Принципы и подходы при подсчете запасов полезных ископаемых

Сипаттама: Барлауға лайық пайдалы қазбалар кен орындарын болжау, анықтау және алдын ала бағалау үдерісі зерттелуде. Сондай-ақ, жерасты және жер бетінің кең ауқымды геологиялық түсірулер, геофизикалық зерттеулер, минералды сынау, гидрогеологиялық зерттеулер, топографиялық және маркетингтік зерттеулердің құрамдасы міндетті болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • «Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау» пәні 5В070600 «Геология және пайдалы қазбалар кенорындарын барлау» мамандығы студенттерінің қорытынды пәні болып келеді және де бір неше геологиялық және инженерлік-техникалық пәндерден кейін өтеді.
Міндет
 • Курстың маңызы студенттерді пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау, болжау негізгі әдістерін, геология барлау процесстерінің әр түрлі кезеңдерінде оларды қолдана білу оқыту. Осы пәнде оқып шыққан соң, студен кенорындарды барлау кезінде геологиялық, геофизикалық кешендеу негізгі ғылыми әдістермен қолдана алады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Осы пәнді оқыған кездегі алынған білімдер келесіде пайдалу керек: негізгі геологиялық белгілерді алдын-ала болжау, өз бетімен жоба құру және де геология-іздеу және барлау жұмыстарын ұздік өткізу, болашақ аймақтар мен құрылымдарды кешенді зерттеу, геологиялық, шлихты, геохимиялық және болжау-металлогениялық карталарды құрастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Пәннің білімдері келесіні меңгеруге көмектеседі: пайдалы қазбалар кенорындарында геология барлау жұмыстарын өткізу, геологиялық құжаттарды жинау, қазіргі замаңғы техникалық құралдармен қолдана отырып пайдалы қазбаларды контурлау, пайдалы қазбаларды сынамалау және корларды есептеу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Курстың маңызы студенттерді пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау, болжау негізгі әдістерін, геология барлау процесстерінің әр түрлі кезеңдерінде оларды қолдана білу оқыту. Осы пәнде оқып шыққан соң, студен кенорындарды барлау кезінде геологиялық, геофизикалық кешендеу негізгі ғылыми әдістермен қолдана алады.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Әр түрлі іздеу және барлау жұмыстарын өткізу білу, қазіргі геология барлау құралдарын қолдана білу, әр түрлі геологиялық карталарды оқу білу. Геологиялық денелер мен пайдалы қазбалардың қасиеттер мен құрамын талдау білу, геологиялық алаңдық есептеу құжаттамасын жүргізу білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Курстың маңызы студенттерді пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу және барлау, болжау негізгі әдістерін, геология барлау процесстерінің әр түрлі кезеңдерінде оларды қолдана білу оқыту. Осы пәнде оқып шыққан соң, студен кенорындарды барлау кезінде геологиялық, геофизикалық кешендеу негізгі ғылыми әдістермен қолдана алады.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тема 1. Общие сведения. Цели, задачи и содержание дисциплины. Оконтуривание месторождений для подсчета запасов полезного ископаемого.
 • Тема 2. Геолого-экономические критерии оконтуривания запасов. Способы построения контуров тел полезных ископаемых, измерение площади на планах и разрезах.
 • Тема 3. Определение мощности тела полезного ископаемого. Определение объемного веса и влажности минерального сырья.4
 • Тема 4. Подсчет запасов полезны5х ископаемых. Определение исходных данных к подсчету запасов. Определение мощности тела полезного ископаемого, определение объемного веса и влажности минерального сырья.
 • Тема 5 Методы подсчета запасов. Метод среднего арифметического, геологических блоков, изогипс, изолиний и др., а также современные геоинформационные технологии при подсчете запасов.
 • Тема 6.Точность подсчета запасов. Оценка точности подсчета запасов. Формы учета их движения. Применение методов подсчета запасов в зависимости от системы разведок. Управление качеством руд
 • Тема 7. Подсчет запасов полезных ископаемых. Определение исходных данных к подсчету запасов. Определение мощности тела полезного ископаемого, определение объемного веса и влажности минерального сырья.
 • Тема 8. Геолого-промышленная классификация месторождений. Группировка месторождений по запасам минерального сырья. Экономическая ценность различных видов минерального сырья.
Негізгі әдебиет
 • 1. Электронное учебное издание УМКД по дисциплине «Рудничная геология» (программа для ЭВМ, задачник по лабораторным работам. (ИС 010003). Авторское свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. № 2300 от 10 октября 2017г. 2. Электронное учебное издание УМКД по дисциплине «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (программа для ЭВМ, задачник по лабораторным работам. ИС 009029). Авторское свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. 3. Черненко З.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Учебное пособие для студентов и магистрантов геологических специальностей // ВКГТУ. - Усть-Каменогорск, 2012. – 190с. 4. MICROMINЕ Pty Ltd, ТОО «Горно-геологический дизайн». 5. Mining of Mineral Deposits : учебник / Genadiy Pivnyak [et al.]. - Лондон : CRC Press, 2013. - 372 p. Геннадий Пивняк [и др.]. - London : CRC пресс.