Теория кодирования в системах передачи данных

Сипаттама: Деректерді беру сұлбалары, тиімді, кедергіден қорғау және арналық кодтау әдістері оқытылады, кодтар мен декодерлердің аппараттық іске асыру сұлбалары қарастырылады

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Мақсаты-студенттердің ақпаратты кодтау және сығу теориясының негіздерін қолдану бойынша теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын қалыптастыру.
Міндет
  • кодтау саласында теориялық білім алу
  • әртүрлі кодтардың сипаттамасын талдау және құру тәжірибелік дағдыларын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • ақпаратты кодтау теориясының негізгі түсініктері
  • ақпаратты кодтау және беру әдістерін қолдану ерекшеліктері мен ерекшеліктері
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • әртүрлі кодтардың сипаттамаларын талдау және салыстыру
  • деректерді қысу және жіберу үшін кодтау және декодтау әдістерін қолдану
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • әлеуметтік, кәсіби және этикалық ұстанымдарды ескере отырып, өзінің кәсіби қызметінің мәні мен салдары туралы пайымдауларды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • өзінің кәсіби қызметінде іскерлік өзара іс-қимыл үшін тұлғааралық және топтық қарым-қатынас дағдыларын дамыту
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ақпараттық технологиялар саласында кәсіби және жеке дамуына, біліктілігін арттыруға ықпал ететін оқыту дағдыларын дамыту