Инженерлік графика

Сипаттама: Бұл пән сызба геометриясының аумағын және техникалық сызу курсын қамтиды. Осы курсты оқу барысында жазықтықта кеңістіктік формаларды бейнелеу және кеңістіктік есептерді проекциялық-графикалық әдістермен шешу, проекциялық сызу сызбаларын және КҚБЖ бойынша сызбада кескіндерді көркемдеудің жалпы ережелерін орындау дағдылары құрастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
 • Инженерлік графика пәнін оқытудың мақсаты тәжірибелі есептерді шешу нәтижелі болу үшін студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру, жаңа графикалық түсініктермен таныстыру (мысалы: сызық, масштаб, қаріп), сонымен қатар, ертеден белгілі графикалық түсініктермен жұмыс істеу әдістерін және жаңа көзқарас қалыптастыру (мысалы: Монж эпюрі, центрлік проекциялау, параллель проекциялау), кеңістікте елестету қорын кеңейту және оларды бір жүйеге келтіріп бекіту болып табылады.
Міндет
 • Инженерлік графика пәнінің негізгі міндеттері сызба геометрия және инженерлік графика пәнінің негізгі түсініктерімен, анықтамаларымен таныстыру; КҚБЖ – нің негізгі қағидаларын үйрету, оларды тәжірибеде қолдана білуге және алған білімдерін келесі пәндерді оқу барысында (электротехника, қолданбалы механика және т.б.) курстық, дипломдық жұмыстарды және дипломдық жобаларды орындауда қолдана алуға дайындау болып табылады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • Инженерлік графика пәнін оқыту нәтижесінде студент білуге тиіс: - проекциялық сызба әдістерін; конструкторлық тетікбөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін; - құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыруды, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгеруі керек.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Проекциялық сызба әдістерін; конструкторлық тетікбөлшектердің принциптерін, түйіндерін, механизм және машиналарды; сызбаға объектердің кеңістіктегі кескін құрылысын түсіру әдістерін, стандарттау негізін, стандарт құрлымдарын, ажырайтын және ажырамайтын біріктірулерді, нормативті - техникалық құжаттарды, оларды қолдану мен өңдеу принциптерін; - құрастыруды, бөлшектеу сызбасы мен эскизді, өндірістік және жобалық қызметтегі құрастыруды, бөлшектеуді, сызбалар мен эскиздерді, стандарттарды пайдалана біліп, техникалық өнім көрінісін және схемасын, құрылымдарды сызуды тәжірибиелі түрде меңгеруі керек.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Құзыреттері: – базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет білім алу мүмкіндігі; – меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау; – инженерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • – базалық және профильді пәндерді меңгеруге, болашақта инженерлік іс-әрекетті ойдағыдай орындауға қажет білім алу мүмкіндігі; – меңгерілген білім негізінде инженерлік графика және сызба жұмыстары міндеттерін тұжырымдау; – инженерлік графикадағы іргелі және ең соңғы жетістіктерді қолдану қабілеті; – өндірістік жағдайда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдер табу қабілеті.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Дағдылары: - кеңістік элементтерін жазықтықта кескіндеу тәсілдері, бұл кескіндер көмегімен геометриялық сипаттағы есеп шығару жолдары, сызбаны орындау мен рәсімдеудің негізгі ережелері мен заңдылықтарын оқып – білу; - бұйым сызбасын оқу және орындау; - ұқыптылыққа, зеректікке, инженерлік тұрғыдан ойлауға және басқа қасиеттерге ие болу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • Тақырып 1. Кіріспе. Инженерлік графика пәні. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі. Мемлекеттік стандарттар. Сызба қаріптері, сызықтар, масштабтар, негізгі жазу. Өлшемдер қою.
 • Тақырып 2. Негізгі геометриялық түсініктер: нүкте, түзу, жазықтық, беттер. Центрлік және параллель проекциялар.
 • Тақырып 3. Нүктені үш проекция жазықтығына проекциялау. Ширектер.
 • Тақырып 4. Түзудің жалпы және жеке жағдайда орналасуы. Түзудің ізін және нақты шамасын анықтау.
 • Тақырып 5. Жазықтықтардың берілуі тәсілдері. Жалпы және жеке жағдайда орналасуы.
 • Тақырып 6. Жазықтықтардың түрлендіру тәсілдері. Алмастыру және параллель көшіру тәсілдері.
 • Тақырып 7. Жазықтықтың түзумен қиылысуы
 • Тақырып 8. Жазықтықтардың қиылысу сызығын анықтау.
 • Тақырып 9. Көпжақтар. Беттер.
 • Тақырып 10. Көпжақтар мен беттердің түзумен қиылысуы.
 • Тақырып 11. Көпжақтар мен беттердің жазықтықпен қиылысуы
 • Тақырып 12. Беттердің жазықтықпен қиылысуы
 • Тақырып 13. Сфера және деңгейлік жазықтықтар тәсілдері арқылы беттердің қиылысу сызығын анықтау
 • Тақырып 14. Беттердің қиылысу сызығын анықтау
 • Тақырып 15. Қисық беттер
Негізгі әдебиет
 • Основная литература 1 Куликов В.П., Кузин А.В., Дёмин В.М. Инженерная графика. –– М.: ФОРУМ – ИН- ФРАМ, 2006. –– 366 с. 2 Гордон В.О.,Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. –– М.: Выс- шая школа, 2007. –– 272 с. 3 Чумаченко Г.В. Техническое черчение. –– Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. –– 341 с. 4 Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. –– М.: Высшее образование, 2009. –– 471 с. 5 Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения черте- жей. –– М.: Высшая школа, 2006. –– 432 с. 3.2 Дополнительная литература 6 Богатырев М.Ф. Основы инженерной графики. Часть I. Начертательная геометрия: Учебное пособие. Издание второе, переработанное и дополненное. / ВКГТУ. –– Усть- Каменогорск, 2012. –– 317 с. 7 Богатырев М.Ф. Основы инженерной графики: В 2 ч.: Ч. II. Техническое черчение: Учеб. пособие. –– Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2014. –– 385 с.