Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07303 - Производство строительных материалов, изделий и конструкций
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Еңбек нарығының сұраныстарын қанағаттандыру үшін құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру саласында жоғары білікті мамандар даярлау

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру, құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндіру бойынша технологиялық желілерді жобалау, құрылыс, құрылыс материалдары мен конструкцияларының технологиясы саласында орта кәсіптік білім беру, сертификаттау, құрылыс материалдары мен конструкцияларының сапасын бақылау.
Кәсіби қызмет объектісі:

- құрылыс материалдарын, темір бетонды және металл конструкцияларын өндіру бойынша кәсіпорындар;
- құрылыс кәсіпорындары;

- ғылыми-зерттеу және жобалау ұйымдары;

- құрылыс материалдары мен конструкцияларының сапасын сертификаттау және бақылау жөніндегі ұйымдар;

- орта кәсіптік білім беретін оқу орындары
Кәсіби қызмет түрлері:

- өндірістік-технологиялық;

- жобалау-конструкторлық;

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;

- эксперименттік-зерттеу;

- педагогикалық.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- құрылыс материалдары мен құрылымдарын (және/немесе олардың құрылымдық бөлімшелерін) өндіру бойынша кәсіпорындарды жобалау, ұйымдастыру);
- жұмыс істеп тұрған кәсіпорынның технологиялық үдерістерінің тұрақтылығы мен тиімділігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, іске асыру;
- кәсіпорындарды немесе олардың құрылымдық бөлімшелерін басқару;
- тиісті бейіндегі орта кәсіптік оқу орындарында Кәсіби пәндерді оқыту.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Ұйымдастыру-басқару қызметіне қатысу қабілеті Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, Негізгі өндірістік қатынастар мен басқару принциптерін меңгеру.
3. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
4. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
5. Кәсіби қызмет барысында пайда болатын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау қабілеті Ойлау мәдениеті мен ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми пәндер саласында базалық және арнайы білімді қолдану
6. Құрылыс материалдарын, конструкциялар мен бұйымдарды өндіру саласындағы нормативтік базаны білу Кәсіби қызметте нормативтік құжаттарды қолдану, стандарттарға сәйкес құжаттаманы ресімдеу
7. Жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша құжаттаманы,еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік талаптарын дайындау қабілеті Өндірісте денсаулық сақтау, тіршілік қауіпсіздігі және еңбек қауіпсіздігі мәселелерінде хабардарлықты көрсету
8. Жобалық-конструкторлық қызметке қатысу қабілеті Құрылыс өндірісі кәсіпорындарының технологиялық желілерін есептеу
Технологиялық желілерді жобалау, соның ішінде сәулеттік жобалау негіздерін, конструкциялардың заманауи типтерін және бағдарламалық өнімдерді пайдалана отырып.
9. Өндірістік-технологиялық қызметке қатысу қабілеті Нақты өндіріс жағдайында материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың технологиясы мен қасиеттерін оңтайландыру бағыттарын таңдаудың жалпы принциптерін қалыптастыру
Өнімнің сапасын қамтамасыз ету және /немесе арттыру мақсатында өндірістің технологиялық параметрлерін, материал құрамын түзету бойынша іс-шараларды құру және жүргізу
Тәжірибеде бетон және темір-бетон, керамикалық, әрлеу, оқшаулау материалдары мен бұйымдарын жасаудың жаңа технологияларын қолдану
Практикада жаңа технологиялық операцияларды, өндірісті технологиялық жабдықтау құралдарын пайдалану
10. Эксперименттік-зерттеу қызметіне қатысу қабілеті Шикізат пен дайын бұйымдардың физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін қолдану, нәтижелерді бағалау
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер