Гидротехникалық ғимараттар

Сипаттама: Гидротехникалық ғимараттардың жіктелуі, олардың мақсаты, гидротехникалық ғимараттардың жұмыс ерекшеліктері туралы ақпарат береді. Жер және бетон бөгеттердің конструкцияларын, сүзілуге қарсы құрылғыларды, су тіреу және су тастау ғимараттарын, арна ағыны мен гидротехникалық ғимараттардың өзара әрекеттесуін оқытады. Біртекті бөгеттер мен ядролы бөгеттердің сүзілу есептері және бөгеттің тұрақтылық есебі әдістемесімен таныстырды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Гидротехикалық ғимараттары» пәнін оқытудың мақсаты - студенттерге суды пайдалану мәселелерін гидротехникалық құрылымдар арқылы шешетіндігін ескере отырып оларды жобалағанда, құрғанда, пайдаланғанда білімгерлерді табиғи жағдайларды (жер бетінің бедері, ауа райы, геология, жергілікті материалдар т.б.) ескерудің негізгі принциптерімен таныстыру; құрылымдардың түрлерін іріктеу, көп бөлшекті күрделі құрылымдарды құрастыру, жобалау және есептеу әдістерін таныстырып үйрету болып табылады.
Міндет
  • Пәнді оқу барысында жоғарғы дәрежелі инженер-гидротехника маманын даярлау кешенінде гидротехникалық құрылым пәнінің ролі мен орынын түсініп бағалайды. Жоғарғы дәрежелі кәсіпкерлікті қамтамасыздандыратын дағды мен іскерлікке ие болуы тиісті, сонымен қатар айтылған дағды және іскерлік аманының гидротехникалық құрылымды іздену, жобалау, құру және пайдалану жұмыстарын атқарғанда оның алдында тұрған міндеттерді дұрыс түсінуді қамтамасыздандырады.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Гидротехникалық ғимараттар және сумен қамту және суларын бұру жүйесі ғимараттарын техникалық пайдалану, жобалау ережесін білу. Знать правила проектирования, технической эксплуатации гидротехнических сооружений и сооружений систем водоснабжения и водоотведения
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Гидротехникалық ғимараттар және сумен қамту мен суларын бұру жүйесі ғимараттарын техникалық пайдалану ережесін қабылдауды үйрену.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, су шаруашылығы саласындағы жабалау мен зерттеу қызметтері үшін дайын болу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Су шаруашылығы саласындағы өндірістік-техникалық, ұйымдастыру-басқару, жобалау және зерттеу қызметтері үшін дайындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Саладағы кәсіпорын өнімдеріндегі өзіндік құны мен бағаның құрылуы туралы түсінігін алу, олардың экономикалық маңызы, қағидасы және өндірістің әртүрлі жағдайында оларды анықтау әдістері мен су шаруашылығы қызметін іске асыру.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
  • Тема 1. Введение, основные положения и терминология. Классификация гидротехнических сооружений (ГТС). Тема 2. Плотины из грунтовых материалов, конструкции и основы расчетов. Каменно-земляные и каменно-набросные плотины. Плотины прочих типов. Современные тенденции в проектировании плотин из местных материалов. Тема 3. Бетонные и железобетонные плотины. Основы конструирования и расчетов Тема 4. Водопропускные сооружения при плотинах: водосбросы, водовыпуски. Особенности гидравлических расчетов. Тема 5.Флютбет. Взаимодействие ГТС и руслового потока Тема 6 .Устойчивость ГТС. Нагрузки и воздействия на ГТС, идеи расчета ГТС по предельным состояниям Тема 7 .Организация нижнего бьефа. Водобой, рисберма Тема 8 .Противофильтрационные устройства. Понур, диафрагма, шпунты Тема 9 .Водобойные сооружения Тема 10 .Дренажи в теле плотин Тема 11. Затворы и гидромеханическое оборудование ГТС. Тема 12. Специальные сооружения гидроузлов и объектов (судо-, лесо-, шуго- и ры-бопропускные, рыбоза-щитные, противоселевые, противоэрозионные). Тема 13. Компоновки речных гидроузлов. Тема 14. Каналы и сооружения на них. Тема 15. Эксплуатация, ремонт и реконструкция ГТС.
Негізгі әдебиет
  • Основная литература 1 Нурекенова Р.Т. Гидротехнические сооружения Методические указания для практических занятий, курсовой работы, СРС.: ВКГТУ, 2011г. Дополнительная литература 1 СНиП П-54-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). М.: Стройиздат, 1983. 2 СНиП 2-04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения). М.: Стройиздат, 1985. 3 СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидротехнических характеристик. М.: Стройиздат, 1985. 4 Руководство по определению расчетных гидротехнических характеристик. М.: Гидрометеоиздат, 1973. 5 Справочник проектировщика. Гидротехнические сооружения. / Под ред. В.П. Недриги/ М.: 1983. 6 СНиП 2.06.05-84. Плотины из грунтовых материалов. Нормы проектирования.-JI.: 1985.-28 с. 7 СНиП 2.06.06-85. Плотины бетонные и железобетонные,-. М.: Стройиздат, 1985. 8Справочник по гидравлическим расчетам /Под ред. П Киселева/. М.: Энергия, 1975. 9 Смирнов Г.Н. Гидрология и ГТС.- М.: Высшая школа, 1988. 10 Грацианский М.Н., Александровский Ю.В. Гидрология и ГТС (учебник для студентов вузов).- М.: Высшая школа, 1961.-364 с. 11 Чугаев P.P. Гидротехнические сооружения.-В двух частях (учебник для студентов вузов).- М.: Агропромиздат, 1985. 4.1. Глухие плотины.- 318 с. 12 Железняков Г.В. Гидрология и гидрометрия (учебник для студентов вузов). М.: Высшая школа, 1981-264 с. * 13 Розанов Н.Н. Плотины из грунтовых материалов. М.: Стройиздат, 1983- 296 с. 14 Чураков А.И. Производство специальных работ в гидротехническом строительстве М.: Стройиздат, 1986. 15 Руководство по гидравлическим и русловым расчетам речных гидроузлов,- М.: Минводхоз СССР, 1980. 16 Соколов И.Б., Погупова В.А. Фильтрация и противодавление воды в бетоне гидротехнических сооружений. М.: Энергия, 1976. 17 СНиП И-Д.5-72. Автомобильные дороги. Нормы проектирования. М. Стройиздат, 1983. 17 Титова В.И. Горизонтальное перемещение подпорных гидротехнических сооружений на нескальном основании.- М.: Стройиздат, 1983.