Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07111 - Автомобили и инновационные технологии
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Автомобильдерді жобалаудың, жасаудың және пайдаланудың инновациялық технологиялары бойынша білім, білік және практикалық дағдыларды қамтитын автомобиль жасау зауыттары мен автокөлік кәсіпорындарына бағдарланған жоғары сапалы білім беру

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Автокөлік құралдарын өндіру;

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу
Кәсіби қызмет объектісі:

Өмірлік циклдің барлық сатыларындағы автокөлік құралдары
Кәсіби қызмет түрлері:

Автокөлік құралдарын құрастыру, жобалау, дайындау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу
Кәсіби қызметінің функциялары:

1. Бөлімінің бастығы:
1.1. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесінің жұмысын стратегиялық басқару және жетекшілік жасау
1.2. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшесі қызметінің нәтижелерін ұйымдастыру және бақылау
2. Инженер-конструктор:
2.1. Автокөлік құралдарын жобалау және құрастыру
2.2. Автокөлік құралдарын өндіру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін технологиялық жабдықтарды құрастыру және жобалау
3. Инженер-технолог:
3.1. Автокөлік құралдарын өндірудің технологиялық процестерін әзірлеу
3.2. Автокөлік құралдарын өндірудің технологиялық процестерін іске қосуға дайындау, баптау және басқару
4. Автокөлікті пайдалану және жөндеу жөніндегі инженер:
4.1. Кәсіпорынның автокөлік құралдарын пайдалану және жөндеу процестерін басқару
4.2. Кәсіпорынның автокөлік құралдары паркін басқару
5. Механик:
5.1. Автокөлік құралдарының жарамды жай-күйін қамтамасыз ету
5.2. Автокөлік құралдарын өндіру, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін технологиялық жабдықтың жарамды жай-күйін қамтамасыз ету
5.3. Материалдық-техникалық ресурстардың жұмсалуын бақылау
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Механикалық жүйелерді құрастыра білу Құбылыстар мен процестерді сыни бағалау, заңдылықтарды сипаттау, болжам жасау
Конструкциялық материалдардың қасиеттерін және еңбек қауіпсіздігін ескере отырып, оларды түрлендірудің ғылымды қажетсінетін технологиялық әдістерін сыни бағалау
Механикалық жүйелерді құрастыруда инженерлік графика дағдылары мен біліктерін қолдану
5. Автомобиль конструкцияларындағы техникалық жүйелердің тиімділігін түсіну және бағалау Автомобиль конструкцияларының гидравликалық және механикалық жүйелеріне арналған пайдалану материалдарының қасиеттерін бағалау
Автомобильдердегі электр және жылу жүйелерінің жұмыс принципін түсіну
Автомобиль конструкцияларының техникалық жүйелерінің тиімділігін бағалау
6. Автомобильдерді жобалау, өндіру және пайдалану, автомобиль саласының инфрақұрылымын құру Автомобильдерді жобалай білу
Автомобильдерді пайдалануды қамтамасыз ете білу
Автомобиль саласының инфрақұрылымын құру шеберлігі
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер