Современные проблемы в горном деле

Сипаттама: Тау-кен ғылымының қазіргі мазмұны мен тұжырымдамасы ашылады. Әрине- тау-кен ғылымының ғылыми мазмұны мен әдіснамасы- кешенді және экологиялық қауіпсіз игеру мен сақтаудың заңдылықтары мен тәсілдері- ресурстарын тұрақты технологиялық қайта жаңғырту және жаңа технологиялар негізінде жер қойнауын функционалдық мақсаты.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Қурстың оқу барысындағы алған білімін бекіту және нығайту. Курсты жұмысты орындаған кезде студент өзі пайдалы қазба кенорындарын игеру процессінде тау жыныс массивінің күйін басқару сурақтарын шешіп, әдебиетпен және берілген шаралармен танысып, ұйренеді. Курстық жұмыстың мақсаты пайдалы қазба кенорындарын эксплуатация кезіндегі бір қазу жүйесінде массив күйін басқару тәсілі тұралы білімін бекіту және кенорының ашу кезіндегі тау қазбаларының қасындағы массивтің сірескен күйін анықтау (ашу және дайындау сатында).
Міндет
  • Пәннің негізгі мақсаты тау жыныс массивінің күйін басқарудағы есептерді шешу және талдап таңдау жасай білу
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын меңгеру
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын қолдану білу
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын жобалауда қолдана білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • 1. Тау жыныс массівінің сірескен күйіндегі басқару заңдастықтарын қолданып командада жұмыс істей білу
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • 1. Білімтану, жұмыстарды орнымен және уақытымен орындау
Негізгі әдебиет
  • 1 Андрейко С.А. Современные проблемы науки и производства в области горного дела, Издательство Пермского государственного технического университета, 2010 2 Каплунов Д.Р., Калмыков В.Н., Рыльникова М.В. Комбинированная геотехнология-М.: Руда и металлы, 2003-560 с. 3 Опарин В.Н., Русин Е.П., Тапсиев А.П. и др. Мировой опыт автоматизации горных работ на подземных рудниках: Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2007.99 с. 4 Трубецкой К.Н. Развитие горных наук и проблемы подготовки инженерных кадров в области освоения недр// Маркшейдерия и недропользование, №6, 2009 5 Каплунов Д.Р., Блюм Е.А., Болотов Б.Б. и др. Развитие подземной добычи при комплексном освоении месторождений.М.: Наука, 2002.-256 с. 6 Царикаев В.К. управление технологическими потоками и экологической безопасностью горных предприятий.-Владикавказ: Терек, 2001.-271 с.