1-ші өндірістік практика

Сипаттама: Студенттердің кәсіби практикасының барлық түрлерін өткізу озық кәсіпорындарда ұйымдастырылады, онда қазіргі заманғы жабдықтар тиімді пайдаланылады, прогрессивті өндірістік тәжірибе жедел жүргізіледі, студенттердің практикалық қызметінде практика базасында жинақталған озық тәжірибені барынша толық және белсенді пайдалану мақсатында Еңбек және басқарудың жаңа әдістерін әзірлеу қарқынды жүзеге асырылады. Кәсіптік практика кезеңінде: - кафедра оқытушыларының және құрылыс ұйымдарының (практика базаларының) жетекші мамандарының студенттермен дәрістер және ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін көрсететін және тиісті құрылыс ұйымдарының нақты өндірістік міндеттерімен мамандарды даярлаудың теориялық аспектілерінің органикалық байланысын ашатын оқу сабақтарының басқа да түрлерін өткізуі; - құрылыс өндірісі саласында студенттердің арнайы білімін тереңдету және өндірістік ұжымдағы ұйымдастырушылық, қоғамдық және тәрбие жұмыстарын жүргізу тәжірибесін алу, болашақ мамандардың теориялық белсенділігін дамыту үшін студенттердің кафедраның жеке тапсырмаларын орындауы; - студенттердің тәжірибе базаларында ғылыми-зерттеу, рационализаторлық және өнертапқыштық жұмысты орындауы.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • _Өндірістік практиканың басты мақсаты-болашақ мамандар практикадан өтетін құрылыс ұйымдарының жұмысын терең зерделеу негізінде оқу барысында студенттер алған білімдерін бекіту және бөлу, сондай-ақ еңбек пен басқарудың озық әдістері мен кәсіби дағдыларын меңгеру. Өндірістік оқыту барысында студенттер ұйымдастыру және тәрбие жұмысының тәжірибесін игеруі тиіс.
Міндет
  • Практиканың міндеттері: - практикадан өткенде, ғимараттар мен имараттардың құрылысында қолданылатын құрылыс процестерінің озық технологиясын терең зерделеу арқылы студенттердің универитетте алған білімдерін бекіту және жүзеге асырылады ; - негізгі құрылыс машиналары мен механизмдерінің жұмысын зерттеу; - студенттерді еңбекті қорғау мәселелерімен
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Өндірістік практикадан өту нәтижелері студенттің ғылыми студенттік үйірмеде ғылыми әзірлеуі үшін және университеттің ғылыми-техникалық конференциясында баяндама жасау үшін материал болып табылады. мамандықтың бейіндеуші (арнайы) пәндері бойынша курстық жобалар мен жұмыстар үшін материалдарды таңдау, оларды одан әрі өндіріске енгізу арқылы дипломдық жобаларға дамыту.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Өндірістік практикадан өту нәтижелері студенттің ғылыми студенттік үйірмеде ғылыми әзірлеуі үшін және университеттің ғылыми-техникалық конференциясында баяндама жасау үшін материал болып табылады. мамандықтың бейіндеуші (арнайы) пәндері бойынша курстық жобалар мен жұмыстар үшін материалдарды таңдау, оларды одан әрі өндіріске енгізу арқылы дипломдық жобаларға дамыту.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Жаңа жағдайларға бейімделуге, жинақталған тәжірибені қайта бағалауға, өз мүмкіндіктерін талдауға қабілетті болу. Бастаманы, оның ішінде тәуекел жағдайында көрсетуге қабілетті болу, жауапкершіліктің толық болуын өзіне алу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Өзінің кәсіби қызметінің салдарын бағалауда, әлеуметтік маңызды жобаларды әзірлеу және жүзеге асыруда құқықтық және этикалық нормалардың терең білімін пайдалану. Ғылыми ұжымда жұмыс істеу дағдысын көрсету, жаңа идеяларды (креативтілікті) тудыру, өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Құрылыстың теориялық есептеу әдістерін меңгеру. Өндіріс жағдайында материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың технологиясы мен қасиеттерін оңтайландыру бағыттарын таңдаудың жалпы принциптерін қалыптастыру, өнімнің сапасын қамтамасыз ету және арттыру мақсатында өндірістің технологиялық параметрлерін, материал құрамын түзету бойынша іс-шараларды құру және жүргізу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Строительные нормы и правила (СНиП) часть III. 2. Хамзин С.К., Абишев А.К. Технология строительных процессов. Учебник. – Алматы: КазГАСА, 2016. 3. Технология строительного производства. Учебник. Под редакцией Бадьина Г.М., Мещерякова А.В. - М.: Стройиздат, 2016. 4. Вильман Ю.А. Основы работизации в строительстве. Учебное посо-бие. – Москва: Высшая школа, 2015.