Основы компьютерного моделирования

Сипаттама: Курс сызықты бағдарламалау мәселелерін, сызықты емес және бүтінсанды бағдарламалау мәселелерін, сондай-ақ транспорттық есептерді қамтиды. AnyLogic, COMSOL Multiphysics жүйелерін қолданып еліктемелік модельдеу негіздері зерттеледі. Пәнді зерделеу басқару міндеттерін қою, әртүрлі мәселелерді математикалық модельдеу және оларды шешу әдістерін оңтайлы таңдауға қажетті біліммен қамтамасыз етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Ақпараттық жүйелерді зерттеуде, жобалауда және қолдануда компьютерлік модельдеудің теориясы, әдістері мен технологияларын меңгеру
Міндет
  • - түрлі процестер бойынша зерттеулерді жоспарлау және жүргізу әдістерін үйрену; - осы пәнді оқып үйренуді үйрену, жаңа модель жасау және жасау.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • кешенді жүйелерді модельдеудің модельдік типтері мен әдістерін білу, күрделі жүйелердің жұмыс істеу процестерінің модельдерін құру принциптерін, формализация және алгоритмизация әдістерін білу;
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • күрделі жүйелердің жұмыс істеу процестерінің модельдерін құру принциптерін, формализация және алгоритмизация әдістерін түсіну.
  • алгоритмдік тілдер мен модельдеу жүйелерін қолдану арқылы модельдеу алгоритмдерін жасап, оларды іске асыра білу.
  • - знать основные понятия математического моделирования. - знать типовые классы моделей и методы моделирования. -понимать принципы построения моделей процессов функционирования сложных систем, методы формализации и алгоритмизации.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • быть готовым формировать суждения по вопросам компьютерного моделирования.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • быть готовым формировать суждения по вопросам компьютерного моделирования
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • навыки выполнения работ по моделированию сложных систем
Негізгі әдебиет
  • 1 Орлова И.В. Математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум. Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 136 с. 2 Курицкий Б. Я. Поиск оптимальных решений средствами EXCEL. – BHV- Санкт-Петербург, 1997. – 384 с. 3 Гарнаев А. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. - BHV- Санкт-Петербург, 2000. – 336 с. 4 Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. – СПб.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2004. 5 Варфоломеев В.И., Назаров С.В. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004.