Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B06102 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Есептеу техникасын қолдануымен бағдарламалық қамтаманы әзірлеу мен ендіру үшін желілік әкімшілік ету сферасы, архитектураны жобалау, аппаратты-бағдарламалық кешендер мен жүйелердің математикалық, ақпараттық және бағдарламалық қамтама элементтері бойынша дағдылары мен білімдері бар ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды дайындау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Әр түрлі салаларда есептеу техникасы мен бағдарламалық қамтаманы әзірлейтін, ендіретін және пайдаланатын мемлекеттік және жеке кәсіпорындар мен ұйымдар.
Кәсіби қызмет объектісі:

есептеу техникасы құралдарын бағдарламалық қамтамасыз ету;
есептеуіш машиналар, кешендер, жүйелер мен желілер;
желілерді әкімшілендіру;
деректерді өңдеу мен басқарудың компьютерлік жүйелері;
бағдарламалық кешендер мен жүйелер;
аппараттық-бағдарламалық кешендер;
мобильді қосымшалар;
ақпараттық қауіпсіздікті қорғау әдістері.
Кәсіби қызмет түрлері:

- жобалау-конструкторлық;
- жобалау-технологиялық;
- өндірістік-технологиялық;
- ұйымдастырушылық - басқарушылық қызмет;
- ғылыми-зерттеу;
- инновациялық;
- монтаждық-келтірушілік;
- сервистік-пайдалану.
Кәсіби қызметінің функциялары:

1) Проектно-конструкторская деятельность:
- предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей;
- техническое проектирование (реинжиниринг);
-проектирование программных и аппаратных средств;
- разработка и оформление проектной и рабочей технической документации;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектов.
2) Проектно-технологическая деятельность:
- применение современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения;
- применение Web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений;
- освоение и применение современных программно-методических комплексов исследования и проектирования объектов профессиональной деятельности.
3) Производственно-технологическая деятельность:
- создание компонентов компьютерных систем обработки информации и управления, производство программ и программных комплексов заданного качества;
- тестирование и отладка аппаратно-программных комплексов;
- разработка программы и методики испытаний, проведение испытаний объектов профессиональной деятельности;
- комплексирование аппаратных и программных средств, компоновка вычислительных систем, комплексов и сетей.
4) Организационно-управленческая деятельность:
- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение компьютерного оборудования;
- организация отдельных этапов процесса разработки объектов профессиональной деятельности;
- оценка, контроль и управление процессом разработки объектов профессиональной деятельности;
- выбор технологии, инструментальных программных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности;
- обучение персонала в рамках принятой организации процесса разработки объектов профессиональной деятельности.
5) Научно-исследовательская деятельность:
- сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;
- участие во внедрении результатов исследований и разработок.
6) Инновационная деятельность:
- согласование стратегического планирования с ИКТ, инфраструктурой предприятий и организаций.
7) Монтажно-наладочная деятельность:
- инсталляция, отладка и настройка технических средств для ввода программного обеспечения в эксплуатацию;
- сборка программного обеспечения из готовых компонентов;
- эксплуатация программного обеспечения и их компонентов.
8) Сервисно-эксплуатационная деятельность:
- инсталляция программ и программных систем;
- настройка и эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных средств;
- проверка технического состояния и организация текущего ремонта;
- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний;
- обеспечение безопасности в вычислительной сети;
- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов профессиональной деятельности.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамтамасын тестілеуді, қорғауды және сүйемелдеуді қамтамасыз ету Жүйелердің жұмыс істеуінің қауіпсіздігі мен сенімділігін бағалау
Арнайы бағдарламалық құралдарды пайдалана отырып, бағдарламалық өнімді түзету және тестілеу
3. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
4. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
5. кәсіби қызметте математикалық білімдер негізінде үдерістерді модельдеуді жүзеге асыру кәсіби міндеттерді шешу үшін іргелі математикалық пәндердің негізгі ұғымдарын, идеяларын және әдістерін қолдану
6. әртүрлі міндеттерді шешуде компьютерлік желілердің аппараттық және бағдарламалық компоненттерін пайдалану цифрлық құрылғыларды жобалау технологиясының негізін құрайтын негізгі принциптер мен физиканың іргелі заңдарын қолдану
архитектураны схематехникалық жобалауын, компьютерлік жүйенің элементтері мен түйіндерінің дұрыс жұмыс істеуін жүзеге асыру
7. Жүйелік және қолданбалы бағдарламалау саласында алгоритмдік және бағдарламалық шешімдерді әзірлеу мүмкіндігі заманауи жобалау технологияларын қолдану және бағдарламалау дағдыларын көрсету
Разрабатывать приложения в разных операционных средах с использованием передовых технологии и инструментальных средств
8. деректер базасын жүргізуді және ақпараттық қамтамасыз етуді қолдауды жүзеге асыру қабілеті заманауи ДҚБЖ қолдана отырып, әр түрлі ауқымдағы кәсіпорындар үшін ақпараттық жүйелер құру
9. Бизнесті құру, тиімді жүргізу және тоқтату қабілеті Еңбек заңнамасының нормаларын сақтай отырып, кәсіпорындар құру, белгісіздік және тәуекелдер жағдайында кәсіпорындардың экономикалық мәселелерін шешу
10. Төмен және жоғары деңгейдегі тілдерде, соның ішінде мобильді платформаларға да арналған бағдарламалық қамтама кодын әзірлеуді жүзеге асыру бағдарламалау ортасының заманауи мүмкіндіктерін пайдалана отырып, көпфункционалды қосымшаларды жобалау
Жүйелік және қолданбалы деңгейлерде бағдарламалық қосымшаларды әзірлеу
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер