. Тау-кен-барлау кәсіпорындарында өндірістік қызметтің мүмкіндіктері Іздестіру-барлау жұмыстарының барлық түрлерін жүзеге асырады, заманауи геологиялық-іздестіру техникасын пайдаланады
Геологиялық барлау және геологиялық барлаудың барлық түрлерінің, экономика, геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру және қазіргі заманғы жер қойнауын пайдаланудың құқықтық негіздерін зерттеудің әдіснамалық негіздерін түсіну.
8. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндігі геологиябарлаулық жұмыстарын өткізу және ғылыми-зерттеу әдістерін жетілдіру және озық технологиялар енгізу
Геологиялық денелердің және минералдардың құрамы мен қасиеттерін талдау
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер