Введение в специальность

Сипаттама: Пән өзінің болашақ мамандығы және қоршаған ортаны қорғау саласындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру кезіндегі міндеттері туралы түсінік береді және табиғатты пайдаланудың негізгі мәселелері мен ноосфера мәселелерін, климаттың өзгеруі мен жасыл экономиканың сұрақтарын қарастырады.

Кредиттер саны: 3

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Тршілік әрекеті қауіпсіздігінің негіздері, экологиялық, өрт және қауіпсіздіктің басқа түрлері бойынша студенттердің білімін қалыптастыруға, әрі қарайғы кәсіпкерлік дайындықтар үшін қажет білімдер мен дағдыларды дарытуға бағытталған. Еңбек қауіпсіздігі саласындағы ұлттық саясаттың негізгі принциптерін меңгеру, қоршаған ортаны қорғау саласында ұлттық саясаттың негізгі принциптерін меңгеру.
Міндет
 • Студенттерді тіршілік әрекеті қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласының негізгі бөлімдері мен бағыттары бойынша дайындау, шараларды талдау, болжау және жүзеге асыру дағдыларын дамыту, оқулық және ғылыми әдебиеттермен, периодтық басылымдармен жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Студент бұл пәнді меңгеоу нәтижесінде тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларының заңнамалық және нормативтік-құқықтық база сұрақтарында, нормативтік-техникалық құжаттарды, ғылыми әдебиеттерді, анықтамаларды пайдалануда құзыретті болуы керек. Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау салаларында ғылым мен техниканың жетістіктері туралы түсініктері болуы керек. Мемлекеттік жалпығы білім беру стандартының негізгі ережелерін, мамандықтың жұмыс оқу жоспарын, кәсіби іс-әрекетті жүзеге асыру кезіндегі бакалаврдың міндеттерін білуі керек.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында құқықтық жүйенің негіздерін, Қазақстан республикасының тіршілік әрекеті қаупісізідігн қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау заңдылықтарын, нормативтілік актілерін білуі өз мамндықтарына байланысты бағыт бағдар жасай алуы керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау қызметінде қазіргі заманғы техникамен, қондырғы құралдармен таныс болып, ақпараттық технилогиялық мәліметтерін мамндықтарында қолдана алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Тіршілік әрекетінің әртүрлі жағдайларында бейімделе алу, тәуекел және қауіп қатерлерге байланысты ұйымдастырушылық және экономикалық сипатта шешім қабылдауды кәсіби деңгейде атқара алу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздіг және қоршаған ортаны қорғауға қатысты нормативті-техникалық және нормативті-экологиялық құжаттарды меңгеру, қоршаған ортаны қорғауға байланысты әлеуметтік-экологиялық жүйе мәселелерін білу, табиғатты пайдалануда рационалды болу, тіршілік қауіпсіздігінің қамтамасыз ету жолдарын меңгеру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғауда қолданылатын сызба, аспап, жүйелерді жобалау әдістемесін әзірлеуде білімді жетілдіру, алынған білімді тірішлік әрекеті қауіпсіздіг және қоршаған ортаны қорғауда инженерлік шешімдер қабылдауда қолдана білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Оқу барысын ұйымдастыру
 • Мамандық туралы қысқаша мағлұмат.
 • Тіршілік әрекеті. Биосфера және техносфера.
 • Қауіптілік- тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің түсінігі ретінде.
 • Қауіпсіздік. Қауіпсіздік жүйелері.
 • Төтенше жағдайлар. Табиғи қауіптіліктер.
 • Төтенше жағдайлар. Техногендік қауіптіліктер.
 • Атмосферада зиянды қоспалардың таралу теориясы
 • Қоршаған ортаға әсер ету көздері мен типтері
 • Адамға және мекендеу ортасына физикалық әсер ету
 • Адамға және мекендеу ортасына физикалық әсер ету
 • Еңбек қорғау. Қауіпсіздік критерийлері ретінде тәуекелдер
 • Атмосфераны және гидросфераны инженерлік қорғау
 • Атмосфераны және гидросфераны инженерлік қорғау
 • Зиянды заттардан тазарту әдістері, оларды қолдану аумағы және тиімділігі.
Негізгі әдебиет
 • 1. Экологический кодекс РК: -Алматы: Юрист, 2017г. 2. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Справочник в двух частях. /Под ред. Калверта С. и Инглунда Г.М., - М.: Металлургия, 2008г.,815 с. 3. Инженерная экология и экологический менеджмент. М.: Логос, 2012г, 527 с. 4. Швыдкий В.С., Лагичев М.Г. Очистка газов. Справочник.М.:Теплотехник, 2005, 640 с. 5. Ковалева Н.Г. Ковалев В.Г. Биохимическая очистка сточных вод предприятий химической промышленности . М.: Химия 2007. - 154 с.