Физико-химические основы геотехнологических способов разработки полимет. и колчед. месторождений

Сипаттама: Пайдалы қазбалар кен орындарын игерудің геотехнологиялық әдісінің ерекшелігі ашу, дайындау, игеру жүйесі, технология негізінен бұрғылау ұңғымаларын пайдалануға негізделеді (сирек жағдайда құрамдастырылған әдістер мен схемалар қолданылады). Үдерістен көп жағдайларда байыту алынып тасталады,әзірлеу процесінде бірден дайын өнім алынады.

Кредиттер саны: 6

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Парықтық экономика талаптарына байланысты полиметалдық және колчеданды кен орындардан. Пайдалы қазбаларды геотехнологиялық тәсілдермен өндіруде физико-химиялық процесстердің жүзеге асуы мен тәсілдер теориясымен магистранттарды таныстыру.
Міндет
 • Осы пәнді оқу нәтижесінде магистранттар білуі тиіс: - Жоба жұмысының мағынасы, ғылыми-техникалық бағытқа негізделген саланың дамуы, табиғи ресурстарды дұрыс қолданумен және қоршаған ортаны қорғауға байланысты барлық сұрақтардың қажетті кешенді шешімі жайлы көрсетулері болуы; - сандық және сапалық сипаттамалары бойынша тәсілдердің нұсқаларының қалыптасуының теориялары мен тәсілдерін және техника-экономикалық үлгілерді құрастыруды, жобаның ұтымды шешімдерін бағалау тәсілдерін білу; -инженерлік шешімдерді талдау және синтездеудің әртүрлі нұсқаларын, ұтымды нұсқаны таңдау, ЭВМ-ді қолдану арқылы оптималды параметрлерді анықтауды, тау жұмыстарының жобасын құру және оқи алуы керек; -инженерлік шешімдердің нұсқаларын құрастырудың бағалы параметрлерді қолданудың, технико-экономикалық үлгілерді құрастырудың және ЭВМ-ді қолдану арқылы сандық және сапалық параметрлердің оптималды анықтамаларының тәжірибелерінің болуы.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • алғашқы кәсіби білім баспалдағында, арнайы пәндік және пәннен тыс алынған білімді тереңдету және осы білімді әдістемелік және аналитикалық зерттеу аппараттарының даму есебінен толықтыру.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Білімді, өндірістік мәселелерді түсініп және оны шешу қабілетіне жүмсау; жобаның жанартпашылық потенциалы, жанартпашылық тәуекелді бағалау; Техникалық құжаттандырудың әдістемелік және нормативтік курстарын даярлау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Ғылыми зерттеу жұмыстарынан тәжірибе жинау, ғылыми, өндірістік зерттеу жұмыстары кезінде пайда болатын мәселелік сұрақтарды дер кезінде анықтау,оларды рационалды шешу жолдарын анықтау және шешу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • Ақпаратты өндеу, сақтау, замануи геологияның дамуындағы ақпараттың маныздылығын, оны алу әдістерін түсіну қабілеттілігін көрсету; Ақпараттық технология мен заманауи технологиялық құралдардың коммуникативті мәселелерін шешу қолдану.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • өзін өзі оқыту және жұмыс аралығында үздіксіз жасау. Квалификацияны жоғарлат, ғылыми техникалық және әлеуметтік біліктіліке, халықаралық және мәдениетаралық өзара қарылы қатынастарынан тәжірибеге ие болу.
Дәріс сабақтарының тақырыптары
 • 1 тақырып. Кіріспе. Курстың пәні мен мазмұны, оның мақсаттары мен міндеттері .Тау-кен ісі магистрантын дайындаудағы курстың рөлі. Курстың аралас пәндермен байланысы.
 • 2 тақырып. Геотехнологиялық әдістерді дамытудың минералды базасы. Кен қасиеттерінің олардың генезисімен байланысы
 • Геотехнологиялық процестер химиясы изобарлық – изотермиялық әлеуеттің өзгеруі (Гиббс энергиясының ережесі).
 • Еру және кристалдану процесі. Ерудің сызықтық жылдамдығы.
 • Сілтілеу процесі. Жалпы теориялық ережелер
 • Термомеханикалық процестер. Термомеханикалық процестер кезіндегі энергетикалық өзгерістер
 • Массивтегі жылу процестері. Фазалық ауысудың жасырын жылуы.
 • Өнімдерді қайта өңдеу әдістері-Тұндыру, қоюландыру, коагуляция және флокуляция, флотация, цементтеу, гальвано-шығару, сорбция, десорбция
 • Биосорбциялық флотация, сұйық экстракция.
 • Геотехнологияның технологиялық процестері-барлау, ашу, дайындау, жұмыс реагенттерін өндіру, тазалау алу, жеткізу, көтеру, тау-кен қысымын басқару, Көлік, қайта өңдеу, рекультивациялау.
 • Кәсіпорындар жабдықтары, өндіру жабдықтары
 • Чан және үймелеп шаймалау.
 • Жер асты массивішілік шаймалау.
 • Жер асты және үймелеп шаймалауды, геотермалды энергияны қолдану салалары
 • Электрофизикалық процестер. Кернеу термоөңдеу. Тау массасын қыздыру.
Зертханалық сабақтардың тақырыптары
Негізгі әдебиет
 • 1 Аренс В.Ж. и др. Новое в технике и технологии бесшахтных методов добычи полезных ископаемых. Итоги науки и техники Серия «Разработка месторождений твердых полезных ископаемых. Т. 37. Специальные способы разработки. М.: ВИНИТИ, 2000. - 98 с. 2 Аренс В.Ж. Разработка месторождений самородной серы методом подземной выплавки. М.: Недра, 2003. - 264 с. 3 Аренс В.Ж. Скважинная добыча полезных ископаемых (геотехнология). М: Недра, 2002. - 279 с. 4 Аренс В.Ж., Исмагилов Б.В. , Шпак Д.Н. Скважинная гидродобыча твердых полезных ископаемых. М.: Недра, 2002. - 229 с 5 Бахуров В.Г., Вечеркии С.Т., Луценко И.К. Подземное выщелачивание урановых руд. М: Атомиздат, 2000 - 151с. 6 Горное дело. Терминологический словарь. М.: Недра, 2000.-694 с.