Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07307 - Землеустройство
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Ауыл шаруашылығы жерлерінің әлеуетін ұтымды және тиімді пайдалану мақсатында жерге орналастыру, геодезия, картография, ақпараттық, спутниктік және ГАЖ-технологиялар, Агрономия, экономика жоспарлау және менеджмент саласындағы білімді табысты үйлестіре отырып, нақты егіншілік технологияларын енгізуге және қолдануға дайын, кәсіби жағдайда функционалдық сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілікті көрсете алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуы үшін қолайлы білім беру ортасын құру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау жөніндегі жер қатынастары;
- жер пайдалану аумағын ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылық жер пайдалануды болжау, жоспарлау және жобалау;
- жерді ұтымды пайдалану және қорғау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- Қазақстан Республикасының барлық санаттағы жер ресурстары, жер пайдалану мен жер пайдаланудың барлық түрлері, олардың санаттар, нысаналы пайдалану және меншік нысандары бойынша бөлінуіне қарамастан;
- әкімшілік құрылымдар аумағы;
- ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ұйымдарының жер учаскелері мен жер пайдалану.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық, оқу-тәрбие);
- өндірістік-басқарушылық;
- ұйымдастыру-технологиялық;
- ғылыми-зерттеу;
- жобалау.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геодезиялық, топографиялық түсірілімдерді ұйымдастыру және жүргізу, - жоспарлы-картографиялық материалды түзету, жерді есепке алу, жер учаскелерін бөлу, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау жүргізу, жер мониторингін жүзеге асыру;
- жер баланстарын, жер-кадастрлық құжаттар мен карталарды, мелиорация және жерді жақсарту жобаларын жасау;
- геодезиялық, жерге орналастыру, аэрофотототүсіру жұмыстарын, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды, мониторингтік, топырақтық, іздестіру және зерттеу жұмыстарын жүргізуді басқару және ұйымдастыру;
- агро бизнес жоспарларды құру

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Жобалау-өндірістік қызметінде топографиялық карталармен, геодезиялық және басқа да далалық жабдықпен жұмыс істеу қабілеті; спутниктік позициялау жүйелерінің көмегімен кеңістіктік деректерді жинауды жүзеге асыру Геодезиялық түсіру және жерді картографиялау өндірісінің білімі мен дағдысына ие болу, геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен және жабдықтармен, компьютерлік технологиялармен, геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды орындау әдістерімен жұмыс істей білу
5. Жерге орналастыру жүйесінде ғылыми зерттеулер мен ізденістер жүргізу, нормативтік, статистикалық және басқа да деректер массивтерін талдау, оларды статистикалық өңдеу және жерді пайдалану тиімділігінің көрсеткіштеріне әсер ететін факторларды анықтау қабілеті Ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны қажетті форматта ұсынуды білу.
Топырақтық-ландшафттық жобалау, жерді қорғау және ұтымды пайдалану мақсаттары үшін далалық зерттеулердің топырақтық және агрохимиялық мәліметтерін талдай білу.
Техникалық жобалау және жобалау-сметалық құжаттаманы, сондай-ақ жерге орналастыру жүйесінде жерді пайдалану тиімділігін арттыру жолдарын білу; жерді ұтымды пайдалану мен қорғауды ұйымдастыру міндеттерін шешу үшін ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы бағдарламалық және техникалық құралдарын қолдану.
6. Кәсіби қызметтің міндеттерін шешуде заманауи ақпараттық технологияларды, техниканы, қолданбалы бағдарламалық құралдарды қолдану қабілеті Экономикалық білім негіздерін қолдана білу, кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана білу
7. Шаруашылықаралық және шаруашылық ішілік жерге орналастыру жобаларын, шаруа және фермерлік шаруашылықтарға арналған агро бизнес жоспарларды әзірлеу қабілеті. Жерді пайдаланудың схемалары мен болжамдарын, шаруашылықаралық, ішкі шаруашылық және учаскелік жерге орналастыру жобаларын, мелиорация және жерді жақсарту жобаларын, эрозияға қарсы іс-шараларды жасай білу.
Геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды жүргізу процестерін басқару және ұйымдастыру дағдысының болуы, жерді пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау және басқа да іздестіру және зерттеу жұмыстарын шешу кезінде жер заңнамасын қолдану.
8. Жерге орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде дұрыс шешім қабылдау үшін геоақпараттық технологияларды қолдана отырып, басқару стратегиясын әзірлеу қабілеті Жерге орналастыру жұмыстарын жүргізудің барлық кезеңдерінде заманауи ГАЖ технологиясын қолдана білу
9. Кәсіби қызметте жер ресурстарын, жылжымайтын мүлікті, кадастрлық және жерге орналастыру жұмыстарын басқару принциптерін қолдану қабілеті Ақпараттық деректер базасымен жұмыс істеу дағдысын және ұғымдық аппаратты меңгеру, жылжымайтын мүлікті бағалау тәсілдерін, нарықтық құнды анықтау әдістері мен құралдарын, алынған нәтижелерді келісу әдістерін білу
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер