Основы кибербезопасности

Сипаттама: Пән киберқауіпсіздіктің негізгі ұғымдары мен концепцияларын, киберқауіпсіздік түрлерін, мақсатты кибершабулдарды (Kill chain) және киберинциденттерді, киберқауіпсіздіктерден қорғау технологияларын қарастырады. Қазіргі және болашақ қауіптерге қарсы киберқауіпсіздік стратегиясын әзірлеу, шабуылдардың типтік сценарийлерін және олардан қорғау тәсілдерін талдау, резонанстық киберинциденттерді талдау дағдыларын қалыптастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Киберқауіпсіздік саласында білімі бар және ақпаратты рұқсатсыз ашуды болдырмау үшін өз білімін қолдана алатын мамандарды даярлау.
Міндет
  • ұрлық, бұзу және шабуылдан ақпаратты қорғау әдістерімен танысу
  • Киберқауіпсіздіктің негізгі концепцияларын зерттеу
  • киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін практикалық дағдыларды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Киберқауіпсіздіктің негізгі ұғымдарын білуін көрсету
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • бар және әлеуетті тәуекелдерді анықтау
  • киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін әдістер мен құралдарды таңдау
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • киберқауіптен қорғау технологияларын қолдану және тиімді қорғау шараларын таңдау бойынша пікірлерді қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • командада жұмыс істеуге қабілетті болу, киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін практикалық дағдыларды қолдану
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • қажетті ақпаратты жинауды жүзеге асыру, оны жүйелеу және жалпылау, алынған білімді киберқауіпті қорғау үшін тәжірибеде қолдану