Су ресурстарын интегралды пайдалану

Сипаттама: Пән су ресурстары туралы түсініктерді қалыптастырады, халық шаруашылығының әртүрлі салаларының суды пайдалану принциптері, мақсаттары мен әдістерін оқытады. Табиғи ресурстарды пайдалануға кешенді көзқарас және орнықты дамуға қол жеткізу мақсатында су ресурстарын жоспарлау, басқару және реттеу туралы ұсыныс береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Су ресурстарын әділ және саналы түрде пайдалану принциптерін білу.
Міндет
  • Су ресурстарын басқару бойынша студенттерге халықаралық деңгейдегі құқықтық аспектілер туралы, Қазақстанның су ресурстары бойынша құқықтық аспектілері бойынша қатынастары.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • студент СРИП бойынша құқықтық, заңды, экономикалық аспектілерді білуі керек
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • студент алған теориялық білімін СРИП бойынша құқықтық, заңды, экономикалық аспектілерде қолдана білуі керек
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Студент су ресурстарын әділ және саналы түрде пайдалану принциптерін білуі керек. СРИП тақырыбында сауатты және байсалды әңгіме жқргізе алуы керек..
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Студент өзіндік пікірге ие бола алуы керек, СРИП бойынша құқықтық, заңды, экономикалық аспектілер бойынша дебат жүргізе алуы керек.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Студент өзін өзі жетілдіре алуы керек.
Негізгі әдебиет
  • «Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» - «Экологический кодекс Республики Казахстан» - «Водный кодекс Республики Казахстан» - «Правила ведения рыбного хозяйства» - «Правила рыболовства» - «Правила выдачи разрешений на пользование животным миром» - «Договор на рыболовство и ведение рыбного хозяйства» - « Требований к рыбозащитным устройствам водозаборных сооружений» - « Правила использования рыбохозяйственных водоемов (или) участков для развития аквакультуры» - « Правила проведения работ по зарыблению водоемов, рыбохозяйственной мелиорации водных объектов» - «Правила регулирования численности животных» - «Правила отнесения рыбохозяйственных водоемов и (или) участков к особо ценным, установление их границ».