Прикладное программирование

Сипаттама: Курста қосымшаларды жобалаудың негізгі кезеңдері, құрылымдалған деректермен жұмыс істеу, файлдарға жүйелі және еркін қатынауды ұйымдастыру, ADO технологиясы, сұраныстарды ұйымдастыру, SQL тілі оқытылады. Пәнді оқу деректер базасына қол жеткізуді ұйымдастыра отырып, қосымшаларды құру және олармен жұмыс істеу үшін қажетті білім береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Ақпаратты өңдеу және басқаруға арналған компьютерлік жүйе компоненттерін және салалық, халықаралық стандарттарға, өндірістік-технологиялық қызметтердің басқа да түрлеріне сай бағдарламалар мен бағдарламалық кешендерді құру үшін мамандар дайындау.
Міндет
  • Күрделі міндеттерді шешуде ДК қолдану бойынша практикалық машықты қалыатастыру. Кез келлген пәндік облыстың мәселелерін шешуде теориялық және жалпы қағидаларды жүйелеу.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Деректер базасын басқару жүйелерінің қызмет ету принциптерін, деректерге қол жеткізудің өндірістік стандарттарын білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Деректерді өндеудің навигациялық және реляциялық әдістерін қолдану. ДБ процессорларын, ODBC стандартын, OLE DB технологиясын және ADO протоколын қолдану.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қосымшалар жетілдіру және дамыту жөніндегі пайымдаулар тұжырымына дайын болыңыз.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • ІТ-жобаларды бизнес ынтымақтастық тұлғааралық және топтық қарым-қатынас дағдыларын дамыту.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Таратылған қосымшалар мен жүйелерді әзірлеудің, құжаттаудың дағдылары. Қазіргі операциялық орталар мен деректерді басқару орталарында қолданбалы программалау, мобильді программалық өнімдерді әзірлеу.
Негізгі әдебиет
  • Нагао М. Структура и базы данных / М.Нагао, Т.Катаяма, Т.Уэмура.- М.: Мир, 1986
  • Денисова Н.Ф. методические указания по программированию и ММ / Н.Ф. Денисова. – Усть-Каменогорск: ВКГУ, 2002.
  • Горев А. Эффективная работа с СУБД / А.Горев, Р.Ахаян, Р.Макашарипов.- С-Пб.:Питер, 1997