Білім беру бағдарламасы

Толығырақ
Код – Мамандық 6B07501 - Стандартизация и сертификация (по отраслям)
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Бітірушіге таңдаған қызмет саласында табысты жұмыс істеуге және еңбек нарығында тұрақты болуға мүмкіндік беретін кәсіби және жеке құзыреттерді қалыптастыру жолымен салалар бойынша стандарттау және сертификаттау саласында жоғары білікті мамандар даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Стандарттау, сертификаттау, өнім сапасын бақылау, нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлеу және өзектендіру, нормативтік құжаттар талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау, сынақ зертханаларын аккредиттеу
Кәсіби қызмет объектісі:

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері болып өнімдер (қызметтер), процестер (жұмыстар) және жүйелер; кәсіпорындар мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) жабдықтары; өлшеу, сынау және бақылау әдістері мен құралдары; cтандарттау, сертификаттау, сапа менеджменті, метрология жүйелерінің нормативтік құжаттамасы; ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз ету болып табылады
Кәсіби қызмет түрлері:

- ұйымдастыру-технологиялық;
- есептеу-жобалау;
- эксперименталды-зерттеу.
Кәсіби қызметінің функциялары:

- стандарттарды, нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу, қайта қарау және өзгерістер енгізу;

- сапа менеджменті жүйесін әзірлеу;

- одан әрі сертификаттау мақсатында өндіріс жағдайын талдау және өнім, қызмет және жүйе сапасының тұрақтылығын бағалау, түзету және алдын алу іс-шараларының орындалуын бағалау;

- стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін қадағалау және бақылау.
Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
2. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
3. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
4. Кәсіби қызмет барысында пайда болатын проблемалардың жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау қабілеті Кешенді инженерлік қызметте математикалық, жаратылыстану, гуманитарлық және техникалық ғылымдар саласында базалық және арнайы білімді қолдану
5. Стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті саласындағы құқықтық және нормативтік базаны, өнімнің сапасын қадағалау және бақылау жүйесін білу Кәсіби қызметте нормативтік құжаттарды қолдану, стандарттарға сәйкес құжаттаманы ресімдеу
6. Жұмыс орындарын ұйымдастыру бойынша құжаттаманы,еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік талаптарын дайындау қабілеті Өндірісте денсаулық сақтау, тіршілік қауіпсіздігі және еңбек қауіпсіздігі мәселелерінде хабардарлықты көрсету
7. Ұйымдастыру-технологиялық қызметке қатысу қабілеті Кәсіпорынның технологиялық / өндірістік процестерінің ұйымдастырылуын және жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Кәсіпорындарда қолданылатын стандарттар мен стандарттау және сертификаттау бойынша басқа да құжаттарды жүйелі тексеруді жүзеге асыру дағдысын меңгеру
Өнімнің, процестердің және қызметтердің сапасын бақылау үшін Бақылау-өлшеу және сынау техникасын қолдан
Сапа жүйесін әзірлеу және енгізу, нормативтік-техникалық құжаттаманы өзектендіру
8. Есептік-жобалық қызметке қатысу қабілеті Техникалық объектілерге, өнімге, процестер мен қызметтерге нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу
Физикалық-химиялық процестерді есепке ала отырып, өндірістік процестерді ұйымдастыру кезінде есеп жүргізу
9. Эксперименттік-зерттеу қызметіне қатысу қабілеті Шикізат пен дайын бұйымдардың физикалық-механикалық қасиеттері мен технологиялық көрсеткіштерін анықтау бойынша стандартты сынау әдістерін қолдану, нәтижелерді бағалау
Өнім сапасын талдау, сапаны статистикалық бақылауды ұйымдастыру және технологиялық процестерді басқару тәсілдерін меңгеру
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер