Адалдық пен жемқорлыққа қарсы мәдениет

Сипаттама: Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың, адалдықтың, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлық пен жемқорлыққа қарсы әрекет етудің заманауи білімдерінің кешенді көзқарастарын қалыптастырады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер

Мақсат
 • Бұл пән студенттерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру үшін тұтастық, адалдық, сондай-ақ тұрақты жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және қазіргі заманғы білім жүйесі туралы толық түсінік қалыптастырады; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен мәдениет қағидаттарына негізделген жеке тұлғаның құқықтық мәдениетін дамытуға бағытталған
Міндет
 • Қазіргі кезеңде бизнестің қызмет етуі туралы жалпы идеяны және құқықтық білімдер жүйесін қалыптастыруды және жетілдіруді болжайды; сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы зерделеу және қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана-сезімін қалыптастыру, с.і. іскерлік ортада
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Қазіргі кезеңде бизнесті құқықтық реттеу үрдісінде қолданылатын негізгі ұғымдар мен санаттардың сипаты мен мазмұнын білу және түсіну, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, мәдениет пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Бизнесті құқықтық реттеу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы құқықтық түсініктер мен санаттармен құзыретті түрде жұмыс істейді; олармен байланысты туындайтын құқықтық фактілер мен құқықтық қатынастарды талдайды; іскерлік және жемқорлыққа қарсы заңнаманың құқықтық нормаларын талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Нақтылы құқықтық мәселелерді шешуде әр түрлі нормативтік құқықтық актілердің нормаларын сауатты талдау және салыстыру және заңдық ойлау мен әдістерді қолдану арқылы құқықтық қақтығыстарды шешу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Бизнес-ортаны құқықтық реттеу және кәсіпкерлікті қызметті жүргізу саласында құқықтық доктринаның өзгеру тенденциясы және жағдайлары, себептерін түсіну; өз кәсіби қызметінің бейініне сәйкес нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуге қатысу; құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетке негізделген кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асырады
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Бұл пән кәсіптік қызметте қажетті негізгі дағдыларды меңгеруді, өзін-өзі жұмыспен қамтуды дамытуды, қоғамдағы құндылықтар жүйесін сақтау мен нығайту принциптерін ескере отырып, өз құқықтарын және заңды мүдделерін қорғауды, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті көрсетеді
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Ұғымдар «адалдық», «сыбайлас жемқорлық», сыбайлас жемқорлықтын пайда болуы себептері және салдары
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет: мазмұны, рөлі мен функциялары
 • Қазақстан Республикасынын сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы
 • Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саясатының негізгі бағыттары
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарты ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын жетілдіру (мемлекеттік қызмет көрсету процесін жетілдіру, мемлекеттік жоспарлауды жаңғырту, "Электрондық үкімет" тұжырымдамасын іске асыру»)
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
 • Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасы
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары жүйесі
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілері және олардың өкілеттіктері
 • Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық және ол үшін жауаптылық, оның алдын алу
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мемлекеттік қызметте және бизнес ортада
Негізгі әдебиет
 • Конституция РК, Алматы: «ЮРИСТ», 2007. - 40 с.
 • Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции».
 • Основы противодействия коррупции: Учебное пособие /Редакторы d. Проф. Б. Абдрассилов. -Астана: Президентская Академия Управления Республика Казахстан, 2016 .-- 176 с.
 • Антикоррупция: учебник и семинар для студентов бакалавриата / И.В. Левакин Е.В. Охотский, ИП Охотский, М.В.Шады; Под редакцией Охотска. - 2-е издание, Откровение и доп. - М .: Юрское издательство, 2017 .-- 367 с. - (бакалавр и специалист). - ISBN 978-5-534-00204-1. - Текст: Электронный // ЭБУ Юраит [сайт]. - URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/398633
Қосымша әдебиеттер
 • Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 «Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы» (с изменениями от 08.04.2018)
 • Указ глав государств-участников Содружества Независимых Государств от 11 октября 2017 года «О Концепции сотрудничества в сфере противодействия коррупции в Содружестве Независимых Государств» (Сочи)
 • Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V (дополнен и дополнен 01.08.2019
 • Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями от 01.08.2019
 • Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 года № 31-IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции».
 • Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)
 • Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1131 «Об утверждении Правил поощрения лиц, объявленных коррупционными или иными видами помощи в борьбе с коррупцией».
 • http://anticorruption.gov.kz/ru