Кроссплатформенное программирование

Сипаттама: Пән әртүрлі платформаларда бағдарламалау негіздерін түсіну үшін негіз қалыптастыруға бағытталған. Кроссплатформалық бағдарламалық қамтамасыз етуді анықтайды, орындалу деңгейінде және компиляция деңгейінде кроссплатформа нұсқалары қарастырылады және технологияларға шолу беріледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Изучение современных технологий программирования для различных архитектур и платформ
Міндет
  • Сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки по основам кроссплатформенного программирования
  • Изучить этапы создания приложений в интегрированных средах разработки