Методы лабораторных исследований

Сипаттама: Пән аясында кендер мен тау жыныстарын зертханалық зерттеудің заманауи әдістері, минералдар мен олардың оптикалық және физикалық қасиеттері бойынша өсуінің диагностикасы қарастырылады. Шағылысқан жарықта негізгі кен минералдарының қасиеттерін зерттеу әдістемесі келтіріледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Пән мақсаты-кеннің құрылысы, құрамының ерекшелігі, физикалық қасиеті және химиялық құрамын зерттеу, минералдық заттың диагностикасы, кенді зерттеудің зертханалық әдістері саласындағы теориялық және практикалық білімі бар, кәсіби мамандарды даярлау.
Міндет
  • Зертханаларда минералдар мен кендерді зерттеу қиындықтары бойынша нақты білім алу, және де іздестіру, геологиялық - барлау және пайдалану жұмыстарында тәжірибеден алынған мәліметтерді қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Пән құрамында дәрістермен тәжірибелік жұмыстарға қоса өздік жұмыс, сонымен қатар қосымша әдебиетпен жұмыс істеу, зертханалық зерттеулер әдістері бойынша реферат жазу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пәнді оқу барысында алынған білім магистранттарға кен минералдарының заттық сипаттамалары, химиялық құрамы және де минералдардағы элеметтердің орналасу формаларын, кен минералдарының техникалық қасиеттерін анықтай алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалау, ұйымдастыру, пайдалы қазба кенорындарында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу, геологиялық құжаттарды рәсімдеу, жер қойнауындағы пайдалы қазба қорларын бағалау дағдыларын игеру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Пән құрамында дәрістермен тәжірибелік жұмыстарға қоса өздік жұмыс, сонымен қатар қосымша әдебиетпен жұмыс істеу, зертханалық зерттеулер әдістері бойынша реферат жазу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Пәнді оқу барысынан алынған дағдылар жас мамандарға магистрлік диссертацияны қорғау, тәжірибе жүзінде пайдалы қазба кенорындарындағы барлау жұмыстарын және іздестіру бағалау жұмыстарын жүргізуде көмектеседі.
Негізгі әдебиет
  • 1. Черненко З.И. Учебное пособие (курс лекций). Методы лабораторных исследований. ВКГТУ им. Д. Серикбаева. Усть-Каменогорск. 2016, 83с. 2. MICROMINЕ Pty Ltd, ТОО «Горно-геологический дизайн». 3. Электронное учебное издание УМКД по дисциплине «Рудничная геология» (программа для ЭВМ, задачник по лабораторным работам. (ИС 010003). Авторское свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. № 2300 от 10 октября 2017г. 4. Электронное учебное издание УМКД по дисциплине «Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» (программа для ЭВМ, задачник по лабораторным работам. ИС 009029). Авторское свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. № 1491 от 21 июня 2017г. 5. Modern technology of non-ferrous metals and metal extraction : учебник / Engineers India research institute. - New Delhi : Eiri, [s. a.]. - 342 p.