Основы электронно-микроскопических исследований

Сипаттама: Бұл пән қазіргі электронды-микроскопиялық зерттеулерге қатысты сұрақтар спектрін қамтиды және оларды геология саласы үшін қолдану. Курс электронды жарық беретін, сканерлейтін микроскоптардың құрылысын, индуктивті байланысқан плазмамен ICP-MS , теориялық және қолданбалы наноминералогия мәселелерін зерттеуді қамтиды.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Электрондық микроскопия негіздерін білу, электрондық микроскопта жұмыс істеу ретін білу және минералдарды зерттеу қосымша әдістерін қолдана білу. Пайдалы қазбалар кенорындардың кендермен жыныстардың электрондық-микроскопиялық зерттеулерді қолдана білу
Міндет
  • Пән тапсырмасы – негізгі электрондық микроскопия негіздерін білу, электрондық микроскопта жұмыс істеу ретін білу және минералдарды зерттеу қосымша әдістерін қолдана білу. Пайдалы қазбалар кенорындардың кендермен жыныстардың электрондық-микроскопиялық зерттеулерді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Электрондық микроскопия негіздерін білу, электрондық микроскопта жұмыс істеу ретін білу және минералдарды зерттеу қосымша әдістерін қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Пайдалы қазбалар кенорындардың кендермен жыныстардың электрондық-микроскопиялық зерттеулерді қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жобалау-конструкторлық жұмыстарды өздік жобалау, геологиялық зерттеулерді ұйымдастырып өткізу білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Топ ішінде ьастық немесе жұмысшы ретінде нәтижелі істеу, жұмыс нәтижелеріне жауапкершілік таныту
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Бар болған және жаңа әдістерді зерттеулермен геология барлау жұмыстарын өткізу кезінде еңгізу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
Негізгі әдебиет
  • Электронная микроскопия : учеб. пособие / А. И. Власов, К. А. Елсуков, И. А. Косолапов. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. – 168 с. Синдо Д., Оикава Т. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия. – М. : Техносфера, 2006. Утевский Л. М. Дифракционная электронная микроскопия. – М. : Металлургия, 1973. Основы аналитической электронной микроскопии. / Под ред. Дж. Гренг [и др.]. – М. : Металлургия, 1990. – 584 с.Спенс Дж. Экспериментальная электронная микроскопия высокого разрешения. – М. : Наука, 1986. – 320 с.