Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07206 - Инновационные методы получения урановой продукции
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Кәсіби қызметтің негізінде жатқан жаратылыстану, математикалық және негізгі білімдері бар түлектерді Қазақстан Республикасының атом саласындағы өнеркәсіп кәсіпорындарында өндірістік қызметке дайындау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- қара және түсті металлургия өнеркәсібінің кәсіпорындары;
- тау-кен өнеркәсібі кәсіпорындары;
- жобалау-құрастыру, ғылыми-зерттеу ұйымдары, зауыт зертханалары;
- әртүрлі меншік түріндегі фирмалар.
Кәсіби қызмет объектісі:

Жобалар, материалдар, әдістер, құралдар, қондырғылар, техникалық және нормативтік құжаттар, сапа менеджменті жүйесі, математикалық модельдер, шикізат, шихта, тау жыныстары, металдар мен қорытпалар, химиялық реагенттер, зертханалық жабдықтар мен аппараттар, өндіріс технологиясы.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық;
- есептеу-жобалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- технологиялық үрдіске және жабдықтың жұмыс жасауына бақылау жасау;
- металлургиялық өңдеудің бастапқы және соңғы өнімдерін талдау;
- технологиялық үрдістің регламентін және алынатын өнім сапасын сақтауды қамтамасыз ету;
- жаңа өнімдерді өндіруге дайындық барысында технологиялық үдерістерді жетілдіру және дамыту бойынша жұмыстарға қатысу;
- жаңа технологиялар мен жабдықтарды енгізуге қатысу;
- техникалық және өндірістік есептерді жасау;
- өндірістің экологиялық және технологиялық қауіпсіздігінің сақталуын бақылау;
- жұмысты ұйымдастырудың және қазіргі заманғы құрылғылар мен қондырғыларда жұмыс жасаудың заманауи әдістерін меңгеру;
- экономикалық шешімдерге негізделген ғылыми- техникалық және ұйымдық шешімдерді іріктеу және негіздеу үшін бастапқы деректерді дайындау;
- технологиялық үдерістерді жобалау үшін ақпараттық және берілген деректерді жинау және талдау;
- жобалық және жұмыс техникалық құжаттамаларын әзірлеуге қатысу;
- жобалауды автоматтандырудың стандартты құралдарын пайдалана отырып техникалық тапсырмаға сәйкес технологиялық үрдістің жеке кезеңдерін есептеу және жобалау;
- әзірленген жобалар мен техникалық құжаттамалардың стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Математика және инженерлік негіздердің, негізгі фактілердің, тұжырымдамалардың, теория принциптерінің негізгі білімдерді қолдану қабілеті. Шешім қабылдай алу: жобаның экономикалық жағынан дұрыстығы бойынша; төтенше жағдайларда және техногендік апаттар кезінде халықты қорғау бойынша.
3. Металдарды өндіру технологиясын білу, негізгі технологиялық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін түсіну және металлургиялық өңдеуге арналған шикізатты дайындау принциптерін білу. Атом өнеркәсібі кәсіпорындарын жобалау кезінде энергия көздерін, отқа төзімді және құрылымдық материалдарды, газ тазарту жүйелерін таңдау.
4. Құрылымдық түсті металдар мен қорытпалардың физика-химиялық, механикалық қасиеттері, құрылымы мен маркасын білу. Шихтаның, үрдістердің материалдық және жылу тепе-теңдіктерін есептеу, технологиялық үдерістерді қарқындату және балқытуды басқару.
5. Шикізатты алу тәсілдерін, алу технологиясын, қасиеттерін, уран, торий және ядролық отынды қолану саласын білу. Уран өнімдерінің өндірісінде энергия үнемдейтін және экологиялық таза инновациялық технологиялардың қолданыстағыларын жетілдіру және алдыңғы қатарлыларын қолданысқа енгіу
6. Дозиметрияның, радиациялық және ядролық қауіпсіздіктің физика-химиялық принциптерін; технологиялық сызбалар, радиациялық материалтану әдістері мен технологияларын білу. Уран өнімдерін өндіру барысында өндірістің инновациялық технологияларын және өнімнің сапасын бақылау әдістерін меңгеру.
7. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
8. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
9. Математика және инженерлік негіздердің, негізгі фактілердің, тұжырымдамалардың, теория принциптерінің негізгі білімдерді қолдану қабілеті. Деректерді өңдеуге және тәжірибе нәтижелерін, өндірістік сынақтарды талдау үшін алынған білімді қолдану. Жобалық құжаттаманы орындау және рәсімдеу.
10. Инженерлік есептерді шешу үшін физика, механика, материалдардың кедергілерін және механизмдер мен машиналар теорияларын; механизмдер мен машиналардың кинематикасын және құрылымдарын білу. Заңнаманы білу негізінде терминологиялық сөйлеуді дамытуға негізделген пікір қалыптастыру. Химиялық технологияға сәйкес технологиялық құрылғыларды таңдау.
11. Пайдалы қазбалардың негізгі түрлерін өңдеу жолдарын білу; әртүрлі процестер мен байыту операцияларында қолданылатын құрылғылардың дизайны туралы жалпы түсінік бар. Пайдалы құрамдас бөліктерді оқшаулау үшін минералды шикізатты одан әрі өңдеу үшін талдау кезінде осы білімді қолданыңыз.
12. Тау-кен металлургия өнеркәсібі мен минералды шикізатпен өзара қарым-қатынасын түсіну; технологиялар мен байыту технологиясын дамыту үрдістері. Негізгі зерттеу әдістерін қолданатын инновациялық жобалар бойынша жұмысқа қатысу мүмкіндігі.
13. Химия заңдарын білу, сапалық, сандық және физика-химиялық талдау негіздері, органикалық заттардың құрылымы мен химиялық қасиеттері. Кәсіби дағдыларды дамыту: заттармен химиялық зертханада жұмыс істеу; химия, қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау саласындағы мәселелерді шешуге қабілетті.
14. Металдар мен ұнтақ материалдарын өндіру технологиясын білу; металлургиялық процестердің материалдық және жылу қалдықтары. Ұсынылған шешімнің теориялық дәлелдемесі бар уран өнімдерінің технологиялық сызбасын таңдау барысында тәуелсіз шешім қабылдай алу.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер