Учебная практика

Сипаттама: Университеттің білім беру бағдарламаларымен, оның ғылыми,жаңашылдық қызметімен танысу; студенттердің ұйымдастырылған экскурсиясы өтетін кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық және қаржылық қызметімен; жоспарлы-экономикалық бөлімнің жұмыс спецификасымен және оның қызметкерлерімен танысу

Кредиттер саны: 2

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Студенттердің теориялық білімдерін тереңдету, болашақ мамандықпен және алдағы кәсіби қызмет түрлерімен танысу
Міндет
  • Білім алушының болашақ мамандықпен және алдағы кәсіби қызмет түрлерімен, университет қызметімен, оның білім беру бағдарламаларымен, ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттарымен танысу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Болашақ мамандықпен және алдағы кәсіби қызмет түрлерімен, сонымен қатар жоғары оқу орны қызметінің әртүрлі үрдістерімен танысу. Кәсіпорын қызметі, университет және экономист туралы базалық білімдерді игеру. Ақпараттарды өңдеу, сақтау, алу құралдарын және негізгі әдістерін, тәсілдерін білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Оқу тәжірибесін өту кезінде базалық теориялық білімдерді қолдана білу. Экономика саласында ҚР іс жүзіндегі заңнамалық және нормативті базаны меңгеру
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Негізгі экономикалық категорияларды білу; экономист қызметінің негізгі аспектілері туралы түсінікке ие болу, талдау жүргізу және алынған нәтижелерді интерпретациялай алу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Ақпаратты алуды білу, командада жұмыс істеу, шет тілін білу. Жеке тұлғалық қасиеттерді және көшбасшылық дағдыларды іске асыру, жеке дара және команда мүшесі ретінде тиімді жұмыс істеумен танылу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен жұмыс дағдысын алу, қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологиялардың коммуникативтік міндеттерін шешуге пайдалану. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайын болу
Негізгі әдебиет
  • 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 2. Комментарии к Гражданскому Кодексу РК. 3. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 718 с. 4. Куатова Д.Я. Экономика предприятия. Учебное пособие – Алматы: Экономика, 2016