Аппаратное обеспечение дистанционных методов зондирования Земли

Сипаттама: Бұл пән Жердің қашықтан зондтау әдістері мен аппараттық құралдарының конфигурациясын көрсетеді. Пәнде аэрофотосъемка, әуедегі магниттік немесе гравиметриялық зерттеулер, сондай-ақ спутниктік бейнелердің әртүрлі түрлерімен алынған Жерді қашықтықтан зондтау деректері (РСД) сияқты ГАЖ-ны картаға түсіру бағдарламалық жасақтамасын қалыптастыру және жаңарту тәсілдері қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттерді қашықтықтан зондтау үшін бейнелеу жабдықтарымен таныстыру.
Міндет
  • Студенттерге объекті туралы ақпарат жинау кезінде аппаратты қолданудың негізгі дағдыларын дамыту, онымен тікелей байланыспайтын жазу құрылғысын пайдалану.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Ғылыми білімнің әдіснамасы мен ағымдық үрдістерін білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы; әлеуметтік қызмет саласындағы білім беру мен ғылымның рөлі, білім сапасын жақсартудың психологиялық әдістері мен құралдары
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Қазіргі қоғамның дамуындағы ақпараттың табиғаты мен маңыздылығын түсінуді және конструкторлық және технологиялық қызметті орындау қабілетін көрсету мүмкіндігін;
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Тренинг нәтижесінде студенттер Жерді қашықтан зондтау кезінде аппаратпен жұмыс істеу туралы белгілі бір пайымдаулар жасайды.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Студенттердің коммуникативтік мүмкіндіктері әртүрлі мәселелерді ұжымдық талқылауға, конференцияларда, ғылыми басылымдарда және әртүрлі конкурстарда баяндамаларға бірлесіп қатысу мүмкіндігінде көрініс табады;
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • оқу барысында студенттер Жердің қашықтан зондтауында әртүрлі аппараттық құралдарды пайдалануда және белгілі бір деңгейде сертификаттау комиссияларының білімдерін тестілеуімен расталған білімдерін көрсетуде белгілі бір теориялық және тәжірибелік дағдыларды игереді.
Негізгі әдебиет
  • 1. Гиперспектральное дистанционное зондирование в геологическом картировании. В. Щербаков, Г. Райкунов, Н. Брусничкина, С. Турченко. - Litres, 2018. 2. Обработка аэрокосмических изображений. В.Злобин, В. Еремеев. Litres, 2018 3. Дистанционные методы в геологии: Учеб. пособие для студентов спец. I 51 01 01 «Геология и разведка месторождений полезных ископае- мых» /В. Н. Губин.−Мн.: БГУ, 2004.− 138 с. 4. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений: Учебное пособие. - М.: Логос, 2001. - 264 с.: ил.