Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B05301 - Техническая физика
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Физикалық үрдістерді зерттеудің эксперименталды әдістерінің мәнін түсіну үшін қажетті білім алушының білімін қалыптастыру үшін жағдай жасау және осы білімді белсенді қолдана білу.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Жаңа материалдарды, технологияларды, аспаптар мен құрылғыларды зерттеуді, әзірлеуді, жасауды және пайдалануды қамтитын ғылым мен техника салалары.
Кәсіби қызмет объектісі:

-
физикалық процестер мен құбылыстар;
- физикалық және физикалық-технологиялық аспаптар;
- жүйелер мен кешендер;
- ғылыми-зерттеу, ғылыми–өндірістік, жобалау-конструкторлық ұйымдар, кәсіпорындар, фирмалар, компаниялар, орталықтар мен жоғары оқу орындары.
Кәсіби қызмет түрлері:

- ғылыми-зерттеу;
- өндірістік;
- ұйымдастыру-технологиялық
Кәсіби қызметінің функциялары:

Ғылыми және ғылыми-зерттеу қызметі:

- кәсіби қызмет объектісінің бейініне сәйкес жаңа ғылыми нәтижелерді, ғылыми әдебиетті немесе ғылыми-зерттеу жобаларын зерделеу;

- физика, химия, биология, экономика, медицина, экология саласындағы қолданбалы міндеттерді шешу үшін ғылымды қажетсінетін технологиялар мен бағдарламалар пакеттерін қолдану;
-
математикалық болжау және жүйелік талдау әдістерімен ақпараттық жүйелерді зерттеу;
-
жоғары өнімді есептеуіш технологиялардың қазіргі заманғы әдістерімен үлкен жүйелерді зерттеу, жүргізілген зерттеулерде заманауи суперкомпьютерлерді қолдану;

- жүргізілетін ғылыми-зерттеу жобаларының тақырыбы бойынша математикалық модельдерді, алгоритмдерді, әдістерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді, аспаптық құралдарды зерттеу және әзірлеу;

- жүргізілетін зерттеулер тақырыбы бойынша ғылыми шолулар, рефераттар және библиография жасау;

- ғылыми семинарлар, ғылыми-тақырыптық конференциялар, симпозиумдар жұмысына қатысу;

- ғылыми және ғылыми-техникалық жарияланымдар дайындау.


Ұйымдастырушылық-басқарушылық қызметі:

- ақпараттық жүйелерді құрумен және пайдаланумен байланысты өндірістік қызметтің сапасын басқару процестерін әзірлеу және енгізу;

- кәсіби этика кодексін сақтау;

- өндірістік процестерді іске асыру үшін қажетті ғылыми-зерттеу қызметі мен ресурстарын жоспарлау;

- ақпараттық жүйелерді құрумен және пайдаланумен байланысты өндірістік қызмет процестерінің сапасын бағалау және мониторингілеу әдістері мен тетіктерін әзірлеу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Физикалық ақпаратты өңдеу, талдау және синтездеудің заманауи әдістерін қолдану және физикалық зерттеулердің нәтижелерін түсіну және ұсыну. Әртүрлі деңгейдегі күрделіліктегі мәселелерді жүйелі ғылыми талдау дағдыларын; наноматериалдарға қолданылатын есептеуіш физика әдістерін меңгеру
2. Термодинамика мен статистикалық физиканың негізгі нәтижелерін тұжырымдау және дәлелдеу қабілеті Эксперименталды және теориялық физикалық ақпаратты өңдеу және талдау әдістерін меңгеру.
3. Pаманауи әдістерді қолдану қабілеті өңдеу, талдау және синтездеу физикалық зерттеулерді білу Физикалық құбылыстарды эксперименталды зерттеудің негізгі дағдыларын меңгеру және алынған білімді практикада қолдану
4. Жаратылыстану ғылымдары саласындағы негізгі білімдерін көрсету, кəсіби қызметте кездесетін проблемаларды табиғи ғылымды анықтауға дайындығын көрсету Күнделікті кәсіби іс-әрекеттер үшін қажетті жаңа білім алу дағдыларына ие болу.
5. Рентгенқұрылымдық талдау мәліметтері бойынша қарапайым торлардың құрылымын анықтау және болашақ қызметтің қолданбалы есептерінде нақты физикалық мазмұнын анықтай білу Зертханалық жабдықтармен және заманауи ғылыми аппаратурамен жұмыс істеу және физикалық эксперимент жүргізуді білу
6. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
7. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
8. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
9. Графикалық техникалық құжаттарды құру қабілеті Конструкторлық құжаттарды рәсімдеу, эскиздерді, бөлшектердің жұмыс сызбаларын және құрастыру бірліктерін орындау дағдыларын меңгеру.
10. Физиканың негізгі түсініктері мен заңдарын білу, түсініктер мен шамалардың физикалық мәнін түсіну, физикалық құбылыстар, заңдар мен теориялар туралы білу. Оқылатын материалды еркін меңгеру және оны тәжірибеде қолдана білу. Жалпы физика курсы бойынша есептерді шешу әдістерін меңгеру.
11. Экономикалық білім негіздерін және өмірдің әртүрлі салаларында еңбек қорғауды қолдана білу. Нарықтық экономикадағы менеджменттің сипатын және маңыздылығын, сонымен қатар басқару әдістерімен қағидаларын білетін маманды дайындау.
12. ҒЗЖ нәтижелерінің рефлексиясын жүзеге асыру және одан ары қарай зерттеулердің жаңалығын анықтау қабілеті. Металдардағы құрылымдық-фазалық түрленулер мен құрылымын талдау және қорытпаларды термиялық өңдеу кезінде металды қыздыру режимін таңдау
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер