Су химиясы және суды талдаудың заманауи әдістері

Сипаттама: Пән судың физикалық және химиялық қасиеттері туралы, судың табиғатта таралуы мен болу нысандары туралы; су сапасының физикалық және химиялық көрсеткіштері туралы; еріткіш ретінде судың қасиеттері туралы; суды өңдеудің негізгі физика-химиялық әдістері туралы; су микробиологиясының негіздері және суды тазартудың биологиялық әдістері туралы; суды талдаудың заманауи әдістері туралы жалпы мәлімет береді.

Кредиттер саны: 4

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Мақсаты – су химиясы және суды талдаудың қазіргі тәсілдері облысындағы заманауи білімдерді игеру
Міндет
  • Пәннің міндеттері: - cудың физика-химиялық қасиеттерін, табиғи және лас сулардың сапа көрсеткіштерін, су дайындау және суды тазалау үрдістерінің химиялығын, су микробиология негіздерін, табиғи және лас суларды талдаудың қазіргі тәсілдерін оқып үйрету; - болашақ мамандарда табиғи және лас сулардың сапасын анықтау және суды өңдеудің физика химиялық және биологиялық өңдеу тәсілдерін таңдау саласында компетентті болуын қалыптастыру білім алушыларда табиғи және лас сулар талдау нәтижелерін оқу дағдысын , физика химиялық өңдеулерден кейін су сапасы көрсеткіштерін анықтауға, табиғи және лас сулар сынамасын талдау тәсілін таңдауға қалыптастыру;
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Білім және түсіну - табиғи және лас сулар қасиетін, су сапа көрсеткіштерін; - суды өңдеудің физик химиялық тәсілдерінің әсер етупринципін -табиғи және лас сулар сапасының микробиологиялық көрсеткіштерін; -табиғи және лас суларды талдаудың заманауи тәсілдері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • табиғи және лас суларды талдау нәтижелерін оқи білу; көрсеткіштеріне байланысты суды пайдалану мүмкіндігі туралы шешім қабылдай білу; оның қажетті сапасына жету үшін суды биологиялық өңдеудің қажеттілігін анықтай білу; су талдауының қажетті тәсілдерін анықтай білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • су талдауының мақсатын қою; суды өңдеудің физика химиялық сұлбасының оңтайлы тәсілін таңдау; суды талдау әдісінің оңтайлысын таңдау;
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Командада жұмыс істеу үшін қажетті коммуникативті қабілеттерді дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • табиғи және сарқынды сулардың сапасын талдау саласындағы озық технологияларға сәйкес және қолданыстағы нормативтік талаптарды ескере отырып, нұсқаларды таңдаудың қазіргі заманғы және оңтайлы әдістері мен тәсілдерін пайдалану.
Негізгі әдебиет
  • 1 Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и микробиология. – М.: ИНФРА- М, 2006. – 218с. 2 Алексеев Л.С. Контроль качества воды: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 154с. 3 СНиП РК 4.01-02-2001 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. - Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, Астана, 2002. 4 Водоподготовка: Справочник. / Под ред. д.т.н., действительного члена Академии промышленной экологии С.Е.Беликова. М.: Аква-Терм, 2007. – 240с. 5 Золотов Ю.А., Иванов В.М., Амелин В.Г. Химические тест-методы анализа. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 304с. 6. Основы химии и технологии воды / Кульский Л.А.; Отв.ред. Строкач П.П.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды им.А.В. Думанского. – Киев: Наук.думка, 1991. – 568с. 7. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. – 448с., ил. 8. Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология:Учеб.пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.школа, 1979. – 340с.,ил.