Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07308 - Точное земледелие
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Ауыл шаруашылығы жерлерінің әлеуетін ұтымды және тиімді пайдалану мақсатында жерге орналастыру, геодезия, картография, ақпараттық, спутниктік және ГАЖ-технологиялар, Агрономия, экономика жоспарлау және менеджмент саласындағы білімді табысты үйлестіре отырып, нақты егіншілік технологияларын енгізуге және қолдануға дайын, кәсіби жағдайда функционалдық сауаттылықты және бәсекеге қабілеттілікті көрсете алатын маманның кәсіби қалыптасуы мен зияткерлік дамуы үшін қолайлы білім беру ортасын құру.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

- Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау жөніндегі жер қатынастары;
- жер пайдалану аумағын ұйымдастыру;
- ауыл шаруашылық жер пайдалануды болжау, жоспарлау және жобалау;
- жерді ұтымды пайдалану және қорғау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- Қазақстан Республикасының барлық санаттағы жер ресурстары, жер пайдалану мен жер пайдаланудың барлық түрлері, олардың санаттар, нысаналы пайдалану және меншік нысандары бойынша бөлінуіне қарамастан;
- әкімшілік құрылымдар аумағы;
- ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен ұйымдарының жер учаскелері мен жер пайдалану.
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;
- эксперименттік-зерттеу;
- білім беру (педагогикалық, оқу-тәрбие);
- өндірістік-басқарушылық;
- ұйымдастыру-технологиялық;
- ғылыми-зерттеу;
- жобалау.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- геодезиялық, топографиялық түсірілімдерді ұйымдастыру және жүргізу, - жоспарлы-картографиялық материалды түзету, жерді есепке алу, жер учаскелерін бөлу, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау жүргізу, жер мониторингін жүзеге асыру,
- жер баланстарын, жер-кадастрлық құжаттар мен карталарды, мелиорация және жерді жақсарту жобаларын жасау,
- геодезиялық, жерге орналастыру, аэрофотототүсіру жұмыстарын, жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылауды, мониторингтік, топырақтық, іздестіру және зерттеу жұмыстарын жүргізуді басқару және ұйымдастыру,
- агро бизнес жоспарларды құру,
- АӨК-дегі технологиялық процестерді ұйымдастыру және басқару,
- дәлме-дәл ауыл шаруашылығы жүйесінде басқару үшін деректер базасын жүргізу.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Шаруашылықаралық және шаруашылық ішілік жерге орналастыру жобаларын, шаруа және фермерлік шаруашылықтарға арналған агро бизнес жоспарларды әзірлеу қабілеті. Жер заңнамасы мәселелері, геодезиялық түсіру және жерді картографиялау әдістері, геодезиялық, жерге орналастыру және кадастрлық жұмыстарды орындау әдістері бойынша білімі болуы тиіс.
Егіншілік, мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы негіздері бойынша білім алу.
5. Дәлме-дәл ауыл шаруашылығы жүйесінде ғылыми зерттеулер мен ізденістерді жүргізу қабілеті. Ауыл шаруашылығы жұмыстарын жүргізудің барлық кезеңдерінде дәлме - дәл ауыл шаруашылығы жүйесінде ГАЖ технологиясын, ГТС технологиясын қолдана білу.
Топырақтық-ландшафттық жобалау, жерді қорғау және ұтымды пайдалану мақсаттары үшін далалық зерттеулердің топырақтық және агрохимиялық мәліметтерін талдай білу.
6. Дәлме-дәл ауыл шаруашылығы жүйесінде ауыл шаруашылығы жұмыстарының технологиялық процесін жүзеге асыру қабілеті. Геодезиялық және фотограмметриялық аспаптармен, негізгі ауыл шаруашылық техникасымен, жабдықтармен және аспаптармен, компьютерлік технологиялармен жұмыс істеу дағдысы.
7. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірудің экологиялық қауіпсіз және экономикалық тиімді технологияларын жобалау және іске асыру қабілеті және әр түрлі агроландшафттардың топырақ құнарлылығын қалпына келтіру. Агроөнеркәсіптік кешендегі негізгі үрдістерді білу.
Ауыл шаруашылығы дақылдарының бағдарламалық өнімдерін алу технологиясында дұрыс шешім қабылдау үшін ақпараттық технологияларды қолдана отырып басқару стратегиясын әзірлей білу.
8. Кәсіби қызметке қажетті зерттеу, зерттеу және іздестіруді жүзеге асыру қабілеті. Топырақтық, геоботаникалық және агрохимиялық, агротехникалық зерттеулер мен олар бойынша картографиялық материалдарды құрумен іздестіруді ұйымдастыру және жүргізу дағдылары.
9. Әр түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологияларын бақылау және басқару қабілеті. Агрофитоценоздардың жағдайын бағалау әдістерін және әр түрлі ауа райы жағдайында ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру технологиясын түзету тәсілдерін меңгеру.
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер