Білім беру бағдарламасы

Код – Мамандық 6B11303 - Организация дорожного движения
Білім беру бағдарламасының мақсаты

Жол-көлік оқиғаларын және жол қозғалысының экологиялық жағдайға, халықтың денсаулығына теріс әсерін болдырмауға бағытталған ұйымдастырушылық-басқару, жобалау-іздестіру, бақылау-қадағалау қызметіне бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Түлектің біліктілік сипаттамасы Мамандар лауазымдарының тізбесі:

Кәсіби қызмет объектісі:

Кәсіби қызмет түрлері:

Кәсіби қызметінің функциялары:

Маманның құзыреттілік картасы
Қалыпталатын негізгі құзыреттер Оқыту нәтижелері
1. Әлеуметтік ортада тұлғаны қалыптастыру және анықтау және салауатты өмір салтын қалыптастыру қабілеті Экономикалық-құқықтық ортада біртұтас тұлғаны қалыптастыруға және индивидтің жауапкершілігін арттыруға ықпал ететін білімді көрсету
Тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің тиімді жұмыс істеуін сақтау, дамыту және тиімді жұмыс істеуі мақсатында әлеуметтік жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану
2. Кәсіби қызметте компьютерлік графиканы практикалық қолдану дағдысын, тасымалдау процесін ұйымдастыру кезінде жұмыс құжаттамасын өңдеу тәсілдерін меңгеру Инженерлік графика дағдыларын алу; кәсіби қызмет саласында компьютерлік графиканы пайдалану
Көлік заңнамасы және бизнестің құқықтық ортасы саласында арнайы білімді, кәсіпкерлік қызмет саласында экономикалық талдау дағдыларын меңгеру
3. Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, оған тұрақты қызығушылық білдіру Автокөлік құралдарын орнату бойынша арнайы білімді меңгеру, оларды техникалық жағдайын басқару әдістерін түсіну және игеру үшін қолдану
Әртүрлі жағдайларда жол қозғалысын ұйымдастырудың негізгі әдістері, бірыңғай көлік жүйесі құрамында логистика әдістері мен принциптерін қолдана отырып көлік процесін басқару тәсілдері туралы білімді меңгеру
4. Тұтас жүйелік ғылыми дүниетаным негізінде түрлі жағдайларды бағалау қабілеті Философиялық және тарихи мазмұндағы ақпаратты қабылдау және талдау дағдысын, дискуссияны және полемиканы жүргізу тәсілдерін меңгеру
Әлеуметтік маңызы бар мәселелер бойынша өз пікірін дәлелдей білу
5. Заманауи коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, мәдени-тілдік қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеті Кәсіби қызметті тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін коммуникативтік қабілеттерге ие болу
АКТ көмегімен ақпаратты іздеу және өңдеуді жүзеге асыру
6. Математика және физика саласындағы міндеттерді шешу, инженерлік құрылыстарды жобалау және салу кезінде инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жүргізу әдістерін меңгеру Қалалық қоныстардың инженерлік және көліктік инфрақұрылымын перспективалы орналастырудың жобалау-техникалық құжаттамасын әзірлеу шеңберінде қалалық қатынас жолдарын жобалау кезінде геодезиялық ізденістерді жүргізу әдістерін меңгеру
Ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті бар тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін ғылыми-зерттеу пәндері саласында базалық білім алу
7. Кәсіби міндеттерді тиімді орындау, кәсіби және жеке даму үшін қажетті ақпаратты іздестіруді және пайдалануды жүзеге асыру Көлік процесін ұйымдастыру және материалдық ағындарды талдау кезінде алгоритмдеу саласындағы білімді қолдану
Автокөлік құралдары жүргізушілерін даярлаудың әдістемелік негіздері, жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарын тиімді қолданудың қозғалыс қауіпсіздігіне жол жағдайларының әсері, автокөлік құралдарының конструктивтік қауіпсіздігін бағалау саласындағы білімді меңгеру
8. Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша іс-шараларды жедел және перспективалық жоспарлауды жүзеге асыру Көлік процесінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қоршаған ортаны сақтау білімін меңгеру
Компьютерлік моделдеу негізінде жол - көлік оқиғаларының пайда болу жағдайлары мен жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында басқару әдістері мен принциптерін талдау дағдыларын алу
Модульдік оқу жоспары
Жалпы білімдік пәндер Базалық пәндер Кәсіптік пәндер