Научно-исследовательская работа магистрантов, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

Сипаттама: Мамандықтың оқу жоспарының ажырамас, құрамдас бөлігі болып табылатын ғылыми пән, онда тау-кен ісінде ғылыми жобалар мен әзірлемелерді тиімді ұйымдастыру және өткізу мақсатында магистранттардың меңгеруіне қажетті мәселелерге, аспектілерге, заңдарға, принциптерге, үрдістерге, әдістерге арнайы көңіл бөлінген.

Кредиттер саны: 15

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері

Мақсат
  • магистранттарда ғылыми-зерттеу қызметінің дағдыларын дамыту; студенттерді ғылыми білімге баулу, олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге дайындығы мен қабілеті.
Міндет
  • - магистранттардың оқытылатын пәндер мен ғылым салаларының теориялық білімдерін тереңдетуге және бекітуге ықпал ету; - магистранттардың ғылыми зерттеулер жүргізудегі практикалық дағдыларын дамыту, алынған нәтижелерді талдау және қандай да бір қызмет түрін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу; - ақпарат көздерімен және тиісті бағдарламалық-техникалық құралдармен өзіндік жұмыс жасаудағы магистранттардың әдістемелік дағдыларын жетілдіру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • зерттеу жұмысын ұйымдастырудың заманауи тәсілдері; ғылыми қызмет құрылымы: тактика және стратегия мәселелері; ғылыми-зерттеу жұмыстарын ресімдеу ережелері мен стандарттары; зерттеудің негізгі әдістері; әр түрлі кезеңдерде зерттеу қызметін ұйымдастыру заңдылықтары.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • өзінің жеке ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау; Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін, объектісі мен мәнін, гипотезасын қалыптастыру; зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, нақты зерттеудің міндеттеріне сүйене отырып, бар мәліметтерді түрлендіру; алынған нәтижелерді өңдеу, бар деректерді ескере отырып, оларды талдау және ұғыну; жазбаша ғылыми жұмыстың жоспар-проспектісін құру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • логикасы және методологиясы; зерттеу тақырыбы бойынша және өз мамандығы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты қамтитын көздерді іздеу әдістері туралы; Қазақстандағы және шет елдердегі ғылыми зерттеулердің даму жағдайы мен динамикасы туралы; қазіргі заманғы зерттеушілер пайдаланатын ғылыми әдістердің, технологиялардың, операциялардың, құралдардың эволюциясы туралы.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • тау-кен өндірісі мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұйымдастыру, жүргізу және ресімдеу, сондай-ақ өзінің кәсіби мамандану міндеттерін шешу.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • тау-кен өндірісінің инновациялық дамуын талдау әдістерін қолдану.
Негізгі әдебиет
  • 1 Пухов П.С. История книжного дела XIX начала XX века / Под ред. Е.Е. Лихачева.- М .: Наука, 1976. – С. 35–48. 2 Общие требования к текстовым документам. ЕСКД. ГОСТ 2.105 – 95 –М.: Изд. стандартов, 1996. – 42 с. 3 Даниц Е.А., Кронрод М.А. Один алгоритм решения задачи о назначении // Доклады АН СССР. – Т.189. – №1. – 1969. – С.56–71. 4 Зенгин А.Р. Теория и практика изображения горных выработок в проекциях. Е.С. Федорова. – Дис. канд. техн. наук.- М.: Фонды МГУ, 1991. –128 с. 5 А.С. 2135476 СССР МКИ3 В 25 J 15/32. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – Опубл.30.04.87, Бюл. № 7. 6 Семенов А.П. FUZZY –логика и детекторы движения // Электронная версия на сайте http: // www.security/com.ua/magazine/1/J1-Datch.htm. 7 Шапиро В.Я., Бекбаев С.М., Орт В. Г., Кабетенов Т. Рациональные параметры скважинной отбойки маломощных рудных тел //Горный журнал, 1989, №7, с. 29-31.