Гидро түйіндердің су тастау ғимараттарың есептеу

Сипаттама: Пән су тораптарының түрлері мен негізгі элементтері туралы түсінік береді. Су жинау және су ағызу құрылыстарының жүйелері қарастырылады. Пәнді оқу барысында шахталық су төгінділерін, туннельдерді, су жинау құрылыстарының механикалық жабдықтарын есептеу дағдылары қалыптасады. Су тораптары құрылыстарын техникалық қауіпсіз пайдалану ережелері туралы ақпарат береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттер әртүрлі мақсатта қолданылатын гидротүйіндердің су тастау ғимараттарын жобалау дағдыларына үйрету.
Міндет
  • Міндеттері: студенттерді гидротүйіндер түрін таңдауда табиғи жағдайларды бағалау принциптерімен және оларды құрастыру туралы сұрақтарды шешуді ; гидротүйіндердің су жинау ғимараттары құрылымын есептік негіздеу және жобалау тәсілдерімен таныстыру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Гидротүйіндердің су өткізу ғимараттарын техникалық пайдалану және жобалау ережелерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Су шаруашылық, гидротехникалық және гидроэнергетикалық объектілерді, кешенді гидротүйіндерді пайдалануда және жобалауда білімдерін қолдана білу; олардың экономикалық тиімділігін және экологиялық қауіпсіздігін бағалау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Білім алушы кәсіби қызметінде өзінің орнын және ондағы рөлін шынайы бағалай білу қажет.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірістік технологиялық, ұйымдастыру-басқару, жобалық және зерттеу іс әркеттеріне дайын болу қажет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Білім алушы ғылымның даму жағдайында және әлеументтік тәжірибені өзгерту жағдайында жиналған тәжірибенің қайта бағалануына, өзінің мүмкіндіктерін талдауға қабілетті болу қажет; қазіргі ақпараттық білім беру технологиясын қолдана отырып, жаңа білімдер игере алу қажет
Негізгі әдебиет
  • Нурекенова Р.Т. Гидротехнические сооружения Методические указания для практических занятий, курсовой работы, СРС.: ВКГТУ, 2011г. 1 СНиП П-54-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). М.: Стройиздат, 1983. 2 СНиП 2-04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения). М.: Стройиздат, 1985. 3 СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидротехнических характеристик. М.: Стройиздат, 1985. 4 Руководство по определению расчетных гидротехнических характеристик. М.: Гидрометеоиздат, 1973. 5 Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения. / Под ред. В.П. Недриги/ М.: 1983. 6 СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов. Нормы проектирования.-JI.: 1985.-28 с. 7 СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные,-. М.: Стройиздат, 1985.