Петрография

Сипаттама: Петрография оқу пәні жер затын зерттейтін іргелі геологиялық пәндер қатарына жатады. Пәннің негізгі мақсаты-студенттерді петрографияны зерттеудің теориялық негіздері мен әдістеріне үйрету, бұл тау жыныстары мен кендерімен айналысатын әр маманға қажет.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • «Петрография» пәнін оқу 1– студентерге тау жыныстардың құрамы, құрылысы, жатыс пішіні, қалыптасу заңдылықтары, практиклық маңызы және олармен кенорындарының байланыстығы туралы білім беру. 2 - петрографиялық зертеулерге машықтану
Міндет
 • 1 дала және лабораториялық жағдайларда тау жыныстарды зертеуде петрографиялық әдістеге үйрету 2 таужыныстарды диагностикалауға, жіктеуге және олардың генетзисын анықтауға үйрету 3 таужыныстармен пайдалы қазбалардың өзарадағы байланысын табу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • 1 маңызды жынысқұрушы минералдардың диагностикалық сипаттамаларды 2 маңызды және кең тараған магмалық және метаморфтық таужыныстарды, олардың құрамын, құрылысын, жатынн пішіндерін, жіктемесін, жаратылу жағдайларын және практикалық маңыздылығын 3 магмалық және метаморфтық процестерінің маңызды физико-химиялық заңдылықтарын
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • 1 қажет болса лабораториялық зерттеулердің арнайы әдістерін пайдаланып таужыныстарды микроскопиялық зерттеулерді орындау 2 пайдалы қазба кенорындарды болжау, іздеу, барлау кезінде және геологиялық түсіру мен арнайы тақырыпты жусыстарда петрографиялық әдістерді қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • жиналған фактілердің негізінде таужыныстардың жаратылу мен қалыптасу жағдайлары туралы тұжырымдаялу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • таужыныстардың петрохимия бойынша деректерді компьютерлік бағдарламаларды қолданып өндеу және жүйелеу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • шлифтағы тужыныстардың минералдық құрамын және құрылымдық-бітімдік ерекшеліктерін микроскоптық зерттеу әдістеріне үйрету; петрографиялық зерттеулерінің нәтижелерін интерпритациялауға машықтану
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тақырып 1. Кіріспе.Пертрография геологияның бір бөлігі ретінде
 • Тақырып 2.Петрографиялық зерттеулерінің әдістемесі: - шлифтегі минералдарды бір никольмен зерттеу; - шлифтегі минералдарды екі никольмен зерттеу
 • Тақырып 3. Магмалық жыныстардың қалыптасуы.
 • Тақырып 4. Магманың кристалдану заңдылықтары, Боуэнның реакциялық қатарлары.
 • Тақырып 5. Магмалық таужыныстардың тегі мен заттық құрамы.
 • Тақырып 6. Магмалық жыныстардың құрылысы. Магмалық жыныстардың кристалдану дәрежесі және құрылымдары (толық кристалды, шала кристалды,шынылы, зор түйірлі, ірі түйірлі, ұсақ түйірлі, майда түйірлі, афанитті, порфирлілеу, порфирлі)
 • Тақырып 7. Интрузивтік (шомбал, жолақты, бағдарлы, шлирлі) және эффузивтік (шомбал, ағынды, кеуекті, бадамтасты, шарлы) жыныстардың бітімдері.
 • Тақырып 8. Магмалық таужыныстардың жіктемесі.
 • Тақырып 9. Таужыныстардың типоморфтық түрлерінің сипаттамасы
 • Тақырып 10. Метаморфтық таужыныстардың қалыптасуы: –метаморфизмның факторлары (температураның, гидросттикалық және бағытталған қысым, химиялық белсенді компоненттердің рөлі) және түрлері (катаклаздық, жапсар-термалық, аймақтық, метасоматоз, метаморфизм, олардың сипаттамалары).
 • Тақырып 11. Метаморфтық таужыныстардың заттық құрамы, бітімі мен құрылысы.
 • Тақырып 12. Метаморфизмның фациялары, метаморфтық жыныстардың фациалдық жіктеуі.
 • Тақырып 13. Таужыныстардың типоморфтық түрлерінің сипаттамасы.
 • ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ КИСЛОГО СОСТАВА. Выделение разновидностей кислых вулканических пород производится по химизму. Минеральный состав пород имеет вспомогательное значение, так как в кислых вулканических породах количество вулканического стекла обычно велико, встречаются и породы, сложенные исключительно вулканическим стеклом.
 • ПОНЯТИЕ О МАГМАТИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЯХ. В геологии активно развивается направление, главная задача которого – установление закономерностей развития магматизма в крупных структурных элементах земной коры. Для решения этой задачи необходимо выяснение приуроченности разных типов горных пород и их естественных ассоциаций к определенным геологическим условиям.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
 • Поляризациялық микроскоптың құрылысы
 • Шлифтегі минералдарды бір никольмен зерттеу
 • Шлифтегі минералдарды екі никольмен зерттеу
 • Түйірдің мөлшерін анықтау. Минералдың пайыздық санын анықтау
 • Ультранегізді, негізді, орта мен қышқыл магмалық жыныстардың микроскопиялық
 • Метаморфизмның фациялары, метаморфтық жыныстардың фациалдық жіктеуі.
Негізгі әдебиет
 • 1) Алексеев В.И., Петров Д.А. Петрография и литология: Учеб. пособие. СПб: Изд-во СПГГУ, 2011. 2) Добровольский, В. В. Геология. Минералогия, динамическая геология, петрография Учебник – М.: Владос, 2008. - 319 с. 3) Л.А. Краснощекова. Основы практической петрографии магматических и метаморфических пород. Учебное пособие. – Томск, Изд-во ТПУ, 2009. – 108 с. 4) Маракушев А.А., Бобров А.В., Перцев Н.Н., Феногенов А.Н. Петрология. I. Основы кристаллооптики и породообразующие минералы. М.: Научный мир, 2000. 5) Марин Ю.Б. Петрография и петрология магматических и метаморфических горных пород. Диагностика минералов метасоматических пород. Методические указания к лабораторным работам. СПб: РИЦ СПГГИ, 2010.