Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B11301 - Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану ОП мақсаты еңбек нарығының әр түрлі деңгейдегі орындаушылар немесе басшылар ретінде сұраныстарын қанағаттандыру үшін тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалыс қауіпсіздігі саласында ұйымдастыру-басқару, Кәсіпкерлік және ғылыми-зерттеу қызметіне бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау болып табылады.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- тасымалдау процесін ұйымдастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу;

- ЖКО және олардың теріс салдарын төмендету бойынша іс-шараларды жоспарлау және жүзеге асыру;

- көліктің жылжымалы құрамына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу.
Кәсіби қызмет объектісі:

- ЖКО-да зардап шеккен адамдар және авариялық жағдай аймағындағы материалдық құндылықтар;

- ЖКО зардаптарына және тасымалдау процесінің кідіруіне байланысты қауіптер;

- әлеуетті қауіпті көлік процестері мен өндірістері;

- көлік процесінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің әдістері мен құралдары;

- жүк пен жолаушыларды тасымалдаумен айналысатын көліктік және экспедициялық компаниялар мен фирмалар;
- клиенттер, жүктер мен автомобильдер ағымдары ;

- ҚР ІІМ саптық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру және жоспарлау;

- көлік процесін басқару құралдары мен жүйелері;
- алғашқы еңбек ұжымдары және т. б.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

- инновациялық;

- жобалау-технологиялық;

- өндірістік-технологиялық;

- зерттеу;

- сервистік-пайдалану және т.б.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- жүктер мен жолаушыларды тасымалдау процесін ұйымдастыру және оңтайландыру;

- ЖКО және авариялық жағдайлар кезінде саптық бөлімшелер құрамында жұмыстарды ұйымдастыру және орындау;

- ЖКО және апаттық жағдайларды болжау және алдын алу бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;

- ЖКО жағдайында тіршілік әрекетін қамтамасыз ету;

- көлік процесінің қауіпсіздігін басқарудың геоақпараттық жүйелерін пайдалану
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Математика және физика саласындағы есептерді шешу, машиналық графиканы кәсіби қызметте практикалық қолдану, тасымалдау процесін ұйымдастыру кезінде жұмыс құжаттамаларын өңдеу тәсілдерін меңгеру Инженерлік графика дағдыларын алу; кәсіби қызмет саласында машина кестесін пайдалану
Көлік жұмысын басқару тәсілдерін; әртүрлі құжаттарды өңдеу тәсілдерін, көлік жүйелерін пайдалану ерекшеліктері мен жұмыс режимін меңгеру
Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін ғылыми-зерттеу пәндері саласында базалық білім алу
5. Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық білдіру Автокөлік техникасының құрылғысы бойынша арнайы білімді меңгеру, оларды оның техникалық жай-күйін басқару әдістерін түсіну және игеру үшін қолдану
Көлік түрлерінің ерекшеліктері, тасымалдауды ұйымдастыру, қауіпсіздік және қозғалысты басқару әдістері туралы, КҚ өнімділігіне көрсеткіштердің әсері туралы білімдерді меңгеру.
6. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асыру Материалдық ағындар, көлік процестері, логистикалық жүйелер, көлік түрлерінің өзара іс-қимыл принциптері, көрсеткіштерді есептеу дағдылары туралы білімді қолдану.
Жүргізушілерді дайындау, қозғалысты ұйымдастыру, автомобиль жолдарды зерттеу, ЖКО-ны төмендету әдістері; қауіпсіздік тұрғысынан КҚ құрылымын талдау, бағалау білімдеріне ие болу.
7. Тасымалдау процесін ұйымдастыру бойынша іс-шараларды жедел жоспарлауды жүзеге асыру Білімдер пайдалану ішкі және халықаралық тасымалдарда көлікті пайдалану көлігінің жұмысын ұйымдастырудың тиімділігін арттыру үшін
Дағдылар алу деректерді талдау, ЖКО пайда болу себептері, жол қозғалысын ұйымдастыруда кемшіліктерді анықтау; қозғалыс қауіпсіздігі бойынша іс-шараларды әзірлеу.
8. Тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыруды перспективалық жоспарлауды жүзеге асыру Технологиялық және ұйымдастыру іс-шараларын жүзеге асыру саласында біліктілік сипаттамасының, мамандық бөлінісінде білім мен іскерліктің талаптар деңгейіне қол жеткізу
Күнделікті кәсіби қызметке және магистратурада білімін жалғастыруға қажетті дағдылар мен арнайы білім алу
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер