Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B06103 - Математическое и компьютерное моделирование
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Технологиялық, экономикалық процестерді математикалық модельдеу әдістерін, тәуекел және белгісіздік жағдайында шешім қабылдаудың компьютерлік технологияларын, деректерді өңдеу және талдау әдістерін, жіктеу, тану, болжау есептерін шешудің математикалық аппаратын меңгерген жоғары білікті мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Бакалавриат бағдарламасын игерген бітірушілердің кәсіби қызмет саласы әртүрлі факторларды, жинақтау әдістері мен үрдістерін бағалау, сақтау, өңдеу, беруді талап ететін жағдайлар немесе ақпараттарды талдауды қарастыратын кәсіпорынның қызметінің стратегиясы шеңберіндегі күрделі міндеттер,
ақпаратты талдау және бағалау алгоритмдерін іске асыратын бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушілер командасын басқару,
технологиялық процестің нақты учаскесіндегі нәтижеге жауапкершілік,
міндеттерді шешу күрделілігі, шешім қабылдау үшін оны пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін шешім тәсілдерінің алуан түрлілігін және таңдау.
Кәсіби қызмет объектісі:

Алгоритмдер және математикалық әдістер;
математикалық модельдер;
деректерді өңдеу және талдаудың компьютерлік әдістері;
жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз ету;
ақпараттық және интеллектуалды жүйелер;
бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу әдістері мен құралдары;
экономикалық қызметті математикалық және ақпараттық қамтамасыз ету;
Кәсіби қызмет түрлері:

орындаушылық-басқарушылық (монтаждық-жөндеу, өндірістік-технологиялық)
орындаушылық-басқарушылық (эксперименттік-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық, жобалау-технологиялық)
Кәсіби қызметінің функциялары:

-ұйымның бизнес үдерістерін және/немесе АТ жобаларын талдау үшін қажетті талаптарды жинау;
- ұйымның бизнес процестеріне және/немесе АТ жобаларына қойылатын талаптарды талдау және құжаттау;
тапсырыс берушінің қажеттілігін анықтау және ресімдеу, болашақ өнімге қойылатын нақты талаптар бар техникалық тапсырмаға тұжырымдамалар;
- жұмысқа қабілеттілікті тексеру және өлшеу рәсімдерін әзірлеу
сипаттамалары бағдарламалық қамтамасыз ету;
- әкімшілендіру және басқару саласында компьютерлік желілерді қолдау;
-білім беру жүйесінде оқыту;
-қазіргі заманғы математикалық және ақпараттық технологиялар негізінде есептеу-талдау және қаржы операцияларын жүргізу, жоспарлау, талдау және болжау.
-қазіргі заманғы математикалық және ақпараттық технологиялар негізінде есептеу-талдау және қаржы операцияларын жүргізу, жоспарлау, талдау және болжау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Математика, физика, инженерлік негіздер, экономика ғылымдарының базалық білімін, қолданбалы математика мен информатикамен байланысты негізгі фактілерді, тұжырымдамаларды, теориялардың принциптерін пайдалану қабілеті; Серпінді өзгеретін құбылыстар мен процестерде, төтенше жағдай жағдайларында қабылданатын шешімдердің экономикалық орындылығын айқындау;
Іргелі математикалық пәндер, физика және механика білімдерін деректерді, эксперимент нәтижелерін талдау және өңдеу үшін базалық қолдану;
Стандартты емес тапсырмаларды шешу және жаңа бірегей идеялар мен әдістерді іздеу тәсілдері туралы ұғымды дәйектеу;
5. Физикалық және басқа үрдістер мен объектілердің қасиеттерін сипаттау және зерттеу үшін оңтайлы математикалық құралдарды өз бетінше таңдау қабілеті; Математикалық пәндердің негізгі ұғымдарын, идеяларын, әдістерін қойылған міндеттер мен мәселелерді сипаттау және шешу үшін қолдану;
6. Кәсіби, зерттеу және қолданбалы есептерді бағдарламалау тілдер мен жүйелерін, аспаптық құралдарды қолдана отырып, шешуге арналған қабілеті; Модельдерді, бағдарламалау технологиясының негізгі принциптерін сипаттау үшін арнайы формальды тілдер мен нотацияларды қолдану;
Кәсіби, зерттеу және қолданбалы міндеттерді шешу үшін талдамалық, бағдарламалық-ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету;
7. Ақпаратты талдау, ұсыну және берудің қазіргі заманғы әдістерін қолдану, дайындық бейіні бойынша қолданбалы бағдарламалар пакеттерін пайдалану қабілеті; Есептерді жүргізу, талдау және шешімдерді дайындау үшін қолданбалы есептерді шешуді формалдауда жүйелік тәсілді және математикалық әдістерді қолдану;
Техника, экономика және басқарудың қойылған міндеттерін шешу үшін қолданбалы бағдарламалардың стандартты пакеттерін пайдалану;
8. Жүйелік және қолданбалы бағдарламалау, математикалық, ақпараттық және имитациялық модельдер саласында алгоритмдік және бағдарламалық шешімдерді әзірлеу, жаһандық желілердің ақпараттық ресурстарын, білім беру контентін, деректердің қолданбалы базасын, тестілер мен құралдарды стандарттар мен бастапқы талаптарға сәйкестігіне құру қабілеті; Техникалық жүйелерді, нысандар мен үрдістерді зерттеу үшін желілер, желілік технологиялар, электрондық схемалар білімін қолдану;
Математикалық өңдеу және графикалық визуализацияны, тексеруді, талдауды, деректерді синтездеуді, web әзірлемелерді жасауды жүзеге асыру;
Ғылымда, техникада есептеулер, талдау және шешімдер дайындауға арналған объектілердің математикалық әдістері мен модельдерін зерттеу;
9. тиісті ғылыми, кәсіби, әлеуметтік және этикалық мәселелер бойынша кәсіби деңгейде өндірістік және технологиялық қызметтің міндеттерін шешу және тұжырымдарды қалыптастыру үшін қажетті қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің деректерін жинау, өңдеу және түсіндіру қабілеті; Кең бейінді міндеттерді шешудің тиімді және ұтымды тәсілдерін іздеу мақсатында объектілер, жүйелер, процестер туралы ақпаратты талдау;
Алдағы уақытта тұлғалық және кәсіби даму бағыттарын анықтау;
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер