Су шаруашылығы кешенін пайдалану

Сипаттама: Сумен қамту және су бұру жүйелерін техникалық пайдалану туралы білімді қалыптастырады. Жалпы талаптарды, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін пайдаланудың негізгі міндеттерін қарастырады. Пайдалану қызметін ұйымдастыру үдерістері туралы, желілерді пайдалануға қабылдау туралы, қажетті техникалық құжаттар туралы, желінің жоспарлы алдын алу жөндеулері туралы, желілер мен ғимараттардың жұмысын қарау және бақылау туралы түсінік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • пайдалану қызметі мекемелерінің құрамын және пайдалануды ұйымдастырудың негізгі ережелерін оқып білу. Құрылымдарды көзбен шолып және аспаптармен бақылауға дағдыландыру. Тасқын суды өткізу әдістеріне үйрету. Тиісті құрылымды бақылауға арналған қазіргі заман аспаптарының құрамын, олардың жұмыс істеу принциптерін, оларды құрылымға орналастыру және бақылау нәтижелерін автоматты түрде өңдеуді оқып білу
Міндет
 • Су шаруашылық жүйелері мен құрылымдарын пайдалану пәнін оқып білу үрдісінде білімгерлер құрылымдарды жөндеп бұрынғы қалпына келтіру әдістерін оқып білуі тиіс. Құрылымдарды қайта құру әдістерін оқып білуі тиіс
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Құрылымдарды жөндегенде, пайдаланғанда жазылатын түрлі құжаттарды рәсімдеу әдістерін оқып білуі тиіс. Алынған білімдерді бекіту мақсатында жұмыс істеп тұрған мекемелерге барып ол жердегі ұйымдастыру, бақылау, жөндеу жұмыстарын көріп үйренген жөн.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Алған білімдерін гидротехникалық ғимараттарды, дипломдық жобалауда қолдана білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Студентте гидротехникалық ғимараттарды, су алу ғимараттарын, сорғыш бекетттерін пайдаланудағы өзіндік ерекшеліктері туралы көзқарастың пайда болуы
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Құрылымдарды жөндегенде, пайдаланғанда жазылатын түрлі құжаттарды рәсімдеу әдістерін жұмыста қолдана білу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Алынған білімдерді жұмыс істейтін мекемелерде көрсете білу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Сумен қамту жүйесінің техникалық пайдаланылуының негізгі міндеттері. Сумен қамту жүйелері объектілерінің қызметтері. Пайдалану процесінің сапасын бағалау.Іске қсу жөндеу жұмыстары. Пайдаланушы қызметкердің міндеттері.
 • Сумен қамту жүйелері. Санитарлық қорғау аймақтары. Сумен қамту көздерімен ғимараттардың санитарлық қорғау аймақтарын пайдалану. Жер асты су көздерінен су алу ғимараттарын пайдалану.
 • Сорап станцияларын пайдалану. Сораптарды және сорап станцияларын пайдалану бойынша негізгі ережелер.
 • Су дайындау ғимараттарын пайдалану. Су өткізуші тазалау станциясын пайдалануға беру.
 • Тазалау ғимараттарының жұмысына өндірістік бақылау және ғимараттың жұмыс тиімділігін арттыру.
 • Су беру және су тарату желісін пайдалану. Жалпы ережелер. желіні байқау (қарау)
 • Cу бұру жүйесін техникалық пайдаланудың негізгі міндеттері. Су бұру жүйесі объектілерінің қызметтері (функциялары). Пайдалану процесін басқару кезінде қызмет көрсету сапасын бағалау. Іске қосу мен жөндеу жұмыстары.
 • Cу бұру торабын пайдалану. Негізгі мағұлматтар. Суды бұру желілерін пайдалану талаптары және құрылғылары.
 • Су әкету желілерінің құрылысын техникалық қадағалау және пайдалануға қабылдау.
 • Канализациялық сорап станцияларын пайдалану. Канализациялық сорап бекеттерін пайдалану кезіндегі негізгі талаптар.
 • Канализациялық тазарту ғимараттарын пайдалану. Лас суды тазарту және қалдықтарды (тұнбаларды) өңдеу ғимараттарының жұмыс жағдайы.
 • Канализациялық тазалау ғимаратын пайдалануға қабылдау. Механикалық тазалау ғимараттарын пайдалану.
 • Су тораптарын құрылыс жұмыстары бітпей жүргізіліп жатқан кезеңдерде пайдалану. Құрылыс өтімдерін жіберу ерекшеліктері.
 • Бетоннан жасалған гидротехникалық құрылымдарды пайдалану. Құрылымдардың беріктілігін, шөгуін, жылжуын, қысылуын, бұрылуын, су сүзілуді, температураны бақылау, бақылауға арналған аспаптар, олардың құрамы, жұмыс атқару принциптері.
 • Эксплуатация водохозяйственных систем.
Негізгі әдебиет
 • 1. Натальчук М.Ф., Ольчаренко В.И., Сурин В.А. Эксплуатация гидромелиоративных систем. М.: Колос, 1985. 2. Бочкарев Я.В., Натальчук М.Ф. Практикум по эксплуатации и автоматизации гидромелиоративных систем. М.: Колос, 1980. 3. Ольчаренко В.И., Волковский П.А. и др. Эксплуатация гидромелиоративных систем. М.: Колос, 1980. 4. Водный кодекс Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2004.-69 с. 5. Водные законодательство. Сборник Нормативных актов. - Алматы: Юрист, 2004-68 с. 6. О сельском потребительском кооперативе водопользователей: Закон Республики Казахстан. - Алматы: Юрист, 2003.-14 с.
 • 1 Шевцов М.Н.,Колпакова В.П., Мамырбекова Г.К. Сумен қамтамасыз ету жүйесін техникалық пайдалану. ШҚМТУ, 2016. 2 Шевцов М.Н.,Колпакова В.П., Анапьянова С.Б. Суды бұру жүйесін техникалық пайдалану. ШҚМТУ, 2017. 3 Алексеев М.И. и др. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации. М. Изд-во «Высшая школа» 1993 273 с. 4 Кавешников М.Т. Эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений. М.:Агропромиздат, 1998 5 Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: учебник. М.2005 6 Көпбасаров Ж. Гидрология, гидрометрия және гидротехникалық ғимараттар. Алматы 1997 6 Достай Ж. Жалпы гидрология. Алматы. 2011 7 Карюхина Т.А., Чурбакова И.Н. Контроль качества воды. – М.:Стройиздат, 1990г.
Қосымша әдебиеттер
 • 1 Алексеев М.И. и др. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации. М. Изд-во «Высшая школа» 1993- 273 с. 2 Лернер А.Д. Оценка качеетва эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: учебное пособие - Хабаровск: изд-во Хабар. гос. техн. Ун-та, 1996-32 с. 3 Балыгин В.В. Организация эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства. Учеб. Пособие - Новосибирск изд-во НИСИ им. В.В.Куйбышева, 1986. 4 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Утв. приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. №168 М. 2000 - 136 с. 5 Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов / С.В. Яковлев, Я.А.Карелин, М.Ю.Ласков, В.И.Калицун. - М.: Строиздат, 1996 - 591 с.